KÚ JčK-Opatření obecné povahy č.2/2023/OZZL- odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2023/OZZL
Krajský úřad Jihočeský kraj jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 77a odst. 5 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), v souladu s ustanovením § 5b odst. 4 ZOPK a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
stanovuje
odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany jiných volně žijících živočichů.
Předmět úpravy
Článek 1

Krajský úřad Jihočeský kraj tímto opatřením obecné povahy č. 2/2023/OZZL vydaným pod sp. zn. OZZL 106827/2023/pelh a oznámeným veřejnou vyhláškou (dále jen „opatření obecné povahy“) povoluje odchylný postup podle ustanovení § 5b odst. 1 ZOPK osobám oprávněným k rybníkářství a osobám vykonávajícím rybářské právo podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů ze zákazu úmyslně usmrcovat jedince kormorána velkého (prostřednictvím osob oprávněných podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů) stanoveného v ust. § 5a odst. 1 písm. a) ZOPK a ze zákazu držet usmrcené jedince kormorána velkého podle ust. § 5a odst. 1 písm. e) ZOPK, za podmínek dále uvedených.
Vymezení časových a místních okolností
Článek 2

Odchylný postup lze uplatňovat v období od 1. srpna stávajícího roku do 31. března následujícího kalendářního roku ve správním obvodu orgánu ochrany přírody – Krajského úřadu Jihočeský kraj (tj. území Jihočeského kraje mimo území národního parku, chráněných krajinných oblastí, vojenského újezdu, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území). K uplatnění odchylného postupu lze přistoupit pouze v případě, že se vyskytuje alespoň jedno hejno kormorána velkého o 5 a více jedincích na tahu nebo při zimování a jde-li o: Rybníky či rybochovná zařízení podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů a jejich bezprostřední okolí kromě maloplošných zvláště chráněných území (přírodní památka, přírodní rezervace).
Rybářské revíry podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, a jejich bezprostřední okolí, kromě maloplošných zvláště chráněných území (přírodní památka, přírodní rezervace).
Článek 3
Toto opatření obecné povahy lze uplatňovat i mimo období stanovené ve čl. 2 a v maloplošných zvláště chráněných územích (s výjimkou Přírodní rezervace Vrbenské rybníky) ve výjimečných případech, kdy hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku závažné škody a nedojde k ohrožení zájmů ochrany přírody chráněných zákonem. V tomto případě se může jednat pouze o krátkodobý zásah (odstřel) v lokalitách stanovených po projednání se zdejším orgánem ochrany přírody a provedený za podmínek stanovených v čl. 4 tohoto opatření.
Na rybnících plůdkových, násadových a aktuálně nasazených rybnících hlavních (na prvním horku), kde hrozí zvýšené riziko škod, lze odchylný postup uplatňovat až do 30. dubna daného kalendářního roku, za předpokladu oznámení a projednání se zdejším orgánem ochrany přírody do 31. března daného kalendářního roku, které z rybníků byly zařazeny do kategorie rybníků plůdkových, násadových či hlavních rybníků nasazených na prvním horku. Při postupu podle čl. 3 je nezbytné postupovat tak, aby nedocházelo k rušení dalších hnízdících ptáků, tj. bude vyloučen vstup do litorálních porostů a střelba může být prováděna pouze z lodí, z hrází, obslužných komunikací a volných břehů rybníka.
Článek 4
Podmínky uplatňování odchylného postupu
Postup při usmrcování jedinců kormorána velkého může být uplatňován oprávněnými osobami (podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů), které jej provedou lovem střelnou zbraní za podmínek stanovených právními předpisy (mimo místa odpočinku kormoránů, při dobré viditelnosti a v denní dobu).
Jednorázově lze ulovit maximálně 20 % přítomných jedinců kormoránů velkých v dohledové vzdálenosti s tím, že nebude prováděn společný lov.
Bude zajištěna likvidace usmrcených jedinců kormorána velkého v souladu se zvláštními předpisy (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů) či jejich využití (konzumace) pro vlastní potřebu nebo budou usmrcení jedinci poskytnuti pro účely výzkumu a vzdělávání subjektu, který disponuje povolením pro jejich držení.
