Zápis z jednání ZO č. 191/2024 ze dne 11.6.2024

Obec Sousedovice


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 191/2024 konaného dne 11.6.2024 v 19:00hodin na obecním úřadě Sousedovice

Přítomni: Polanka Pavel, Marek Milan, Beneš Jiří, Mocová Kateřina, Nehéz Vladimír, Kotrch Vladimír

Nepřítomni: Hejtmánek Pavel-omluven

Hosté: /

Schválený program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Návrh závěrečného účtu za rok 2023
 5. Výběrové řízení pro akci: „Informační a varovný systém pro obec Sousedovice“
 6. Oslovení firem na dešťovou kanalizaci Hradiště /upřesnění rozsahu/
 7. Oslovení firem na akci „Obnova venkovských prvků v Sousedovicích“
 8. Asociace rodičů- žádost o příspěvek 2024
 9. Jednota Volyně- Žádost o finanční podporu- náklady vodné, stočné, odpady
 10.   FC Znakon- Žádost o finanční podporu – náklady vodné, stočné
 11.  FC Znakon- Zpráva o činnosti 2023 a žádost o podporu
 12.  Návrh Příkazní smlouvy- A. Ivanov ( zpracování žádosti o dotaci chodníky)
 13.  Hospoda oprava – jak bude provedena
 14.  Informace oplocení pomník padlých, plakátovací plocha
 15. Bagrování potoka, úpravy v terénu – opatření proti povodni
 16.  Pořízení kartotéky
 17.  Schválení členů komise VŘ k akci: „Informační a varovný systém pro obec Sousedovice“
 18. Schválení členů komise VŘ k akci: „Obnova venkovských prvků v Sousedovicích“
 19. Diskuze- Rozloučení s prázdninami ( zájezd)

Průběh schůze:

1)Jednání zahájil starosta obce Pavel Polanka, který seznámil přítomné s programem jednání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo připomínek a zastupitelstvo se jím při jednání řídilo.
2) Volba ověřovatelů : Marek Milan, Mocová Kateřina
3) Kontrola usnesení- vše splněno
4) Zastupitelstvo projednalo návrh Návrh závěrečného účtu za rok 2023. Návrh ZÚ – souhrnná sestava bude zveřejněna na úřední desce a webových stránkách obce.
5) Zastupitelstvo projednalo podmínky pro VŘ na pořízení obecního rozhlasu a oslovení firem pro výběrové řízení. Osloveny budou firmy- SOVT- RADIO s.r.o. Vodňany, ECHOTON-CZ s.r.o.  Ostrava a Radek Pikl Chrudim.
6)Zastupitelstvo projednalo podmínky realizace dešťové kanalizace v lokalitě Hradiště. Bude oslovena firma Znakon Sousedovice o předložení nabídky realizace s vyústěním do rybníka Močidlo.
7) Zastupitelstvo projednalo podmínky VŘ a oslovení firem pro realizaci akce: „Obnova venkovských prvků v Sousedovicích“. Budou osloveny firmy: Karel Toman Sousedovice, HaT Strakonice, Radimír Lagron Strakonice, Milan Vacík Strakonice, Zdeněk Šplíchal Sousedovice
8) Zastupitelstvo projednalo žádost Asociace rodičů na poskytnutí finančního daru v roce 2024
na práci pro rodiny s postiženými dětmi.
9) Zastupitelstvo projednalo žádost Jednoty Volyně o poskytnutí podpory na provozní náklady ve výši 3.486Kč.
10) Zastupitelstvo projednalo žádost FC Znakon o poskytnutí podpory na provozní náklady ve výši 2.117Kč
11) Zastupitelstvo se seznámilo se zprávou o činnosti  FCZnakon a projednalo předloženou žádost o finanční podporu v roce 2024 ve výši 70.000Kč.
12)Zastupitelstvo projednalo návrh Příkazní smlouvy na zpracování a podání žádosti o dotaci na akci- Rekonstrukce chodníků v obci Sousedovice do programu SFDI-Zvyšování bezpečnosti mezi Obcí Sousedovice a A. Ivanovem, Sobotín.
13) Zastupitelstvo projednalo plánovanou opravu místního pohostinství- výčepu. Koordinaci prací byl pověřen- Jiří Beneš.
14) Starosta informoval zastupitele o opravě oplocení Pomníku padlých, opravě plakátovací plochy.
15) Zastupitelstvo projednalo úpravy terénu- opatření proti povodni za novou bytovkou- oslovení p. Radka Nepodala. Po vydání vyjádření Povodí  bude přistoupeno řešení odbahnění pod mostem Smiradického potoka.
16) Zastupitelstvo projednalo pořízení kartotéky z ocelového plechu- 3 ks po 5 zásuvkách za cenu 5.990Kč bez DPH/kus.
17) Zastupitelstvo projednalo členy komise výběrového řízení pro akci: „Informační a varovný systém pro obec Sousedovice“. Předsedou komise je navržen Vladimír Nehéz, členy komise jsou navržení: Pavel Polanka, Jiří Beneš, Milan Marek a Kateřina Mocová.
18)  Zastupitelstvo projednalo členy komise výběrového řízení pro akci: „Obnova venkovských prvků v Sousedovicích“. Předsedou komise je navržen Milan Marek, členy komise jsou navržení: Pavel Polanka, Jiří Beneš, Vladimír Nehéz a Kateřina Mocová.
19) Starosta informoval zastupitele o plánované akci pro děti- rozloučení s prázdninami 24.8.2024 – zájezd do Pohádkové rezervace v Hořicích na Šumavě. Obec uhradí náklady za autobus a vstupné dětem. Doprovod dětí si hradí vstupné samostatně.

