Zápis z jednání ZO č. 174/2022 ze dne 20.9.2022

Obec Sousedovice


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 174/2022 konaného dne 20.9.2022 v 19:00hodin na obecním úřadě

Přítomni: Pavel Polanka, Nehéz Vladimír, Houdek Milan, Kotrch Vladimír, Jiří Beneš

Nepřítomni: Marek Milan, Pavel Hejtmánek-omluveni

Hosté: /

Schválený program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Nabídky na traktůrky
 5. Nabídky na FVE obecní budovy
 6. Oslovení firem- demolice sýpky
 7. Žádost ZSŽ Makov
 8. Podání žádosti o dotaci- oprava MK Hradiště
 9. Záměr obce-Směna pozemků Smiradice
 10. Vyjádření SÚS JčK- MK
 11. Smlouva o smlouvě budoucí- zřízení věcného břemene- Farma Sousedovice
 12. Žádost – D. Uhriková Depozitum chlup-nechlup
 13. Čevak- ukončení smlouvy
 14. Úpravy terénu a odvod dešťových vod
 15.  Schválené RZ č. 10,11,12,13,14/2022
 16. Diskuze Grantový program JčK

Průběh schůze:

 1. Jednání zahájil starosta obce Pavel Polanka, který seznámil přítomné s programem jednání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo připomínek a zastupitelstvo se jím při jednání řídilo.
 2. Volba ověřovatelů : Kotrch Vladimír, Nehéz Vladimír
 3. Kontrola usnesení- vše splněno
 4. Zastupitelstvo projednalo Zastupitelstvo projednalo nabídky na pořízení traktůrku. Nabídku zaslala firma Milisterfer Strakonice a John Deere Lnáře.
 5. Zastupitelstvo projednalo nabídky  na pořízení fotovoltaických panelů na obecní budovy. Nabídku zaslala firma Jabu Chotýčany a Montekord Solar Strakonice.
 6. Zastupitelstvo projednalo oslovení firem na demolici sýpky  (budova na pozemku parc. č. 61/2 v obci Sousedovice).
 7. Zastupitelstvo projednalo žádost ZSŽ Makov o finanční příspěvek.
 8. Zastupitelstvo projednalo podání žádosti o dotaci na opravu komunikace v Hradišti
 9. Zastupitelstvo projednalo zveřejnění záměru na prodej či směnu  pozemku parc. č. 202, 203 a 285/5 v k.ú. Smiradice
 10. Zastupitelstvo projednalo vyjádření SÚS JčK o převzetí komunikací do správy SÚS
 11. Zastupitelstvo projednalo Smlouva o smlouvě budoucí- zřízení věcného břemene- Farma Sousedovice
 12. Zastupitelstvo projednalo žádost p. Uhrikové o finanční příspěvek na útulek pro kočky
 13. Zastupitelstvo projednalo ukončení smlouvy s ČEVAK ČB- na dílčí provozní činnost z důvodu neplnění předmětu nájmu.
 14. Zastupitelstvo projednalo práce úprav terénu a odvodu dešťových vod u nemovitostí čp.3 a čp.2 Sousedovice na základě předložené nabídky firmy Znakon
 15. Starosta předložil zastupitelstvu schválené RZ č. 10,11,12,13,14/2022
 16. Diskuze- projednání grantového programu JčK- Pomoc Jihočechům, program podpory

Hlasování a usnesení zastupitelstva:

PROPROTIZDRŽEL SE
40Kotrch Vladimír
40Nehéz Vladimír
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.01/174/22

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.02/174/22

Zastupitelstvo bere na vědomí splnění všech usnesení


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.03/174/22

Zastupitelstvo bere na vědomí nabídky  od firmem John Deer Lnáře a Milisterfer Strakonice.
Zastupitelstvo schvaluje
zakoupení traktůrku Seco Goliath 4×4, od firmy Millisterfer Strakonice za nabídkovou cenu 281.900Kč s DPH a pověřuje OÚ zasláním objednávky.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.04/174/22

Zastupitelstvo bere na vědomí nabídky od firmy Jabu Chotýčany a Montekord Solar Strakonice na
pořízení fotovoltaických panelů na ob. budovy- Budova čp.41- Kampelička, budova OÚ čp.23, budova čp.50 pohostinství.
Zastupitelstvo schvaluje Firmu JABU s.r.o., p. Burian .na pořízení FVE a vyřízení žádosti o dotaci do programu SFŽP ČR-výzva pro malé obce č. 3/2022. Podmínkou je zajištění připojení do sítě E.ON, toto je spouštěcí moment objednání, záruk 5 let, včetně podmínky zajištění podání žádosti o dotaci.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.05/174/22

Zastupitelstvo schvaluje oslovení firmy Prima Strakonice, Znakon Sousedovice, Salvete Strakonice a Protom Strakonice o zaslání nabídky na demolici sýpky.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.06/174/22

Zastupitelstvo bere na vědomí žádost ZSŽ Makov. Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši  1.000Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.07/174/22

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu povrchu MK Hradiště, pozemek parc. č. 1052/1 k.ú. Sousedovice.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.08/174/22

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru obce na prodej pozemku parc. č. 202, 203 a 285/5 v k.ú. Smiradice. Zastupitelstvo pověřuje OÚ zveřejněním záměru. Zájemce zajistí zpracování GP.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.09/174/22

Zastupitelstvo bere na vědomí vyjádření SÚS JčK o převzetí komunikací do správy SÚS. Zastupitelstvo navrhuje po volbách do ZO vstoupit do jednání s vedením obce Drachkov a projednat  společný postup v řešení.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.10/174/22

Zastupitelstvo bere na vědomí Smlouvu o smlouvě budoucí- zřízení věcného břemene- Farma Sousedovice. Zastupitelstvo schvaluje zveřejněním záměru obce na zřízení věcného břemene ve prospěch Farmy Sousedovice.


PROPROTIZDRŽEL SE
005
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.11/174/22

Zastupitelstvo bere na vědomí žádost p. Dity Uhrikové. ( Depozitum chlup-nechlup) Mutěnice. Zastupitelstvo neschvaluje finanční dar a to z důvodu, že Obec Sousedovice dlouhodobě přispívá na činnost obdobných organizací zabývajících se ochrannou zvířat a na rok 2022 jsou rozpočtové příspěvky vyčerpány.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.12/174/22

Zastupitelstvo schvaluje ukončení nájemní smlouvy o obstarání dílčích činností s provozem veřejného vodovodu s ČEVAK ČB. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Dohody o ukončení platnosti smlouvy.


PROPROTIZDRŽEL SE
401
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.13/174/22

Zastupitelstvo schvaluje práce úprav terénu a odvodu dešťových vod u nemovitosti čp.3 a čp.2 Sousedovice na základě předložené nabídky firmy Znakon.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.14/174/22

Zastupitelstvo bere na vědomí schválené rozpočtové změny č. 10,11,12,13,14/2022.


Ověření zápisu

Zápis byl vyhotoven dne 21.9.2022

Zapsal(a) Božena Mikasová

Ověřovatelé: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Předsedající: ………………………………………………………………………

Napsat komentář