Bude veden přehled o každém usmrcení podle vzoru (příloha č. 1) a bude zajištěna prohlídka každého usmrceného jedince, zda není kroužkován – nalezené kroužky budou shromážděny společně s údaji o místě a datu nálezu. Do 31. 12. kalendářního roku bude orgánu ochrany přírody předán souhrnný přehled o provedených odstřelech (včetně nalezených ornitologických kroužků, které budou orgánem ochrany přírody předány Kroužkovací stanici Národního muzea).
Článek 5
Odůvodnění

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad), jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 77 odst. 5 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK), obdržel dne 1. 9. 2023 žádost Rybářství Třeboň a.s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň, IČO: 60826851 (dále též žadatel) o vydání opatření obecné povahy – stanovení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) na území Jihočeského kraje.
Žadatel je vlastníkem nebo hospodařícím subjektem na rybnících celého Jihočeského kraje a v posledních letech je registrován zvýšený výskyt kormorána velkého a jeho predačního působení na rybí obsádky a s tím související vznik primární a sekundární škody na těchto obsádkách. Tyto škody umožňuje částečně snižovat uplatňováním postupu podle platného opatření obecné povahy ministerstva životního prostředí č.j. ENV/2019/58919 pro usmrcování kormorána velkého (platnost do 31. 3. 2024). V souvislosti s tím bylo poukázáno na čl. 3 výše uvedeného opatření obecné povahy, které umožňuje na plůdkových, násadových a aktuálně nasazených rybnících uplatnit prodloužení odchylného postupu do 30. 4. na základě oznámení. Pokud nevejde v platnost nové opatření obecné povahy, potom nebude možné po 31. 3. 2024 takto postupovat. Z tohoto důvodu je žádáno (podán podnět) k vydání nového opatření obecné povahy, aby bylo možné z důvodu výskytu velkých počtů kormoránů v jarních měsících uplatňovat odchylný postup pro snížení primárních a sekundárních škod. Škody členských subjektů Rybářského sdružení ČR a českého rybářského svazu jsou vyčíslené na 157,21 mil. Kč (Situační a výhledová zpráva. Ryby. Mze ČR, 2020). Výše škod je prokázána také odbornými posudky, předkládanými pro potřeby poskytnutí náhrady škod podle zákona č. 115/200 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů. Z výše uvedené žádosti vyplývá, že žadatel požaduje vydání opatření obecné povahy podle ust. § 5b odst. 4 ZOPK o odchylném postupu pro kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis), které by umožnilo uplatnit zaplašovací odstřel předmětného druhu i po ukončení platnosti opatření obecné povahy ministerstva životního prostředí č.j. ENV/2019/58919. V minulosti byl odchylný postup povolen Ministerstvem životního prostředí, prostřednictvím opatření obecné povahy č.j. 92762/ENV/13 – 4133/630/13 ze dne 23. 12. 2013 a č.j. ENV/2019/58919 – MZP/2019/630/1219 ze dne 3. 6. 2019. Platnost naposledy vydaného opatření obecné povahy o uplatnění odchylného postupu končí ke dni 31. 3. 2024 a z tohoto důvodu bylo požádáno a je vydáváno toto opatření obecné povahy. Podmínky zůstávají z větší části stejné. K úpravě podmínek bylo přistoupeno pouze na základě změny ustanovení § 5b ZOPK, resp. odborného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Jižní Čechy (dále jen AOPK).
