Oznámení o době konání voleb Prezidenta republiky

Volby Prezidenta republiky se uskuteční- 1 kolo – v pátek 13.1.2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 14.1.2023 od 08:00 do 14:00 hodin. 2 kolo- v pátek 27.1.2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 28.1.2023 od 08:00 do 14:00 hodin.
-Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 Sousedovice je volební místnost v budově obecního úřadu na adrese Sousedovice 23, pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Sousedovice, včetně části Smiradice.
– Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji osobní totožnost a státní občanství České republiky, případně státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR.
– Voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
– Svoji totožnost prokazuje volič občanským průkazem nebo cestovním pasem, stejně jako státní občanství ČR. Neprokáže-li občan skutečnosti uvedené v první větě tohoto odstavce způsobem tam uvedeným, nebude mu hlasování umožněno.
– Volič hlasuje osobně a zastoupení není přípustné.

Napsat komentář