Zápis z jednání ZO č. 178/2023 ze dne 17.1.2023

Obec Sousedovice


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 178/2023 konaného dne 17.1.2023 v 19:00hodin na obecním úřadě

Přítomni:

  

 Polanka Pavel,  Nehéz  Vladimír, Marek Milan,  Kateřina Mocová, Pavel Hejtmánek, Vladimír Kotrch
Nepřítomni: Jiří Beneš

Hosté: /

Schválený program jednání:

1)  Zahájení
2)  Volba ověřovatelů
3)  Kontrola usnesení
4)  TS ST- Dodatek ceny odpadu- skládkovné
5)  Zveřejněný záměr- prodej části pozemku parc. č. 17/2 a 1024/1 Sousedovice
6)  Dodatek č.1- prodloužení termínu demolice sušky
7)  Opravy čp.23- izolace střechy
8)  Zpráva Finančního výboru za rok 2022
9)  Zpráva kontrolního výboru za rok 2022
10) Město St- úhrada poplatku za děti v MŠ Strakonice
11) Příspěvek –Dětské maškarní
12) Diskuze

Průběh schůze:

 1. Jednání zahájil starosta obce Pavel Polanka, který seznámil přítomné s programem jednání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo připomínek a zastupitelstvo se jím při jednání řídilo.
 2. Volba ověřovatelů : Milan Marek, Pavel Hejtmánek
 3. Kontrola usnesení- vše splněno
 4. Zastupitelstvo projednalo Dodatek č.1/2023 ke Smlouvě o sběru, přepravě, třídění a využití komunálního odpadu v roce 2023- TS Strakonice. Dodatek č.1 se týká zvášení cen za svoz a uložení komun. Odpadu v roce 2023.
 5. Zastupitelstvo projednalo zveřejněný záměr Obce na prodej části pozemku parc. č. 1024/1 a parc. č. 17/2  v k.ú. Sousedovice. Přihlásil se jediný uchazeč p. Mikas Ladislav st.
 6. Zastupitelstvo projednalo Dodatek č.1/2023 ke Smlouvě o dílo č.2022/01 s firmou Antistav K. Vary na prodloužení termínu dokončení realizace akce- „Demolice budovy v obci Sousedovice“. Prodloužení termínu do 28.02.2023 a to z důvodu vyřízení stanoviska ŽP o uložení nebezpečného odpadu ( azbestu) .
 7. Zastupitelstvo projednalo provedené opravy- doplnění izolace střechy na budově čp.23 Sousedovice.
 8. Zastupitelstvo projednalo Zprávu Finančního výboru za rok 2022
 9. Zastupitelstvo projednalo  Zprávu kontrolního výboru za rok 2022
 10. Zastupitelstvo projednalo úhradu příspěvku pro Město Strakonice za umístěné děti v MŠ Strakonice za rok 2022.
 11. Zastupitelstvo projednalo příspěvek Obce na Dětské maškarní konané 19.2.2023, pořádané SDH Sousedovice.
 12. Diskuze – informace Keramický kroužek v DKS. Dle informace od p. Medlínové bude budova, kde se nachází keramická dílna zrušena a místo ní budou kanceláře Charity Strakonice. Nabídka Charity na případné odkoupení pece na výpal keramiky a hrnčířského kruhu.

Hlasování a usnesení zastupitelstva:

PROPROTIZDRŽEL SE
50M. Marek
50P. Hejtmánek
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.01/178/23

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.02/178/23

Zastupitelstvo bere na vědomí splnění všech usnesení


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.03/178/23

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č.1/2023 s TS Strakonice na zvýšení cen uložení a sběru komunálních odpadů v roce 2023. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1/2023.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.04/178/23

Zastupitelstvo bere na vědomí zveřejněný záměr obce na prodej části pozemku parc. č. 1024/1 a 17/2  v k.ú. Sousedovice. Záměr byl zveřejněn od 22.12.2022 do  6.1.2023. Žádost o koupi podal jediný uchazeč a to  pan Mikas Ladislav.
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1029/1 v k.ú. Sousedovice. Kupující zajistí na své náklady vyhotovení GP a dále uhrazení poplatků KÚ Strakonice a za vyhotovení kupní smlouvy. Cena je stanovena ve výši 200Kč/1m2.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.05/178/23

Zastupitelstvo schvaluje

Dodatek č.1/2023 ke Smlouvě o dílo č. 2022/01 s firmou Antistav s.r.o.  K. Vary na prodloužení termínu dokončení realizace akce- „Demolice budovy v obci Sousedovice“ do 28.02.2023. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1/2023.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.06/178/23

Zastupitelstvo schvaluje opravy izolace střechy na budově čp.23 v obci Sousedovice v celkové částce 28.500Kč bez DPH.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.07/178/23

Zastupitelstvo schvaluje Zprávu Finančního výboru za rok 2022.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.08/178/23

Zastupitelstvo schvaluje Zprávu kontrolního výboru za rok 2022.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.09/178/23

Zastupitelstvo schvaluje úhradu poplatku za umístěné děti v MŠ Strakonice pro Město Strakonice. Celkem umístěno 16 dětí, úhrada 31.200Kč.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.10/178/23

Zastupitelstvo schvaluje úhradu odměn na Dětské maškarní, které se bude konat 19.2.2023  ve výši do 1.500Kč pro SDH Sousedovice.
Ověření zápisu

Zápis byl vyhotoven dne 19.1.2023

Zapsal(a) Božena Mikasová

Ověřovatelé: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Předsedající: ………………………………………………………………………

Napsat komentář