Podle žádosti by se výjimka měla týkat rybníků, resp. rybářských revírů v Jihočeském kraji. Toto opatření obecné povahy se vztahuje na rybníky či rybářské revíry (nebo jejich části), které se nacházejí ve správním obvodu zdejšího orgánu ochrany přírody (viz ust. § 77a ZOPK). Opatření obecné povahy se tak nevztahuje na území chráněných krajinných oblastí (Šumava, Blanský les a Třeboňsko), národních parků (Šumava), vojenských újezdů (Boletice) a národních přírodních rezervací, resp. národních přírodních památek. V dalších zvláště chráněných územích (přírodní památky a přírodní rezervace) je nutné respektovat případná omezení vyplývající z ustanovení ZOPK (ust. § 34, ust. § 36 ZOPK) a ze zřizovacích předpisů pro tato území. Zdejší správní orgán se písemností ze dne 15. 9. 2023 obrátil na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Jižní Čechy (dále jen AOPK) se žádostí o odborné posouzení otázky, zda povolení požadovaného odchylného postupu u výše uvedeného druhu – kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) může ohrozit populace tohoto druhu, eventuálně návrh podmínek, za kterých by bylo možné žádosti vyhovět. Posouzení by se mělo týkat území Jihočeského kraje, kde je dána působnost zdejšího orgánu ochrany přírody (tj. mimo národní park, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní památky a národní přírodní rezervace, resp. vojenské újezdy). Povolení odchylného postupu je zvažováno za podmínek, které jsou obsaženy v dosud platném opatření obecné povahy ministerstva životního prostředí č.j. ENV/2019/58919. Vyjádření AOPK, které obdržel krajský úřad dne 1. 12. 2023 doporučilo stanovit následující podmínky: plašení odstřelem je možné od 1. 8. do 31. 3., na násadových, plůdkových a hlavních rybnících (nasazených na prvním horku) lze zaplašovací odstřel provádět do 30. 4. v případě, že bude orgánu ochrany přírody do 31. 3. oznámen seznam rybníků, kde by tento odstřel měl být prováděn (aby bylo možné případně omezit plašení odstřelem na konkrétních lokalitách, pokud by hrozilo rušení hnízdících významných zvláště chráněných druhů ptáků) a dále bylo uvedeno, že po dni 1. 4. je nutné zajistit provádění zaplašovacího odstřelu tak, aby nedocházelo k rušení hnízdících druhů ptáků (vyloučení vstupu do litorálních porostů). K žádosti o odchylný postup bylo uvedeno, že kormorán velký se na území jižních Čech vyskytuje celoročně, přičemž v letním období se jedná o jedince náležející k hnízdící populaci (především rybník Ženich u Třeboně – 150 párů). V průběhu srpna až září odlétají tito ptáci do jižní a jihovýchodní Evropy a na hnízdiště se vrací koncem února, resp. v březnu. Početnost protahujících kormoránů velkých z hnízdišť v severozápadní či severovýchodní Evropě vrcholí v březnu, resp. v říjnu a listopadu a pravidelně dosahuje vyšších stovek až tisíce jedinců, z nichž část zůstává v jižních Čechách přes zimu. Kormoráni jsou výlučně rybožraví (nejčastější kořistí ryby o velikosti 10 – 20 cm) s denní spotřebou 0,5 – 0,75 kg. Kormorán velký nemá přirozené nepřátele (možná je pouze predace mláďat např. výrem či orlem mořským). Početnost předmětného druhu je tak limitována pouze dostupností potravy. Chov ryb v rybnících tak vytváří vhodné podmínky pro jejich výskyt. Nejvážnější škody jsou způsobovány migrujícími hejny. Samotný efekt střelby spočívá v plašícím účinku tím, že dojde k rozptýlení hejna a přesunu jedinců na jinou lokalitu. Podle AOPK jej lze považovat za neselektivní plašící prostředek s negativním vlivem na ostatní hnízdící ptáky. Nicméně se tento prostředek osvědčil jako prostředek pro aktuální ochranu obsádky na určité lokalitě před konkrétním hejnem. Ochrana nasazených rybníků (soukromý zájem) by neměla mít plošně přednost před ochranou jiných zvláště chráněných druhů, především na počátku a v průběhu jejich hnízdění.
Podle ust. § 5b odst. 1 ZOPK je možné vydat odchylný postup ze zákazů stanovených v ust. § 5a odst. 1 ZOPK, když je stanoveno, že odchylný postup lze vydat, pokud neexistuje jiné uspokojivé řešení a současně existuje některý z důvodů podle ust. § 5b odst. 1 ZOPK. Dále musí být respektovány cíle Směrnice EU 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků (zachování stavu populací) a vydání odchylného postupu je podmíněno podle ust. § 45g ZOPK nepoškozením lokalit soustavy NATURA 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti).
