Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

Název:

Obec Sousedovice
Sousedovice 23
38601 Strakonice
Telefon: 380 831 387
Mobil: 724 189 596
Starosta: Pavel Polanka, MBA, tel: 603 490 922
Místostarosta: Jiří Beneš, tel: 777 321 401

1. Název Obec Sousedovice

2. Důvod a způsob založení 
  Obec Sousedovice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního
zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura  Obec Sousedovice 
Zastupitelstvo – starosta: Pavel Polanka
místostarosta: Jiří Beneš
člen zastupitelstva: Vladimír Kotrch, Milan Marek, Kateřina Mocová, Vladimír Nehéz
Finanční výbor – předseda Vladimír Nehéz
Kontrolní výbor – předseda Milan Marek

4. Kontaktní spojení : Obec Sousedovice, Sousedovice 23, 386 01 Strakonice
4.1. Kontaktní poštovní adresa : Sousedovice 23,  38601 Strakonice
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu : Sousedovice 23, 38601 Strakonice
4.3. Úřední hodiny:

Úřední hodiny:                            
pondělí7:30-14:30
úterý                                7:30-14:3019:00 – 20:30
středa 7:30-14:30
čtvrtek7:30-14:30
pátek7:30-13:00

4.4. Telefonní čísla  380 831 387, 724 189 596
4.5. Čísla faxu  Fax není využíván.
4.6. Adresa internetové stránky:   https://www.sousedovice.info 
4.7. Adresa e-podatelny:  ou@sousedovice.info
4.8. Další elektronické adresy: ID Datové schránky: fmhbsrq

5. Bankovní spojení : 
102089317/0300 ČSOB Strakonice – běžný účet 
185614614/0300 ČSOB Strakonice – účet na úhradu vodné a stočné 
94- 8617291 /0710 ČNB  České Budějovice 

 
6. IČO: 00251798
7. DIČ: CZ 00251798   – Jsme plátci DPH

8. Dokumenty 
     8.1. Seznamy hlavních dokumentů    Úřední deska
    8.2. Rozpočet   Rozpočty,  Schválený střednědobý výhled rozpočtu, Schválené rozpočtové opatření,
závěrečné účty  https://sousedovice.info/category/obecni-urad/dokumenty/rozpocty/

 9. Žádosti o informace  
      Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:
      * ústně – v kanceláři úřadu
      * písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu Obecní úřad Sousedovice,
Sousedovice 23, 38601 Strakonice
      * e-mailem: ou@sousedovice.info
      * elektronickým podáním- datová zpráva: fmhbsrq
      * telefonicky na tel. čísle: 380 831 387
     

10. Příjem podání a podnětů  Podatelna
  10.1 Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo
obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Žádosti, návrhy, stížnosti, podněty a další podání je možné podat na podatelně Obecního úřadu Sousedovice..
Lze je podat písemně nebo elektronickou poštou ou@sousedovice.info .
Adresa: Obecní úřad Sousedovice, Sousedovice 23, 38601 Strakonice
10.2.- Opravné prostředky -Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené
rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek
stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Odvolání *Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů
od jeho doručení. Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. O odvolání rozhoduje
orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.  ten, kdo o odvolání
rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí
odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného
soudu. 
  10.3. – Formuláře 
10.4. –  Popisy úkonů orgánů veřejné moci- životní situace
         Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

11. Předpisy
11.1. Nejdůležitější používané předpisy

    Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje § zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu nformacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí 
     informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
    § zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon
o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tento zákon upravuje používání elektronického
podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností
stanovených tímto zákonem). 
    § zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných
celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy). 
    § zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
    § zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
    § zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
    § zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích 
    § zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
     Platné obecně závazné vyhlášky- https://sousedovice.info/category/obecni-urad/dokumenty/vyhlasky/
    Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce:  https://sousedovice.info/category/obecni-urad/dokumenty/zapisy/

11.2. Vydané právní předpisy:  Obec Sousedovice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu
právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní 
    předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.    
    Úřední deska – https://sousedovice.info/category/uredni-deska/

12. Úhrady za poskytování informací
     12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací: Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací,
např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií  a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může
podmínit  zaplacením úhrady nebo zálohy.   
    12.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 
    Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně
povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána
žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností
13. Licenční smlouvy
      13.1. Vzory licenčních smluv:    Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím,  ve znění
pozdějších předpisů
      13.2. Výhradní licence:  V současné době nejsou pro Obec Sousedovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím    
14.1. – Rozsudky
14.2.- Výdaje na soudy