Zpráva kontrolního výboru za rok 2022

Přítomni: Marek Milan-předseda KV
                  Kotrch Vladimír, Machovec Roman- členové KV

Kontrolní výbor byl pověřen provedením  kontroly  činnosti Obce Sousedovice.

Stanovený kontrolní úkol:

  1. Kontrola Zápisu č. 170/2022 ze dne  5.4.2022

–  žádosti o příspěvky místní organizace

  • Kontrola  uzavřených smluv  o poskytnutí finančních darů mezi Obcí Sousedovice a místními organizacemi
  • Kontrola úhrad finančních darů místním organizacím

Kontrola dokumentů-

1.    Kontrolní výbor provedl kontrolu zápisu č. 170/2022  ze dne 5.4.2022, kde byli projednány mimo jiné i žádosti  od SDH Sousedovice a FC Znakon Sousedovice o finanční dar na provoz na rok 2022. Zastupitelstvo projednalo a schválilo dne 5.4.2022 usnesením č. 7/170/22 dar pro FC Znakon Sousedovice ve výši 50.000Kč na náborovou činnost, a usnesením číslo 8/170/22 dar pro SDH Sousedovice ve výši 15.000Kč na činnost.

2. Kontrolní výbor provedl kontrolu Smluv o poskytnutí finančních darů pro místní organizace. Smlouva s SDH Sousedovice byla uzavřena dne 29.7.2022 na výši daru 15.000Kč, smlouva s FC Znakon Sousedovice byla uzavřena dne 12.4.2022 na výši daru 50.000Kč – vše dle schválených usnesení č. 10/163/21 a 9/163/21 ze dne 5.4.2022.

3. Kontrolní výbor provedl kontrolu úhrad darů pro místní organizace.  Dle Smlouvy o poskytnutí finančního daru bude částka uhrazena do 15 dnů od podpisu smlouvy.
Smlouva s SDH Sousedovice byla podepsána dne 29.7.2022 a dar ve výši 15.000Kč byl zaslán na účet SDH dne 29.7.2022- dle výpisu  ČSOB č. 2022/7. Smlouva s FC Znakon Sousedovice byla podepsána dne 12.4.2022  a dar ve výši 50.000Kč byl zaslán na účet FC Znakon  dne 12.4.2022- dle výpisu  ČSOB č. 2022/4.

Závěr:

Kontrolní  výbor  neshledal nedostatky při kontrole Smluv o poskytnutí finančního daru pro místní organizace za rok 2022. Úhrady darů byly provedeny dle podmínek smluv.
Nebyly shledány žádné nedostatky.

Výbor předloží zprávu zastupitelstvu obce.

Hlasování: Pro:    3 , Proti:    0 , Zdržel se.   0

Usnesení: Kontrolní výbor schvaluje provedenou kontrolní činnost a souhlasí s jejím obsahem.

Marek Milan, předseda

V Sousedovicích 31.12.2022

Vyjádření za kontrolovaný subjekt: Obec Sousedovice- Pavel Polanka, MBA, starosta obce   

 

  

       

Napsat komentář