Pozvánka- zasedání zastupitelstva obce 24.5.2022

V úterý 24.5.2022 se bude konat od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ zasedání zastupitelstva obce s tímto navrhovaným programem: 1 ) Zahájení 2) Volba ověřovatelů 3) Kontrola usnesení 4) Informace o záměru rozšíření budovy DKS5) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro nadcházející volby 6) Návrh závěrečného účtu za rok 2021 7) Účetní závěrka za rok 2021 8) Zpráva ČÍST DÁL ….

FOTO- Stavění májky, pálení čarodějnic 30.4.2022

V sobotu 30.4.2022 se uskutečnil čarodějnický průvod. Sraz byl v 16:00 hodin u Domova klidného stáří sv. Anny. Průvod šel obcí, první zastavení bylo u kapličky, kde byly pro děti připraveny první soutěže. Poté se pokračovalo k místnímu kulturnímu zařízení, kde dále děti soutěžily, ozdobila se májka a upálila se čarodějnice. Doufáme, že se všem ČÍST DÁL ….

Úřad pro civilní letectví- Veřejná vyhláška, návrh opatření obecní povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA N Á V RH OPAT Ř E NÍ OB E C N É POVAHYÚřad pro civilní letectví ČR (dále též jako „Úřad“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podleustanovení § 89 odst. 2 písm. c) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákonač. 455/1991 Sb., o živnostenském ČÍST DÁL ….

Nabídka pozemků ke koupi

NABÍDKA POZEMKŮ KE KOUPI Insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení sp.zn. KSCB 28 INS 1014/2022 nabízí ke zpeněžení přímým prodejem mimo dražbu tyto pozemky dlužníka: –              p.č. 824, o výměře 3445m2, orná půda k.ú. Sousedovice, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice –              p.č. 788/1, o výměře 102m2, trvalý ČÍST DÁL ….

Informace – oprava vodovodu

Informace k vodovodu- v tomto týdnu došlo k poruše čerpadla u vrtu obecního vodovodu, které bylo nutno vyměnit. Z tohoto důvodu došlo k vyprázdnění vodojemu a následnému zakalení vody, odkalování vodovodu bude provedeno koncem tohoto týdne. Vzorky vody vyšly v normách,  doporučujeme však vodu na pití převařit. Zveřejněno do 30.4. 2022

FÚ Strakonice- Veřejná vyhláška Informace daň z nemovitosti

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K AShora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj v úředních hodinách ČÍST DÁL ….

KÚ JčK- Oznámení o konání zastupitelstva JčK

Navrh programu 16. zasedani Zastupitelstva Jihoceskeho krajedne 21. dubna 2022 od 10:00 hodin Zahajeni Zprava o cinnosti Rady Jihoceskeho kraje za obdobi od 4. 3. 2022 do 7. 4. 2022 Zprava o pineni usneseni Zastupitelstva Jihoceskeho kraje Zprava o cinnosti Rady Asociace krajfi Volba mistopi^edsedy Hospodai’skeho vyboru zastupitelstva Kompenzace nakladfi spojenych s poskytnutim humanitarni pomoci ČÍST DÁL ….

JčK- 4. Aktualizace Zásad územního rozvoje JčK

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKADORUČENÍ NÁVRHU 4. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJEAOZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 4. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJEKrajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu (dále též jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán územního plánování podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním ČÍST DÁL ….

Zápis dětí do MŠ ve Strakonicích pro školní rok 2022/2023

Informace o zápisu dětí do mateřských škol ve Strakonicích pro školní rok 2022/2023, pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 je předškolní vzdělávání povinné. Zápis proběhne v pondělí 2. května 2022 a v úterý 3. května 2022 od 09:00 do 16:00 hodin. Aktuální informace k zápisu budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých mateřských škol. Zveřejněno do 4.5. ČÍST DÁL ….