Zápis z jednání ZO č. 177/2022 ze dne 21.12.2022

Obec Sousedovice


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 177/2022 konaného dne 21.12.2022 v 19:00hodin na obecním úřadě

Přítomni:

  Polanka Pavel,  Nehéz  Vladimír, Marek Milan,  Kateřina Mocová, Jiří Beneš

Nepřítomni: Pavel Hejtmánek, Vladimír Kotrch- omluveni

Hosté: /

Schválený program jednání:

1)  Zahájení
2)  Volba ověřovatelů
3)  Kontrola usnesení
4)  Schválení rozpočtu na rok 2023
5)  Zveřejněný záměr- prodej části pozemku 1029/1 k.ú. Sousedovice
6)  Rozpočtové změny 15,16,17,18,19/2022
7)  Návrh smlouva o sml. budoucí VB – „Sousedovice-nové OM- řadovky“
8)  Žádost Mikas L- prodej části pozemku č. 17/2 a 1024/1- viz příloha
9) Nabídka- měřiče rychlosti
10) Zaměření pozemků Smiradice- p. Hejtmánek
11) Akční plán rozvoje soc. služeb ORP Strakonice
12) Farma Sousedovice- ukončení nájemní smlouvy
13) Pasport komunikací- aktualizace
14) Honební společenstvo Kraselov- udělení plné moci
15) Tůně Sousedovice- nabídka na zpracování žádosti o dotaci
16) Podání žádosti o dotaci- Oprava MK v místní části Smiradice do programu KÚ JčK.
16) Diskuze

Průběh schůze:

 1. Jednání zahájil starosta obce Pavel Polanka, který seznámil přítomné s programem jednání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo připomínek a zastupitelstvo se jím při jednání řídilo.
 2. Volba ověřovatelů : Kateřina Mocová, Vladimír Nehéz
 3. Kontrola usnesení- vše splněno
 4. Zastupitelstvo projednalo zveřejněný návrh rozpočtu na rok 2023. Návrh byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce od 30.11.2022 do 31.12.2022.
 5. Zastupitelstvo projednalo zveřejněný záměr Obce na prodej části pozemku parc. č. 1029/1v  k.ú. Sousedovice. Přihlásil se jediný uchazeč p. Veselá Lenka.
 6. Starosta předložil zastupitelstvu schválené RZ č. 15, 16,17,18,19/2022.
 7. Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc. břemene č. PI-001030078508/001-OMEX k akci „Sousedovice- nové OM- řadovky“ ( Připojení nových 9 řadových domů).
 8. Zastupitelstvo projednalo žádost p. Mikase o prodeji  části pozemku parc. č. 1024/1 a 17/2 v k.ú. Sousedovice o celkové výměře 3m2. Obecní úřad zveřejní záměr Obce na prodej části uvedených pozemků.
 9. Zastupitelstvo projednalo podanou žádost od firmy Bártek rozhlasy na pořízení měřičů rychlosti.
 10. Zastupitelstvo projednalo předložený návrh GP na skutečné zaměření pozemků parc. č. 202, 203 a č. 285/5 v k.ú. Smiradice.
 11. Zastupitelstvo projednalo předložený  Akční plán rozvoje soc. služeb ORP Strakonice
 12. Zastupitelstvo projednalo návrh Dohody o ukončení nájmu studny s Farmou Sousedovice.
 13. Zastupitelstvo projednalo aktualizaci pasportu komunikací obce Sousedovice a místní části Smiradice.
 14. Zastupitelstvo projednalo udělení plné moci pro Honební společenstvo Kraselov.
 15. Zastupitelstvo projednalo předloženou nabídku od p. Čechtické na zpracování a podání žádosti o dotaci- Tůně Sousedovice.
 16. Zastupitelstvo projednalo podání žádosti o dotaci na opravu komunikace v místní části Smiradice do programu KÚ JčK- obnova komunikací v roce 2023.
 17. Zastupitelstvo projednalo podání žádosti o dotace na opravu kapličky v obci Sousedovice a místní části Smiradice do programu KÚ JčK v roce 2023.
 18. Diskuze

Hlasování a usnesení zastupitelstva:

PROPROTIZDRŽEL SE
40Mocová Kateřina
40Nehéz Vladimír
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.01/177/22

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.02/177/22

Zastupitelstvo bere na vědomí splnění všech usnesení


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.03/177/22

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2023 a to bez výhrad.  Příjmy ve výši 4.993.500,-Kč, výdaje ve výši 4.470.500,-Kč, rozpočet je přebytkový. Přebytek  ve výši 523.000Kč bude použit na úhradu  splátek úvěru. Schválený rozpočet bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.04/175/22

Zastupitelstvo bere na vědomí zveřejněný záměr obce na prodej části pozemku parc. č. 1029/1 v k.ú. Sousedovice.
Žádost o koupi podal jediný uchazeč a to  paní Veselá Lenka. Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1029/1 v k.ú. Sousedovice. Kupující zajistí na své náklady vyhotovení GP a dále uhrazení poplatků KÚ Strakonice a za vyhotovení kupní smlouvy. Cena je stanovena ve výši 200Kč/1m2.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.05/177/22

Zastupitelstvo bere na vědomí schválené RZ č. 15, 16 ,17,18,19/2022.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.06/177/22

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc. břemene č. PI-001030078508/001-OMEX k akci „Sousedovice- nové OM- řadovky“ ) Připojení nových 9 řadových domů). Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy č. PI-001030078508/001-OMEX.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.07/177/22

Zastupitelstvo bere na vědomí žádost p. Mikase L. o prodej části pozemku parc. č. 1024/1 a 17/2 v k.ú. Sousedovice. Zastupitelstvo pověřuje OÚ zveřejněním záměru na prodej části uvedených pozemků.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.08/177/22

Zastupitelstvo bere na vědomí nabídky od firmy Bártek rozhlasy na měřiče rychlosti.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.09/177/22

Zastupitelstvo bere na vědomí zveřejněný záměr na prodej či  směnu části pozemků  parc. č. 202, č. 203 a 285/5 v k.ú. Smiradice, dle předloženého  návrhu GP  – skutečné zaměření pozemků. Žádost o koupi podal jediný uchazeč a to pan Hejtmánek Antonín.  
Zastupitelstvo schvaluje prodej  uvedených pozemků dle zpracovaného GP.  Kupující zajistí na své náklady  GP a dále uhrazení poplatků KÚ Strakonice a za vyhotovení kupní smlouvy. Cena je stanovena ve výši 200Kč/1m2.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.10/177/22

Zastupitelstvo bere na vědom a schvaluje Akční plán rozvoje soc. služeb ORP Strakonice.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.11/175/22

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje Dohodu o ukončení nájmu studny s firmou Farma Sousedovice k 31.12.2022 a pověřuje starostu podpisem.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.12/177/22

Zastupitelstvo schvaluje Aktualizaci pasportu komunikací obce Sousedovice a místní části Smiradice.


PROPROTIZDRŽEL SE
501
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.13/177/22

Zastupitelstvo schvaluje udělení plné moci pro Honební společenstvo Kraselov.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.14/177/22

Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku p. Čechtické na zpracování a podání žádosti o dotaci- Tůně Sousedovice.


PROPROTIZDRŽEL SE
000
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.15/177/22

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu MK v obci Sousedovice- místní části Smiradce do programu JčK v roce 2023.
Ověření zápisu

Zápis byl vyhotoven dne 22.12.2022

Zapsal(a) Božena Mikasová

Ověřovatelé: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Předsedající: ………………………………………………………………………

Napsat komentář