FÚ- Informace k osvobození daně z pozemku

Dovolujeme si Vás upozornit na novelu zákona č. 364/2019 Sb. s účinností k 1. 1. 2020 k zákonu č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, která přinesla výrazné změny vzhledem k uplatnění nároku na přiznání osvobození od daně z nemovitých věcí dle § 4 odst. 1 písm. k). Ve Vašem daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí si uplatňujete ČÍST DÁL ….

MěÚ Strakonice- Oznámení o změně č. 1 ÚP obce Drachkov

Identifikátor DS: 4gpbfnq tel.: 383 700 111 IČ: 00251810e-podatelna: epodatelna@mu-st.cz web: www.strakonice.eu DIČ: CZ00251810Městský úřad StrakoniceOdbor rozvojeVelké náměstí 2386 01 StrakoniceVáš dopis zn.:Ze dne:Naše č. j.: MUST/040341/2021/OR/kotSp. zn.: MUST/040951/2019Vyřizuje: Mgr. Eliška KotousováTelefon: 383 700 849E-mail: eliska.kotousova@mu-st.cz Dle rozdělovníkuDatum: 27.09.2021Vypraveno:Oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Drachkov jako opatření obecné povahyMěstský úřad Strakonice, odbor rozvoje, ČÍST DÁL ….

Sběrný den odpadů 7.10- 10.10.2021

Tento den mohou občané bezplatně odevzdat nebezpečný, velkoobjemový a ostatní odpad firmě Recyklace odpadů a skládky a.s.. Jedná se zejména o: akumulátory, zářivky, televize, zamaštěné odpady, zbytky barev, chemikálie, ledničky, elektronický šrot, pneumatiky, koberce, matrace a další velkoobjemový odpad. Místo nakládky odpadu: od čtvrtka 07.10.2021 do neděle 10.10.2021 na obvyklém místědo přistaveného velkoobjemového kontejneru Obecní ČÍST DÁL ….

MZE ČR- Veřejná vyhláška-Opatření ob. povahy lesní porosty

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHYMinisterstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podleustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplněníněkterých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ČÍST DÁL ….

Zápis ZO ze dne 31.8.2021 č. 165/2020

Obec SousedoviceZápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 165/2021 konaného dne 31.8.2021 v 19,00hodin na obecním úřaděPřítomni: PolankaPavel , Nehéz Vladimír, Houdek Milan, Beneš Jiří,Marek Milan, Pavel HejtmánekNepřítomni: Vladimír Kotrch-omluvenHosté: / Schválený program jednání:1)Zahájení2) Volba ověřovatelů3) Kontrola usnesení4) Zveřejněný záměr obce- prodej objektu čp.405) Prodej části pozemku parc. č. 1023/1 Sousedovice6) Textil Eco- změny sběr ČÍST DÁL ….