Zápis finančního výboru za rok 2022

Finanční výbor byl pověřen zastupitelstvem obce provedením kontroly nakládání s finančními prostředky obce.

Stanovený kontrolní úkol:

  1. Rozpočet na rok 2022
  2. Účetní závěrka k 31.12.2021
  3. Závěrečný účet  za rok 2021

Popis kontroly:

  1. Finanční výbor  provedl kontrolu návrhu rozpočtu obce na rok 2022. Návrh rozpočtu byl předložen zastupitelstvu obce dne 30.11.2021. Návrh rozpočtu byl poté zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách obce Sousedovice ode dne 1.12.2021 do 21.12.2022. Zastupitelstvo projednalo na svém zasedání dne 21.12.2021 návrh rozpočtu na rok 2022 a schválilo jej usnesením 3/168/21 a to bez výhrad. Příjmy jsou ve výši 4.993.500Kč, výdaje ve výši 4.470.500Kč, rozpočet je přebytkový ve výši 523.000Kč a bude použit na úhradu splátek úvěru.

Kontrolní závěr:

Finanční výbor  provedl kontrolu Zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 167/2021 ze dne 30.11.2021, dále potvrzení zveřejněného návrhu rozpočtu a kontrolu zápisu č. 168/2021 ze dne 21.12.2021. Nedostatky nebyly zjištěny.

  • Finanční výbor provedl kontrolu účetní závěrky za rok 2021. Účetní závěrka je součástí zápisu a obsahuje předepsané podklady pro schválení- protokol o schválení, výkaz  pro hodnocení plnění rozpočtu ( FIN), rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu, zprávu z jednání kontrolního výboru 2021, zprávu finančního výboru 2021, inventarizační zprávu za rok 2021
    a zprávu o výsledku hospodaření Obce za rok 2021. Účetní závěrka byla schválena 24.5.2022 usnesením číslo 7/171/22 včetně výsledků hospodaření obce Sousedovice za účetní období 2021 sestavenou ke dni 31.12.2021 a to bez výhrad. Schválená účetní závěrka byla zveřejněna v období od 25.5.2022 do 30.6.2022.

Kontrolní závěr:

Finanční výbor  provedl kontrolu Zápisu ze zasedání zastupitelstva obce č. 171/2022 ze dne 24.5.2022, kde se projednala  a schválila účetní závěrku za rok 2021. Nedostatky nebyly zjištěny.

  • Finanční výbor  provedl  kontrolu Závěrečného účtu za rok 2021 spolu se Zprávou o výsledku hospodaření Obce za rok 2021. Návrh závěrečného účtu za rok 2021 byl předložen zastupitelstvu obce dne 24.5.2022. Návrh rozpočtu byl zveřejněn spolu se Zprávou o výsledku hospodaření Obce Sousedovice za rok 2021 v daném termínu na úřední desce a na internetových stránkách obce od 25.5.2022 do 30.6.2022. Poté byl předložen dne  28.6.2022 zastupitelstvu obce ke schválení. Zastupitelstvo schválilo usnesením č. 4/172/22. Závěrečný účet Obce Sousedovice za rok 2021 a Zprávu o výsledku hospodaření Obce Sousedovice za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením  Obce, a to bez výhrad.

Kontrolní závěr:

Finanční výbor  provedl kontrolu Zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 171/2022 ze dne 24.5.2022, dále potvrzení zveřejnění návrhu Závěrečného účtu spolu se Zprávou o výsledku hospodaření Obce Sousedovice za rok 2021, Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 172/2022 ze dne 28.6.2022. Dále byla provedena kontrola zveřejnění schváleného závěrečného účtu. Schválený ZÚ je  zveřejněn na webových stránkách obce  od 29.6.2022 do 30.6.2023. Nedostatky nebyly zjištěny.

Návrh opatření nebyl přijat.

Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce, kdy přílohou je vyjádření kontrolovaného subjektu.

Hlasování: Pro:     3 Proti:  0 Zdržel se:   0

Usnesení: Finanční výbor schvaluje provedenou kontrolní činnost a souhlasí s jejím obsahem

Napsat komentář