Vzhledem k charakteru opatření obecné povahy lze uvažovat potenciální dotčení všech evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na území v působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje. Z tohoto důvodu bylo naplnění požadavku stanoveného § 45g ZOPK zvažováno ve vztahu k ptačím oblastem a evropsky významným lokalitám v působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, a to především ve vztahu k těm územím, kde by odstřelem kormoránů mohlo dojít k rušení předmětů ochrany citlivých k této formě plašení. Jiné negativní vlivy činnosti, kromě rušení střelbou, se vzhledem ke skutečnosti, že nepůjde o nijak soustavnou a hromadnou aktivitu, která by mohla např. poškodit biotopy, nepředpokládají. Z účinnosti tohoto opatření obecné povahy byly vyloučeny vybrané ornitologicky významné lokality, jedná se především o území evropsky významné lokality Vrbenské rybníky, která je součástí ptačí oblasti Českobudějovické rybníky. Další podstatnou skutečností je fakt, že uplatňování odchylného postupu stanoveného tímto opatřením obecné povahy je rovněž omezeno v maloplošných zvláště chráněných územích, čímž je mimo jiné zajištěno omezení rušení v řadě dalších lokalit podstatných z hlediska ochrany dalších druhů ptáků, jež jsou předměty ochrany ptačích oblastí.
Vzhledem ke skutečnosti, že povolením tohoto opatření obecné povahy nelze (s ohledem na náročnost lovu kormorána) předpokládat významné skokové navýšení odstřelu (a dosud uplatňovaná opatření obecné povahy neměla zásadní dopady na ochranu jiných volně žijících živočichů), je uvedené územní omezení, spolu se stanoveným termínem pro uplatňování odchylného postupu v rámci kalendářního roku (převážně mimo období hnízdění) a s dalšími podmínkami stanovenými v čl. 4, možné považovat za dostatečné k vyloučení dlouhodobého a soustavného vyrušování druhů, jež jsou jejich předměty ochrany ptačích oblastí. Nicméně je nezbytné zohlednit ochranu časně hnízdících druhů ptáků, což bylo promítnuto do znění čl. 3.
Obdobně v případě předmětů ochrany evropsky významných lokalit, v nichž lze z hlediska rušení střelbou v okolí vodních toků a ploch považovat za nejvíce citlivý druh vydru říční – zde, kromě omezení v maloplošných chráněných územích přispěje k snížení možných dopadů také denní doba stanovená k lovu na rybnících v souladu s § 45 odst. 1 písm. m) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (tedy vyloučení lovu za noci, resp. v době hodinu po západu slunce až do hodiny před východem slunce).
Plnění cíle Směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků, tedy zachování stavu populací volně žijících ptáků (z hlediska jejich početnosti a rozšíření v rámci areálu), nebude v případě kormorána velkého tímto opatřením obecné povahy dotčeno. Stav evropské populace kormorána je z hlediska početnosti příznivý (stále rostoucí) a ani dosavadní odstřel prováděný v jednotlivých členských státech EU trend růstu početnosti neomezil. Tento odchylný postup tedy nebude mít, za předpokladu zachování stávajících podmínek a trendu vývoje evropské populace kormorána velkého, na celkovou početnost populace zásadní dopad (to je zajištěno i stanovením 20 % početního limitu pro odstřel).
Podkladem pro posouzení vlivu opatření obecné povahy na lokality soustavy Natura 2000 byl návrh opatření obecné povahy, zkušenosti z dopadů uplatňování předchozích opatření obecné povahy, skutečnosti známé z úřední činnosti i skutečnosti obecně známé. Jedná se zejména o vymezení lokalit soustavy Natura 2000, předměty jejich ochrany, souhrny doporučených opatření, aktuální stav předmětů ochrany, odborné informace o přírodních stanovištích, poznatky o ekologii, biologii, rozšíření, ohrožení a péči o druhy.
