Volba Prezidenta republiky konané ve dnech 13.-14.ledna 2023 a případné 2 kolo ve dnech 27.-28.ledna 2023

O z n á m e n í o době konání voleb Prezidenta republiky 

Volby Prezidenta republiky  se uskuteční:

1 kolo- v   pátek   dne  13. ledna 2023- od  14 : 00 hodin  do  22 : 00 hodin,

              v   sobotu  dne  14.ledna 2023- od  8 : 00 hodin do  14 : 00 hodin

2 kolo- v   pátek   dne  27. ledna 2023- od  14 : 00 hodin  do  22 : 00 hodin,

              v   sobotu   dne 28. ledna 2023- od  8 : 00 hodin do  14 : 00 hodin

2.  Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 Sousedovice je volební místnost v budově obecního úřadu na adrese Sousedovice čp. 23, pro voliče, přihlášené trvalému pobytu v obci Sousedovice, včetně části Smiradice.

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji osobní totožnost a státní občanství České republiky, případně státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

4.    Voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.  V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5.   Svoji totožnost prokazuje volič občanským průkazem nebo cestovním pasem, stejně jako státní občanství České republiky. Neprokáže-li občan skutečnosti, uvedené v první větě tohoto odstavce způsobem tam uvedeným, nebude mu hlasování umožněno.

      Volič hlasuje osobně a zastoupení není přípustné.

Napsat komentář