Zápis z jednání ZO č. 169/2022 ze dne 08.02.2022

Obec Sousedovice


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 169/2022 konaného dne 08.02.2022 v 19:00hodin na obecním úřadě

Přítomni: Polanka Pavel , Beneš Jiří, Pavel Hejtmánek,  Nehéz Vladimír

Nepřítomni: M. Houdek,  M. Marek,  Vl. Kotrch , –omluveni

Hosté: /

Schválený program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Návrh Směnné smlouvy- směna  pozemku parc. č. 1023/5, záměr obce
 5. Návrh KS- prodej   pozemku parc. č. 1023/6, záměr obce + zřízení věc. břemene kanalizace
 6. Projekt sítí – prodloužení kanalizačního řadu, plynovodu, veřejného osvětlení, optického kabelu  v komunikaci, pro účely napojení nových řadových domů.
 7. Výsadba stromů Lachec- podání žádosti o dotaci
 8. RZ č. 18/2021
 9. Zpráva kontrolního výboru za rok 2021
 10. Zpráva finančního výboru za rok 2021
 11. Jarní úklid obce
 12. Diskuze

Průběh schůze:

 1. Jednání zahájil starosta obce Pavel Polanka, který seznámil přítomné s programem jednání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo připomínek a zastupitelstvo se jím při jednání řídilo.
 2. Volba ověřovatelů : Hejtmánek Pavel, Nehéz Vladimír
 3. Kontrola usnesení- vše splněno
 4. Zastupitelstvo projednalo návrh Směnné smlouvy- směna  pozemku parc. č. 1023/5 a stav. č. parc. 32 a pozemku parc. č. 44- vše  k.ú. Sousedovice a projednalo zveřejnění záměru na směnu  uvedeného pozemku a zřízení věcného břemene kanalizace. Záměr bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce.
 5. Zastupitelstvo projednalo  návrh kupní smlouvy- pozemek  parc. č. 1023/6  k.ú. Sousedovice a projednalo zveřejnění záměru na prodej uvedeného pozemku. Záměr bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce.
 6. Zastupitelstvo projednalo Projekt sítí – prodloužení kanalizačního řadu, plynovodu, veřejného osvětlení, optického kabelu v komunikaci, pro účely napojení nových řadových domů. Projektová dokumentace odstranění stávající průmyslové stavby na p.č.61/1, 61/2, k.ú. Sousedovice, položkový rozpočet bouracích prací a vyřízení stavebního povolení odstranění stávající stavby. Geodetické rozdělení jednotlivých pozemků na devět jednotlivých pozemků, včetně projednání rozdělení na stavebním úřadě, na katastru nemovitostí a zapsání do katastru nemovitostí. Inženýrsko-geologický průzkum, radonový průzkum, hluková studie (hřiště versus nová zástavba)
 7. Starosta předložil zastupitelstvu schválenou RZ č. 18/2021.
 8. Zastupitelstvo projednalo Zprávu kontrolního výboru za rok 2021
 9. Zastupitelstvo projednalo Zprávu finančního výboru za rok 2021
 10. Zastupitelstvo projednalo konání Jarního úklidu obce Sousedovice ve spolupráci s Charitou Strakonice. Obec zajistí rukavice a odpadkové koše.
 11. Jarní úklid obce- Charita  Strakonice pořádá dne 31.3.2022,Obec zajistí nákup pracovních rukavic a odpadkových pytlů.
 12. Diskuze

Hlasování a usnesení zastupitelstva:

PROPROTIZDRŽEL SE
3Hejtmánek P.
3Nehéz Vl.
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.01/169/22

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu


PROPROTIZDRŽEL SE
4
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.02/169/22

Zastupitelstvo bere na vědomí splnění všech usnesení


PROPROTIZDRŽEL SE
4
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.03/169/22

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru obce na směnu  pozemku parc. č. 1023/5 a stav. č. parc. 32 a pozemku parc. č. 44- vše  k.ú. Sousedovice. Záměr bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce. Dále ZO schvaluje návrh směnné smlouvy. Cena pozemku za 1m2 je stanovena ve výši: 200Kč/1m2.


PROPROTIZDRŽEL SE
4
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.04/169/22

Zastupitelstvo schvaluje

zveřejnění záměru obce na prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 1023/6   v k.ú. Sousedovice. Záměr bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce. Dále ZO schvaluje návrh směnné smlouvy. Cena pozemku za 1m2 je stanovena ve výši: 200Kč/1m2.


PROPROTIZDRŽEL SE
4
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.05/169/22

Zastupitelstvo schvaluje zadání projektu, včetně SP na demolici budovy bývalé sušky na pozemku parc. č. st. 61/1 v k.ú. Sousedovice, zadání projektu na inženýrské sítě u sušky, včetně SP. Oba projekty budou zadány u Ing. Vačkáře ( projektant hlavní části výstavby řadových domů). Obec samostatně zadá hlukovou studii, geologický  a radonový průzkum  ostatní případné požadované dokumentace.


PROPROTIZDRŽEL SE
4
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.06/169/22

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci  na výsadbu v rámci dotační výzvy 4/2021 „Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích“- višňovka v lokalitě Lachec Sousedovice. Kompletní projekt a podání žádosti o dotaci v ceně 16.000Kč zpracuje fi. Šíp Strakonice.


PROPROTIZDRŽEL SE
4
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.07/169/22

Zastupitelstvo bere na vědomí schválenou RZ č. 18/2021.


PROPROTIZDRŽEL SE
4
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.08/169/22

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje Zprávu kontrolního výboru za rok 2021.


PROPROTIZDRŽEL SE
4
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.09/169/22

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje Zprávu finančního  výboru za rok 2021.


PROPROTIZDRŽEL SE
4
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.10/169/22

Zastupitelstvo schvaluje konání Jarního úklidu obce ve spolupráci s Charitou Strakonice. Obec  zakoupí rukavice a odpadkové koše.


Ověření zápisu

Zápis byl vyhotoven dne 09.02.2022

Zapsal(a) Božena Mikasová

Ověřovatelé: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Předsedající: Pavel Polanka, MBA

Napsat komentář