Vzhledem k výše uvedenému zdejší orgán ochrany přírody vyloučil významný vliv opatření obecné povahy na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na území v působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo sinensis) je evropským druhem ptáka u něhož došlo od 70. let 20. století k výraznému populačnímu nárůstu (např. 2000-2006 nárůst populace o 37 %) a jeho populace je odhadována na 700 000 jedinců. V České republice je hnízdní populace stabilní (cca 350 párů), ovšem v zimním období je odhadována přítomnost 10 – 15 000 jedinců v zimních měsících a další tisíce jedinců při podzimních a jarních tazích. Z toho vyplývá zvýšený predační tlak na rybí obsádky (500-750 g ryby na den a jedince). Ke škodám na rybách dochází také poškozením jednotlivých kusů a stresování ryb. Na základě vyčíslených škod bylo podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy vyplaceno na území Jihočeského kraje v roce 2021 cca 20 000 000 Kč, resp. v roce 2022 16 500 000 Kč. Území Jihočeského kraje představuje významnou zastávku pro táhnoucí hejna kormoránů a tím vznikají škody jednak na obsádce rybníků, ale také na rybích společenstvech vodních toků. Z výše uvedeného je patrné, že vznikají závažné škody na rybí obsádce (rybníky), resp. náklady s touto obsádkou spojené (vodní toky).
Existence jiného uspokojivého řešení byla v minulosti prověřována, ale ochrana pomocí sítí je využitelná pouze pro malé plochy a další metody (pochůzky, akustické a vizuální plašiče) jsou také použitelné pouze v omezené
míře (spíše menší plochy). Výše uvedené metody plašení ruší i jiné druhy ptáků ve větší míře než běžný lov. Na vodních tocích je použití výše uvedených metod prakticky vyloučeno. Z toho vyplývá, že plašící odstřel je prakticky jedinou účinnou metodou, alespoň ke snížení vznikajících škod. Vzhledem k potravním návykům kormorána velkého (konzumace ryb) může dojít při koncentraci jedinců kormorána k ohrožení populace některých druhů ryb v jednotlivých lokalitách. Jedná se především o přirozeně se rozmnožující populace, včetně druhů vzácných či zvláště chráněných (pstruh potoční, lipan podhorní).
Pro naplnění zákonných požadavků na obsah vydávaného odchylného postupu, především podle požadavků ust. § 5b odst. 3 ZOPK byly stanoveny podmínky, za kterých je možné postupovat. Odchylný postup lze uplatnit pouze vůči předmětnému druhu (kormorán velký) a počet jedinců je omezen na 20 % jedinců v dohledové vzdálenosti z místa odstřelu (úspěšnost odlovu nebývá vyšší jak 10 % z hejna). V uplynulých letech (od roku 2013) byl odchylný postup za těchto podmínek uplatňován a přesto lze sledovat stejnou či narůstající populaci kormoránů velkých. Prostředky a způsob zabíjení byly stanoveny ve smyslu zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o myslivosti), protože kormorán velký je zařazen mezi zvěř a proto je možnost odlovu vázána na oprávněné osoby a způsoby (střelba loveckou zbraní) podle zákona o myslivosti. Současně tento zákon vymezuje další podmínky (např. zakázané způsoby lovu, denní doba lovu). Samotný lov může být prováděn na základě povolení (viz ust. § 39, resp. ust. § 41 zákona o myslivosti). Důvodem pro odchylný postup je prevence závažných škod na rybářství a současně ochrana jiných volně žijících živočichů. Časové okolnosti jsou vymezeny platností tohoto opatření obecné povahy (5 let) a dále je vymezeno období od začátku migrace po konec zimování kormoránů velkých, tedy období (31. 8. – 31. 3.), kdy dochází k tahu migrujících hejn. Současně je přihlédnuto k hnízdění jiných ptačích druhů a v hnízdním období je tak uplatnění odchylného postupu vyloučeno.
