Zápis ZO ze dne 31.8.2021 č. 165/2021

Obec Sousedovice
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 165/2021 konaného dne 31.8.2021 v 19,00hodin na obecním úřadě
Přítomni: PolankaPavel , Nehéz Vladimír, Houdek Milan, Beneš Jiří,Marek Milan, Pavel Hejtmánek
Nepřítomni: Vladimír Kotrch-omluven
Hosté: /

Schválený program jednání:
1)Zahájení
2) Volba ověřovatelů
3) Kontrola usnesení
4) Zveřejněný záměr obce- prodej objektu čp.40
5) Prodej části pozemku parc. č. 1023/1 Sousedovice
6) Textil Eco- změny sběr oděvů
7)Schválená RZ č. 8,9/2021
8) Návrh smlouvy MěÚ Strakonice- zajištění předškolního vzdělávání –MŠ
9) Prodloužení nájemní smlouvy FC Znakon
10) Místní poplatek z pobytu
11) Poplatky komunální odpady
12) Vyúčtování daru-Hospis sv. Jana Prachatice
13) Dopis senátora MUDr. Fiala- Covid19
14) Zaměření komunikace u pohostinství Sousedovice
15) Diskuze

Průběh schůze:
1)Jednání zahájil starosta obce Pavel Polanka, který seznámil přítomné s programem jednání
zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je přítomna
nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo připomínek a
zastupitelstvo se jím při jednání řídilo.
2)Volba ověřovatelů : p. Milan Houdek, p. Vladimír Nehéz
3)Kontrola usnesení- vše splněno
4)Zastupitelstvo projednalo zveřejněný záměr obce na prodej pozemku parc. č. st. -39, včetně
budovy čp.40, pozemek parc. č. stav. -138 ( stavba jiného vlastníka) a pozemek parc. č. 638 vše
v k.ú. Sousedovice. Přihlásil se jediný zájemce a to Oblastní charita Strakonice. Důvodem takovéhoto
ujednání je skutečnost, že kupující Oblastní Charita Strakonice do předmětu převodu v průběhu
dosavadního trvání nájemní vztahu investoval významné částky, které vedly k jeho zásadnímu zhodnocení.
Cena sjednaná v této smlouvě odráží tyto významné investice učiněné kupující do předmětu převodu
a je ve své podstatě hodnotou předmětu nájmu, která by zde byla bez investic ze strany kupujícího,
jakožto nájemce. Dalším důvodem prodeje je riziko vysokých budoucích investic a nákladů spojených,
které by zejména na budovu musely být  pronajímatelem tedy obcí Sousedovice vynakládány.
5) Zastupitelstvo projednalo žádost paní Dietz o odkupu části pozemku parc. č. 1023/1 v k.ú.
Sousedovice, dle přiložené žádosti a situace. Bude svoláno jednání s pí. Mgr.Ivetou Mrázovou,
ohledně přístupu na pozemek.
6) Zastupitelstvo projednalo sdělení firmy Textil Eco a.s. o nákladech na svoz a likvidaci textilu.
Náklady na jednu nádobu jsou vyčísleny na částku 1200Kč bez DPH za 1 sběrnou nádobu.
7)Starosta předložil zastupitelstvu schválenou RZ č. 8,9/2021.
8) Zastupitelstvo pojednalo návrh Smlouvy o zajištění předškolního vzdělávání ve šk.obvodu
spádové MŠ zřizované MěÚ Strakonice na období do 30.4.2024.
9) Zastupitelstvo pojednalo prodloužení nájemní smlouvy FC Znakon do roku 2040
10) Zastupitelstvo pojednalo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o místním poplatku z pobytu
11) Zastupitelstvo pojednalo výši poplatku za komunální odpad občané od 1.1.2022. Firmy budou
řešit komunální odpad samostatně s Technickými službami Strakonice. Výše poplatku pro
obyvatele je ve výši 500Kč/1 osoba a výše poplatku pro individuální rekreaci a prázdné domy ve
výši 750Kč.
12) Starosta předložil zastupitelstvu vyúčtování daru od Hospic sv. Jana Prachatice.
13) Starosta informoval zastupitele o zaslaném dopisu od senátora MUDr. Fialy ohledně Covid19
14) Zastupitelstvo projednalo zaměření komunikace u pohostinství spolu s parkovacím místem na
pozemku parc. č. 395/2 v k.ú. Sousedovice. OÚ osloví GK Vlasák pro zaměření.
15) Diskuze

Hlasování a usnesení zastupitelstva:
Průběh hlasování:
PRO PROTI ZDRŽEL SE
5 0 M. Houdek
5 0 Vl. Nehéz
Usnesení č.1/165/21 Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu.

