Výzva k podání nabídky- „Informační a varovný systém pro obec Sousedovice“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Název veřejné zakázky: Informační a varovný systém pro obec Sousedovice“

1. Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel:                 Obec Sousedovice
Sídlo:                         Sousedovice 23, 38601 Strakonice
Zastoupená:             Pavel Polanka MBA, starosta obce

2. Popis předmětu veřejné zakázky:

Druh zakázky:        
Veřejná zakázka malého rozsahu -Bezdrátový místní informační systém

Předmět zakázky:
Následující technické podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele na charakteristiku a hodnoty technických parametrů dodávaného místního informačního systému, řídícího pracoviště, bezdrátových hlásičů a dalších předpokladů k plnění předmětu díla. Účastníkem nabízený systém musí splňovat níže uvedené parametry.

Popis systému :
Bezdrátový místní informační systém (dále jen systém) slouží ke zvukovému vyrozumění obyvatelstva požadované lokality. Modulární koncepce umožňuje doplňování a výměnu modulů podle přání zadavatele a dalšího rozšiřování systému. Systém je moderní radiokomunikační zařízení, složené ze základnového vysílače a neomezeného počtu přijímacích souprav, které umožňuje jednosměrný přenos hlasových informací z obecního úřadu k občanům.

Systém se skládá z vysílací a přijímací části. Hlavní částí systému je vysílač umístěný v budově obecního úřadu. Umožňuje propojení obce a jejích místních částí, sousedních obcí, vzdálených samot, selektivní výběr skupin adresátů (např. hlášení pro vybranou skupinu). Systém musí umožňovat dostatečný signál do všech častí řešeného území obce a jeho místních částí. Počet nových bezdrátových hlásičů je 12 s celkem 32 reproduktory.
Je požadována záruční doba minimálně 36 měsíců na celý systém a 12 měsíců na záložní akumulátory.

Obecné vlastnosti systému:

 1. Legislativně bude systém pracovat v intencích všeobecného oprávnění ČTU 

VO-R/2/05.2018-5.

 • Systém musí být digitálně kódován (není povoleno DTMF a podobně).
 • Zabezpečení kódování musí být takové úrovně, aby nebylo možno systém aktivovat (zneužít) pomocí na trhu běžně dostupných prostředků.
 • Ovládání bude pomocí PC (je součástí dodávky) s nainstalovaným ovládacím SW.
 • Systém bude připojen k celostátnímu JSVV (jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva).
  • Při výpadku elektrické energie zabezpečení činnosti základních prvků bezdrátového rozhlasu (tj. vysílacího pracoviště a bezdrátových reproduktorových hlásičů) následujícími způsoby: Vysílací rozvaděč – záložní akumulátor (doba zálohování min. dle požadavku MV GŘ HZS ČR)
  • Bezdrátové hlásiče – záložní akumulátor (doba zálohování min. dle požadavku MV GŘ HZS ČR)
 • Systém musí podporovat individuální adresaci bezdrátových hlásičů i tvorbu dynamických zón výběrem jednotlivých hlásičů.
 • Ovládací SW bude umožňovat všechny obvyklé funkce (příprava relací a programování času vysílání, dostatečná knihovna vhodných oddělovačů a znělek, možnost volby různých přístupových práv k jednotlivým funkcím SW). Musí podporovat přípravu a přehrávání hudby z CD mechaniky (CD, DVD, MP3), flash disku, případně po síti.
 • Systém musí dále umožňovat:
 • Dálkové, individuální nastavení hlasitosti bezdrátových hlásičů jak z ovládacího SW, tak i z ovladače z pozice přímo pod hlásičem.
 • Automatické hlášení ze záznamu – nastavitelný čas hlášení vč. jeho opakování.
 • Selektivní hlášení – tzn. hlášení pouze pro vybranou skupinu obyvatel (místní část, čtvrť apod.).
 • Kompletní příprava relací – záznam, zpětný poslech záznamu, sestavení kompletní relace (např. znělka, hudba, opakující se informační blok, hudba, závěrečný gong a ukončení), opět vč. nastavení času odvysílání s možností neomezeného počtu opakování v nastavených časech.
 • Zajistit upload posledního hlášení na www stránky obce. Zároveň musí umožňovat automatické odeslání hromadných e-mailů (alternativně SMS) s informací o uskutečněné relaci. V případě e-mailu je požadována možnost poslechu dotčené relace.
 • Dálkový monitoring provozního stavu a diagnostiku závad odbavovacího pracoviště ze servisního střediska.
 • Plnohodnotné ovládání rozhlasu (příprava a správa relací) z jakéhokoliv PC připojeného k internetu, totéž i mobilních prostředků (chytré telefony, tablety apod.). Přístup musí být ochráněn autorizačním kódem.
 • Komunikace s externím zařízením (přijímače, hlásiče, sirény, senzory apod.).
 • Spouštění varovných signálů dle požadavků HZS.

