FÚ – Veřejná vyhláška- daň z nemovitosti 2024

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„daňový řád“), oznamuje, že ode dne 15.04.2024 do dne 15.05.2024 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin, středa od 8:00 do 17:00 hodin, po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 700714/24/2200-11530-304688, jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit. Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz.

Napsat komentář