Průběh hlasování:
PRO PROTI ZDRŽEL SE
6 0 0
Usnesení č.2/165/21 Zastupitelstvo bere na vědomí splnění všech usnesení

Průběh hlasování:
PRO PROTI ZDRŽEL SE
6 0 0
Usnesení č.3/165/21 Zastupitelstvo schvaluje prodej budovy čp.40 s pozemky parc.č. St.39, parc.č.St.138 ( stavba jiného vlastníka) a parc.č.638 vše v k.ú. Sousedovice, a to na základě zveřejněného záměru Obce o prodeji nemovitostí, za cenových podmínek kupní ceny ve výši 3,800.000,-Kč. Záměr obce byl zveřejněn od 01.07.2021 do 20.07.2021. Přihlásil se jediný uchazeč, který má nemovitosti v nájmu. Přípravou znění kupní smlouvy bude pověřena advokátní kancelář JUDr.Jiří Šmrha ml., Strakonice. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy s kupujícím Oblastní charitou Strakonice.

Průběh hlasování:
PRO PROTI ZDRŽEL SE
6 0 0
Usnesení č.4/165/21 Zastupitelstvo bere na vědomí žádost paní Dietz o odkupu části pozemku parc. č. 1023/1 v k.ú. Sousedovice, dle
přiložené žádosti a situace. Jedná se cca o 76m2. Bude svoláno společné jednání s pí. Mgr.Ivetou Mrázovou ohledně přístupu na jejich pozemek a dále ohledně umístění obecní kanalizace na pozemku.

Průběh hlasování:
PRO PROTI ZDRŽEL SE
6 0 0
Usnesení č.5/165/21 Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje Uzavření smlouvy s ročním poplatkem 1200Kč bez DPH za nádobu na sběr textilu. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Textil Eco.

Průběh hlasování:
PRO PROTI ZDRŽEL SE
6 0 0
Usnesení č.6/165/21Zastupitelstvo bere na vědomí schválenou RZ č.8,9/2021.

Průběh hlasování:
PRO PROTI ZDRŽEL SE
6 0 0
Usnesení č.7/165/21 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zajištění předškolního vzdělávání ve šk.obvodu spádové MŠ zřizované
MěÚ Strakonice na období do 30.04.2024a pověřuje starostu podpisem.

Průběh hlasování:
PRO PROTI ZDRŽEL SE
6 0 0
Usnesení č.8/165/21 Zastupitelstvo schvaluje prodloužení nájemní smlouvy ze dne 15.3.2011 a jejím Dodatkem č. 1 ze dne
18.2.2020. Termín prodloužení doby nájmu do do31.12.2040. V ostatních bodech se nájemní smlouva nemění.

Průběh hlasování:
PRO PROTI ZDRŽEL SE
6 0 0
Usnesení č.9/165/21 zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o místním poplatku z pobytu.

Průběh hlasování:
PRO PROTI ZDRŽEL SE
6 0 0
Usnesení č.10/165/21 Zastupitelstvo schvaluje Výši poplatku za komunální odpad ve výši 500Kč/1 osoba a poplatek ve výši 750Kč
pro individuální rekreaci a prázdné domy. Firmy si zajistí uzavření smlouvy s firmou na svoz komunálního odpadu samostatně.

Průběh hlasování:
PRO PROTI ZDRŽEL SE
6 0 0
Usnesení č.11/165/21 Zastupitelstvo bere na vědomí Předložené vyúčtování finančního daru Hospic sv. Jana Prachatice.

Průběh hlasování:
PRO PROTI ZDRŽEL SE
6 0 0
Usnesení č.12/165/21 Zastupitelstvo bere na vědomí Dopis senátora MUDr. Fialy ke Covid 19.

Průběh hlasování:
PRO PROTI ZDRŽEL SE
6 0 0
Usnesení č.13/165/21 Zastupitelstvo schvaluje Zaměření komunikaceu pohostinství spolu s parkovacím místem na pozemku parc. č.
395/2 v k.ú. Sousedovice. OÚ osloví GK Vlasák pro zaměření.


OVĚŘENÍ ZÁPISU:
Zápis byl vyhotoven dne 01.09.2021
zapsal(a)BoženaMikasová
Ověřovatel: ……………………… Ověřovatel: ………………………….
Předsedající: Pavel Polanka…………………………………

Napsat komentář