Požadované vlastnosti Bezdrátových hlásičů (dále jen „hlásičů“):

 • Musí umožňovat režim „šumová brána“. Tím se rozumí: pokud je při vysílání prodleva (bez modulace), bude hlásič zcela umlčen (není přípustný jakýkoliv šum).
 • Nízkofrekvenční výkon hlásiče bude 80W, použité reproduktory musí mít jmenovitý výkon alespoň 30W.
 • Jsou preferovány co nejmenší rozměry hlásiče.
 • Je kladen důraz na nízkou energetickou náročnost hlásičů (tj minimální provozní náklady). Příkon hlásiče v klidovém stavu nesmí převýšit 0,04W.
 • Je požadováno, aby byla k dispozici optická indikace provozních stavů (viditelná ze země) pro rychlejší diagnostiku závady.
 • Bezdrátový hlásič se skládá z:
 • Přijímač se zabudovaným digitálním dekodérem.
 • Zesilovače.
 • Modul dobíjení 230 V AC/12 VDC.
 • Záložní bezúdržbová gelová baterie 12 V 7,2 Ah.
 • Přijímací anténa.
 • Reproduktory.
 • Obousměrné bezdrátové hlásiče musí být vybaveny diagnostikou:
 • provozní stav hlásiče
 • napětí akumulátoru
 • poslední aktivace hlásiče
 • stav ochranného kontaktu krytu

Termín plnění zakázky: Termín pro realizaci kompletní  zakázky  je stanoven červenec -listopad/2024

Místo plnění zakázky:
Místo plnění zakázky stanovené zadavatelem jsou pozemky v katastrálním území Sousedovice- viz situační mapa umístění hlásičů.  Prohlídka místa plnění zakázky se vzhledem k jejímu charakteru neuskutečňuje.

3. Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání cenové nabídky pouze poštou ( doporučeně) do 27.6.2024 do 12,00hodin, osobně dne 27.6.2024 do 12,00 hodin.
K nabídkám došlým po lhůtě pro podání nabídek se nepřihlíží.

Cenová nabídka bude obsahovat:    položkový rozpočet-výkaz výměr
                                                                        smlouvu o dílo
                                                                        krycí list rozpočtu
                                                                        čestné prohlášení

Na obálku napsat:  NEOTVÍRAT Poptávkové řízení na akci Informační a varovný systém pro obec Sousedovice

Místo pro podání nabídky:
Nabídka se podává doporučeně poštou na adresu zadavatele: Obec Sousedovice, Sousedovice 23, 38601 Strakonice nebo osobně v uvedeném termínu na Obecní úřad Sousedovice, Sousedovice 23, Strakonice.

Otevírání obálek a hodnocení nabídek:
Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu na adrese organizátora výběrového řízení a bude neveřejné.

4. Hodnotící kritéria:
Základním hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušení této výzvy k podání nabídky, a to bez udání důvodu.
Realizace akce proběhne pouze při přiznání dotace zadavateli.

5. Jazyk nabídky:
Nabídka musí být předloženy v českém jazyce včetně všech příloh.

6. Kontaktní osoby zadavatele:
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je Pavel Polanka MBA, starosta obce Sousedovice
 (e-mail: starosta@sousedovice.info,  telefon: 603 490 922).

7. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace a dodatečných informací: Zadávací dokumentace je tvořena touto Výzvou a přílohami: výkaz výměr, čestné prohlášení, krycí list, mapa umístění, technická specifikace rozhlasu, smlouva o dílo.


Napsat komentář