FÚ- Informace k dani z nemovitosti 2023

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023 pro obec: S O U S E D O V I C E

údaje k dani z pozemků

katastrální území (k. ú.)kód k.ú.prům. cena zem. půdy (Kč/m2)zjednodušená evidence pozemků
Sousedovice7525176,38není
Smiradice7525094,03není

Koeficient pro stavební pozemky (F) je stanoven ze zákona na celém území obce takto:

k.ú. Sousedovice1,0
k.ú. Smiradice1,0

údaje k dani ze staveb a jednotek

Koeficient je pro níže uvedený předmět daně stanoven ze zákona na celém území obce takto:

budova obytného domu (H), ostatní budova tvořící příslušenství k budově obytného domu (I), zdanitelná jednotka, jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná pro bydlení – byt (R), ostatní zdanitelná jednotka (Z)

k.ú. Sousedovice1,0
k.ú. Smiradice1,0

Koeficientem ve výši 1,5 stanoveným obcí se na celém území obce násobí sazba daně u:

– budov pro rodinnou rekreaci a budov rodinných domů využívaných pro rodinnou rekreaci (J) a u budov, které plní doplňkovou funkci k těmto budovám (K), s výjimkou garáže;

– u garáží vystavěných odděleně od budov obytných domů (L) a u zdanitelných jednotek, jejichž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž (V);

– u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek, jejichž převažující část zastavěné plochy nadzemní části zdanitelné stavby nebo podlahové plochy zdanitelné jednotky je užívaná k

  • podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství (M), (S)
  • podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě (N), (T)
  • ostatním druhům podnikání (O), (U)

podání daňového přiznání

Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je na zdaňovací období roku 2023 nutno podat příslušnému územnímu pracovišti, kde je umístěn spis poplatníka, nejpozději do 31. ledna 2023. Noví poplatníci daně podají daňové přiznání na územní pracoviště dle pokynu GFŘ – D – 57, který je k dispozici na každém územním pracovišti, případně na níže uvedené internetové adrese.

Přiznání k dani z nemovitých věcí lze vyplnit elektronicky prostřednictvím Online finančního úřadu na adrese www.mojedane.cz v sekci Elektronická podání pro Finanční správu – Elektronické formuláře – Daň z nemovitých věcí – Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Online finanční úřad obsahuje veškeré číselníky nutné pro vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí včetně nápovědy. Tiskopis daňového přiznání v elektronické podobě ve formátu PDF je k dispozici ke stažení na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz v nabídce Daňové tiskopisy. Na portálu Moje daně lze pro zpracování daňového přiznání vyhledat příslušné koeficienty obcí v sekci Vyhledávání koeficientů DNE.

Pokud nebylo daňové přiznání podáno včas, případně nebylo podáno vůbec, vzniká při splnění zákonných podmínek poplatníkovi daně povinnost uhradit pokutu.

placení daně z nemovitých věcí

Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou do 31. května 2023. Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce.

Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb splatných nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu 2023, u ostatních poplatníků daně splatných nejpozději do 31. května a do 30. listopadu 2023.

Není-li splátka daně nebo splatná daň uhrazena nejpozději v den její splatnosti, vzniká poplatníkovi při splnění zákonných podmínek povinnost uhradit úrok z prodlení.

bezhotovostní placení daně

bankovní účet Finančního úřadu pro Jihočeský kraj – číslo: 7755-77627231/0710

IBAN: CZ25 0710 0077 5500 7762 7231           BIC kód: CNBACZPP

konstantní symbol:     1148 – platba převodním příkazem

variabilní symbol:       fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ

úhrada daně prostřednictvím SIPO

Služba umožňuje poplatníkům bezstarostné placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO podle Podmínek zveřejněných Finanční správou.

Pro zřízení služby poplatník vyplní „Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ a s dokladem o přidělení spojovacího čísla SIPO nebo aktuálním rozpisem bezhotovostní platby SIPO doručí územnímu pracovišti, na němž má veden spis k dani z nemovitých věcí. Spojovací číslo SIPO lze případně získat na kterékoliv poště. Pokud poplatník předá podklady do 31. ledna 2023, bude daň hrazena prostřednictvím SIPO od roku 2023. Daň bude automaticky hrazena i v následujících zdaňovacích obdobích i v případě změny výše stanovené daně z nemovitých věcí.

zaslání údajů pro placení daně na e-mail

Poplatníkům s touto zřízenou službou zašle správce daně před splatností první splátky daně každý rok informaci s údaji pro placení daně na jimi určenou e-mailovou adresu, tj. údaji o výši stanovené daně, nedoplatku nebo přeplatku, údaji pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu prostřednictvím internetového bankovnictví i mobilních platebních aplikací. V případě, že poplatník opomene uhradit daň včas, zašle správce daně na e-mail následně vyrozumění o nedoplatku.

Pro zřízení služby od roku 2023 poplatník doručí vyplněnou „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem“ do 15. března 2023 na územní pracoviště, na němž má uložen spis k dani z nemovitých věcí. Údaje pro placení daně z nemovitých věcí budou poplatníkovi automaticky zasílány e‑mailem i v následujících zdaňovacích obdobích.

Služba je elektronickou náhradou za každoročně zasílané složenky pro placení daně, kterým správce daně zasílá podrobnou informaci pro placení daně na zvolenou e-mailovou adresu. Tato služba není určena poplatníkům, kteří platí daň prostřednictvím SIPO, jimž je zasílán rozpis plateb SIPO.

daňové složenky

UPOZORNĚNÍ: od 1. 1. 2023 končí platnost „daňových složenek“ poštovní poukázka typu A/DS – doklad D/VS na všech druzích příjmů. S „daňovými složenkami“, lze daňovou povinnost uhradit pouze do 31. 12. 2022.

Pro placení daní na všech druzích příjmů bude od 1.1.2023 umožněna platba pouze poštovní poukázkou typu A s uhrazením poplatku dle sazebníku České pošty. 

úhrada daně v hotovosti

UPOZORNĚNÍ: daň v hotovosti je možné hradit pouze na Územním pracovišti v Českých Budějovicích v pondělí a ve středu v pokladních hodinách vždy od 8:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:30 hod.

Napsat komentář