Hlasování a usnesení zastupitelstva:

PROPROTIZDRŽEL SE
50Milan Marek
50Kateřina Mocová
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.01/191/24

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.02/191/24

Zastupitelstvo bere na vědomí splnění všech usnesení


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.03/191/24

Zastupitelstvo bere na vědomí návrh závěrečného účtu za rok 2024 spolu se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2023. ZÚ bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.04/191/24

Zastupitelstvo schvaluje podmínky výběrového řízení na realizaci akce: „Informační a varovný systém pro obec Sousedovice“. Ve výběrovém řízení budou osloveny firmy: SOVT- RADIO s.r.o. Vodňany, ECHOTON-CZ s.r.o.  Ostrava a Radek Pikl Chrudim. Zastupitelstvo pověřuje starostu rozesláním výzvy VŘ.


PROPROTIZDRŽEL SE
50Kotrch Vladimír
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.05/191/24

Zastupitelstvo bere na vědomí/ schvaluje podmínky pro realizace akce- Dešťová kanalizace Hradiště. Bude oslovena firma Znakon Sousedovice o předložení nabídky s výústím do rybníka Močidlo.

PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.06/191/24

Zastupitelstvo schvaluje podmínky pro realizace akce- „Obnova venkovských prvků v Sousedovicích“ a oslovení firem: Karel Toman Sousedovice, HaT Strakonice, Radimír Lagron Strakonice, Milan Vacík–VKS stavební Strakonice , Šplíchal Zdeněk Malenice. Zastupitelstvo pověřuje starostu rozesláním výzvy VŘ.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.07/191/24

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje žádost Asociace rodičů na poskytnutí finančního daru v roce 2024 na práci pro rodiny s postiženými dětmi. Příspěvek bude poskytnut ve výši 500,-Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.08/191/24

Zastupitelstvo schvaluje žádost Jednoty Volyně o poskytnutí podpory na provozní náklady ve výši 3.486Kč.  Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.09/191/24

Zastupitelstvo schvaluje žádost FC Znakon o poskytnutí podpory na provozní náklady ve výši 2.117Kč.  Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.10/191/24

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti  FC Znakon a  schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 70.000,-Kč na činnost FC v roce 2024. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.11/191/24

Zastupitelstvo schvaluje Příkazní smlouvu na zpracování a podání žádosti o dotaci na akci- Rekonstrukce chodníků v obci Sousedovice do programu SFDI-Zvyšování bezpečnosti. Částka za zpracování a podání žádosti o dotaci ve výši 20.000Kč bez DPH a částku ve výši 55.000Kč bez DPH za schválení projektu, administraci až po ZVA akce. V případě neobdržení dotace tato částka nebude uhrazena. Zastupitelstvo schvaluje Příkazní smlouvu mezi Obcí Sousedovice a p. Alexandrem Ivanovem a pověřuje starostu podpisem.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.12/191/24

Zastupitelstvo bere na vědomí plánované opravy místního pohostinství, koordinací prací bude zajišťovat p. Jiří Beneš.

PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.13/191/24

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o novém oplocení Pomníku padlých, opravě plakátovací plochy. Práce zadány  p. Miloslav Rataj, Sousedovice.

PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.14/191/24

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje úpravy terénu- opatření proti povodni za novou bytovkou- oslovení p. Radka Nepodala. Po vydání vyjádření – stanoviska Povodí Vltavy,  bude přistoupeno k řešení odbahnění pod mostem na návsi v Sousedovicích, Smiradický potok.

PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.15/191/24

Zastupitelstvo schvaluje pořízení kartotéky z ocelového plechu- 3 ks po 5 zásuvkách za cenu 5.990Kč bez DPH/kus.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.16/191/24

Zastupitelstvo schvaluje členy komise výběrového řízení k akci: : „Informační a varovný systém pro obec Sousedovice“. Předsedou komise je zvolen Vladimír Nehéz, členy komise jsou zvoleni: Pavel Polanka, Jiří Beneš, Milan Marek a Kateřina Mocová.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.17/191/24

Zastupitelstvo schvaluje členy komise výběrového řízení k akci: : „Obnova venkovských prvků v Sousedovicích“. Předsedou komise je zvolen Milan Marek, členy komise jsou zvoleni : Pavel Polanka, Jiří Beneš, Vladimír Nehéz a Kateřina Mocová.

PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.18/191/24

Zastupitelstvo schvaluje akci pro děti- rozloučení s prázdninami 24.8.2024 – zájezd do Pohádkové rezervace v Hořicích na Šumavě. Obec uhradí náklady za autobus a vstupné dětem. Doprovod dětí si hradí vstupné samostatně. Autobusovou dopravu zajistí pan Pavel Hejtmánek.Ověření zápisu

Zápis byl vyhotoven dne 12.6.2024

Zapsal(a) Božena Mikasová

Ověřovatelé: …………………………………………………………………………….

ředsedající: ………………………………………………………………………

Napsat komentář