FÚ ST- Informace k dani z nemovitosti na rok 2022

FÚ ST- Informace k dani z nemovitosti na rok 2022

Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice  
 
           NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE
Finanční úřad pro Jihočeský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích (dále „ÚP“). ÚP v Českých Budějovicích, F.A. Gerstnera 1/5, Č.Budějovice          387 723 239   ÚP v Týně nad Vltavou, Nádražní 235, Týn nad Vltavou           387 722 239   ÚP v Českém Krumlově, Vyšehrad 169, Č. Krumlov           380 760 358   ÚP v Jindřichově Hradci, Česká ulice 1284, J. Hradec                             384 353 416   ÚP v Třeboni, Vrchlického 47, Třeboň           384 752 333   ÚP v Písku, Nábřeží 1. máje, Písek           382 750 444   ÚP v Milevsku, Za Radnicí 12, Milevsko           382 566 444   ÚP v Prachaticích, Vodňanská 376, Prachatice           388 371 367   ÚP ve Vimperku, 1. máje 200, Vimperk           388 451 354   ÚP ve Strakonicích, Na Ohradě 1067, Strakonice           383 363 437   ÚP v Táboře, Budějovická 2923, Tábor           381 480 342   ÚP v Soběslavi, Wilsonova 113, Soběslav           381 545 345       Vyřizující územní pracoviště je určeno především podle místa pobytu poplatníka. Pokud se místo pobytu nenachází v Jihočeském kraji a nevíte, které územní pracoviště je ve Vašem případě vyřizující, volejte   FÚ pro Jihočeský kraj, Mánesova 1803/3a, Č. Budějovice           387 722 205     Pracovníci správce daně se Vám budou ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených telefonech věnovat každý pracovní den, vždy MINIMÁLNĚ v době   Po, St 8:00 – 16:30                Út, Čt 8:00 – 14:30    Pá 8:00 – 13.30   ve dnech od 3. ledna do 7. února 2022
                                                  Ing. Martin Janeček,  v.r.
             ředitel finančního úřadu

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice

 

Územní pracoviště ve Strakonicích

Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice

Oddělení majetkových daní

Informace k dani z nemovitých věcí

na zdaňovací období roku 2022 pro obec:

S O U S E D O V I C E

údaje k dani z pozemků

katastrální území (k. ú.)kód k.ú.prům. cena zem. půdy (Kč/m2)zjednodušená evidence pozemků
Sousedovice7525176,38není
Smiradice7525094,03není

Koeficient pro stavební pozemky (F) je stanoven ze zákona na celém území obce takto:

k.ú. Sousedovice1,0
k.ú. Smiradice1,0

údaje k dani ze staveb a jednotek

Koeficient je pro níže uvedený předmět daně stanoven ze zákona na celém území obce takto:

budova obytného domu (H)

ostatní budova tvořící příslušenství k budově obytného domu (I)

zdanitelná jednotka, jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná pro bydlení – byt (R)

ostatní zdanitelná jednotka (Z)

k.ú. Sousedovice1,0
k.ú. Smiradice1,0

Koeficientem ve výši 1,5 stanoveným obcí se na celém území obce násobí sazba daně u:

– budov pro rodinnou rekreaci a budov rodinných domů využívaných pro rodinnou rekreaci (J) a u budov, které plní doplňkovou funkci k těmto budovám (K), s výjimkou garáže;

– u garáží vystavěných odděleně od budov obytných domů (L) a u zdanitelných jednotek, jejichž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž (V);

– u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek, jejichž převažující část zastavěné plochy nadzemní části zdanitelné stavby nebo podlahové plochy zdanitelné jednotky je užívaná k

  • podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství (M), (S)
  • podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě (N), (T)
  • ostatním druhům podnikání (O), (U)

Podání daňového přiznání

Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je na zdaňovací období roku 2022 nutno podat příslušnému územnímu pracovišti, kde je umístěn spis poplatníka, nejpozději do 31. ledna 2022. Noví poplatníci daně podají daňové přiznání na územní pracoviště dle pokynu GFŘ – D – 41, který je k dispozici na každém územním pracovišti, případně na níže uvedené internetové adrese.

Přiznání k dani z nemovitých věcí lze zpracovat s využitím daňového portálu na internetové adrese: http://www.financnisprava.cz. V aplikaci „Daň z nemovitých věcí – koeficienty“ jsou pro zpracování daňového přiznání dostupné údaje za celou Českou republiku.

Pokud nebylo daňové přiznání podáno včas, případně nebylo podáno vůbec, vzniká při splnění zákonných podmínek poplatníkovi daně povinnost uhradit pokutu.

plaCENÍ daně z nemovitých věcí

Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou do 31. května 2022. Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce.

Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb splatných nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu 2022, u ostatních poplatníků daně splatných nejpozději do 31. května a do 30. listopadu 2022.

Není-li splátka daně nebo splatná daň uhrazena nejpozději v den její splatnosti, vzniká poplatníkovi při splnění zákonných podmínek povinnost uhradit úrok z prodlení.

bezhotovostní placení daně

bankovní účet Finančního úřadu pro Jihočeský kraj – číslo: 7755-77627231/0710

IBAN: CZ25 0710 0077 5500 7762 7231           BIC kód: CNBACZPP

konstantní symbol:     1148 – platba převodním příkazem

variabilní symbol:       fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ

úhrada daně prostřednictvím SIPO

Služba umožňuje poplatníkům bezstarostné placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO podle Podmínek zveřejněných Finanční správou.

Pro zřízení služby poplatník vyplní „Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ a s dokladem o přidělení spojovacího čísla SIPO nebo aktuálním rozpisem bezhotovostní platby SIPO doručí územnímu pracovišti, na němž má veden spis k dani z nemovitých věcí. Spojovací číslo SIPO lze případně získat na kterékoliv poště. Pokud poplatník předá podklady do 31. ledna 2022, bude daň hrazena prostřednictvím SIPO od roku 2022. Daň bude automaticky hrazena i v následujících zdaňovacích obdobích i v případě změny výše stanovené daně z nemovitých věcí.

zaslání údajů pro placení daně na e-mail

Poplatníkům s touto zřízenou službou zašle správce daně před splatností první splátky daně každý rok informaci s údaji pro placení daně na jimi určenou e-mailovou adresu, tj. údaji o výši stanovené daně, nedoplatku nebo přeplatku, údaji pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu prostřednictvím internetového bankovnictví i mobilních platebních aplikací. V případě, že poplatník opomene uhradit daň včas, zašle správce daně na e-mail následně vyrozumění o nedoplatku.

Pro zřízení služby od roku 2022 poplatník doručí vyplněnou „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem“ do 15. března 2022 na územní pracoviště, na němž má uložen spis k dani z nemovitých věcí. Údaje pro placení daně z nemovitých věcí budou poplatníkovi automaticky zasílány e‑mailem i v následujících zdaňovacích obdobích.

Služba je elektronickou náhradou za každoročně zasílané složenky pro placení daně a není určena právnickým osobám se zřízenou datovou schránkou, kterým správce daně zasílá podrobnou informaci pro placení daně do datové schránky, ani poplatníkům, kteří platí daň prostřednictvím SIPO, jimž je zasílán rozpis plateb SIPO.

úhrada daně v hotovosti

S ohledem na aktuální stav je preferována úhrada daně z nemovitých věcí bezhotovostně převodem z bankovního účtu nebo prostřednictvím složenky podané na poštovním úřadě. O možnosti úhrady daně z nemovitých věcí v hotovosti na Územním pracovišti je nutno se předem telefonicky informovat.

Napsat komentář