MZE ČR- Veřejná vyhláška-Opatření ob. povahy lesní porosty

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy,
kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy
č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020, následovně:
I.
Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění
opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020, se nahrazuje
přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
II.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je toto
opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.
III.
Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností.
MZE-49892/2021-16212
mze000021156248
MZE-49892/2021-16212 2
Odůvodnění:
Od vydání opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění
opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020, které je tímto
opatřením obecné povahy měněno, došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození
lesních porostů, na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou.
Ke změně přílohy č. 1:
Ke změně přílohy č. 1 (změna územní působnosti opatření) bylo nezbytné přistoupit z důvodu
změny kalamitní situace v lesích na území ČR od doby vydání opatření obecné povahy
č. j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020 (kterým se mění a doplňuje opatření obecné
povahy č.j.17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020), kdy v důsledku pokračování šíření
kůrovců došlo k zasažení a přímému ohrožení dalších katastrálních území kůrovcovou
kalamitou.
Podkladem pro změnu přílohy č. 1 jsou výstupy analýzy dat dálkového průzkumu Země
zpracované Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, v rámci které byl
detekován výskyt suchých stromů a holin v ohrožených lesních porostech a následně
hodnocen ve vztahu k zastoupení ohrožených lesních porostů pro každé jedno katastrální
území v ČR. Výsledky této analýzy byly dále upřesněny na základě skutečností známých
Ministerstvu zemědělství z úřední činnosti, tedy z konzultace s orgány státní správy lesů
jednotlivých krajských úřadů. Výsledný výběr katastrálních území, nově zařazovaných do
přílohy č. 1 tohoto opatření obecné povahy, pak zohledňuje i potřebu ucelení dílčích
rozdrobených oblastí do kompaktních celků a jejich ohraničení s ohledem na již zasažené
okrajové plochy. Ucelení oblastí a jejich ohraničení je provedeno tak, aby byla zajištěna
aktuálnost přílohy pro praktické využití vlastníky lesů zhruba do konce prvního pololetí roku
2022.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).

Napsat komentář