Výjimečně je povoleno (po předchozím oznámení a projednání s orgánem ochrany přírody) provádět plašící odstřel v průběhu dubna. Spolu s tím je lov omezen tím, že střelba musí být prováděna z předepsaných míst (zákaz vstupu do litorálních porostů). Místní podmínky uplatňování odchylného postupu jsou dány omezením na správní obvod Jihočeského kraje, omezením jeho uplatnění na rybníky a rybářské revíry a také vyloučením maloplošných zvláště chráněných území (kromě možnosti uplatnění odchylného postupu podle čl. 2 v případě bezprostředně hrozící škody, po oznámení a projednání s orgánem ochrany přírody). V případě maloplošných zvláště chráněných území by v případě nutnosti uplatňování odchylného postupu bylo nutné vše projednat podle ust. § 5b odst. 1 ZOPK. Kontrola naplňování tohoto opatření obecné povahy je zajištěna pravidelnými hlášeními podle čl. 4, kdy se jedná také o naplnění povinnosti podle ust. § 5b odst. 5 ZOPK. Na základě nahlášených údajů může dojít k vyhodnocení efektivity odchylného postupu, popř. mohou být tyto údaje využity pro účely ochrany přírody. V předchozím opatření obecné povahy ministerstva životního prostředí č.j. ENV/2019/58919 byly z uplatnění odchylného postupu vyloučeny tzv. ornitologicky významné lokality (mj. Přírodní rezervace Vrbenské rybníky). Vzhledem k tomu, že nyní vydávaným opatřením obecné povahy je z těchto ornitologicky významných lokalit dotčena pouze Přírodní rezervace Vrbenské rybníky byla tato lokalita vyloučena z uplatnění odchylného postupu.
Dále opatření obecné povahy upravuje nakládání s mrtvými jedinci kormorána velkého (v souladu se zákonem o myslivosti, resp. s veterinárními předpisy), když nevylučuje využití mrtvých jedinců pro vlastní potřebu (např. konzumace), ale nepovoluje obchodování s těmito mrtvými jedinci. Dále je poskytnuta možnost předání mrtvých jedinců oprávněným subjektům pro jejich užití v rámci výzkumu či vzdělávání.
Vzhledem k zařazení kormorána velkého mezi zvěř, kterou nelze obhospodařovat lovem (viz ust. § 2 písm. c) zákona o myslivosti), je nutné splnit zákonné požadavky podle zákona o myslivosti (povolení lovu kormorána státní správou myslivosti podle ust. § 39, resp. ust. § 41 zákona o myslivosti). Při uplatňování tohoto opatření obecné povahy tak musí být splněny a dodrženy jednak podmínky v něm stanovené a současně podmínky vyplývající ze zákona o myslivosti, popř. dalších právních předpisů.
Vydané opatření obecné povahy by mělo být uplatňováno za podobných podmínek, jako předchozí odchylný postup ve věci zaplašovacího odstřelu kormoránů (od roku 2013). Změny v podmínkách odchylného postupu vyplývají ze změny právní úpravy (změny textu ust. § 5b odst. 4 ZOPK) a také změnou kompetencí orgánu ochrany přírody, který opatření obecné povahy vydává (krajský úřad místo ministerstva životního prostředí) a s tím spojené územní působnosti. Tímto opatřením obecné povahy vydaný odchylný postup nenahrazuje další případně nutná povolení a souhlasy (např. vstup do litorálních porostů v některých zvláště chráněných územích).
Toto opatření obecné povahy se vydává s účinností od 1. 4. 2024 (konec platnosti opatření obecné povahy ministerstva životního prostředí č.j. ENV/2019/58919) do 31. 3. 2029, tedy na dobu 5 let.
Článek 6
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 1. 4. 2024 a pozbývá účinnosti dnem 31. 3. 2029.
Článek 7
Poučení

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může podle § 173 odst. 1 správního řádu každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.
Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.
Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru
Vyvěšeno dne………………. Sejmuto dne…………………
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy na úřední desce.
Žadatel:
Rybářství Třeboň a.s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň – DS
Na vědomí:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Jižní Čechy, Náměstí Přemysla Otakara II 34, 37001 České Budějovice (DS)
Obce a kraj (veřejná vyhláška):
Žádáme podle ust. § 173 odst. 1 zákona č.500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o vyvěšení na úřední desce obce nejméně po dobu 15 dní, vyznačení data vyvěšení a sejmutí, vrácení zpět a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Dále obdrží se žádostí o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (nejméně 15 dní)
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor kancelář ředitele, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Napsat komentář