Zápis z jednání ZO č. 173/2022 ze dne 9.8.2022

Obec Sousedovice


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 173/2022 konaného dne 9.8.2022 v 19:00hodin na obecním úřadě

Přítomni: Jiří Beneš, Hejtmánek Pavel, Nehéz Vladimír, Houdek Milan, Marek Milan, Kotrch Vladimír

Nepřítomni: Pavel Polanka- omluveni

Hosté: /

Schválený program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Pořízení traktůrku
 5. Fotovoltaické panely- obecní budovy
 6. Zařazení MK do pasportu komunikací- u pohostinství
 7. Zveřejněný záměr-věcné břemeno služebnosti-pozemek parc. č. 338/1 Sousedovice
 8. Pouťové posezení 14.8.2022
 9. SÚS JčK- žádost o převzetí MK ( Sousedovice- Drachkov, Sousedovice-  Smiradice)
 10. Termínovaný vklad ČSOB –Obec
 11. SDH- žádost o nákup výčepního zařízení
 12. Schválení RZ č. 6-9/2022
 13. Rozloučení s prázdninami- promítání filmu, rybářské závody
 14. Pořízení stolů a lavic na předzahrádku do pohostinství
 15. Jímka před pohostinství – řešení stávajícího stavu
 16. Diskuze

Průběh schůze:

 1. Jednání zahájil místostarosta obce Jiří Beneš, který seznámil přítomné s programem jednání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo připomínek a zastupitelstvo se jím při jednání řídilo.
 2. Volba ověřovatelů : Milan Houdek, Pavel Hejtmánek
 3. Kontrola usnesení- nesplněn bod 14 ze dne 28.6.2022
 4. Zastupitelstvo projednalo pořízení traktůrku i na mulčování. OÚ osloví firmy Milisterfer Strakonice a John Deere Lnáře.
 5. Zastupitelstvo projednalo pořízení fotovoltaických panelů na obecní budovy. OÚ Osloví firmy JABU Chotýčany a Montekord Strakonice o zaslání nabídky spolu s vyřízením žádosti o dotaci.
 6. Zastupitelstvo projednalo zařazení MK do pasportu komunikací- jedná se o MK u pohostinství v majetku Obce Sousedovice parc. č. 395/42 k.ú. Sousedovice.
 7. Zastupitelstvo projednalo zveřejněný záměr-věcné břemeno služebnosti-pozemek parc. č. 338/1 Sousedovice. Přihlásil se jediný uchazeč ( Znakon Reality).
 8. Zastupitelstvo projednalo konání pouťového posezení dne 14.8.2022. Obec uhradí náklady za kolotoče a občerstvení.
 9. Zastupitelstvo projednalo podání žádosti na SÚS JčK o převzetí MK ( Sousedovice- Drachkov, Sousedovice-  Smiradice) do jejich vlastnictví.
 10. Zastupitelstvo projednalo nabídku ČSOB Strakonice na termínovaný vklad.
 11. Zastupitelstvo projednalo žádost SDH Sousedovice o nákup výčepního zařízení pro kulturní akce.
 12. Místostarosta předložil zastupitelstvu schválené RZ č. 6-9/2022.
 13. Zastupitelstvo projednalo konání akce- Rozloučení s prázdninami- promítání filmu. Cena za film je 2400Kč, cena za promítání je 3500Kč, dále projednalo konání rybářských závodů dne 20.8.2022.
 14. Zastupitelstvo projednalo nákup 3 setů ( 1 stůl a 2 lavice) na předzahrádku do místního pohostinství do výše 15.000Kč.
 15. Zastupitelstvo projednalo oslovení p. Vačkáře o návrh řešení předzahrádky místního pohostinství. Dále zastupitelstvo projednalo zrušení jímky a propojení do obecná kanalizace.
 16. Diskuze.

Hlasování a usnesení zastupitelstva:

PROPROTIZDRŽEL SE
50Milan Houdek
50Pavel Hejtmánek
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.01/173/22

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.02/173/22

Zastupitelstvo bere na vědomí nesplnění usnesení číslo 13/172/22- pořízení odkalovací šachty před ČOV Sousedovice.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č. 03 /173/22

Zastupitelstvo schvaluje oslovení firem na pořízení traktůrku i na mulčování. Budou osloveny firmy Milisterfer Strakonice a John Deer Lnáře.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č. 04/173/22

Zastupitelstvo schvaluje oslovení pořízení fotovoltaických panelů na obecní budovy ( budova čp.41- Kampelička, budova OÚ čp.23, budova pohostinství čp.50). Zastupitelstvo pověřuje OÚ oslovením firem JABU Chotýčany a Montekord Strakonice o zaslání nabídky spolu s vyřízením žádosti o dotaci.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č. 05/173/22

Zastupitelstvo schvaluje zařazení pozemků parc. č. 395/42 v k.ú. Sousedovice do pasportu komunikací jako MK.


PROPROTIZDRŽEL SE
50Kotrch Vladimír
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č. 06/173/22

Zastupitelstvo schvaluje zveřejněný záměr Obce o zřízení věcného břemene služebnosti- pozemek parc. č. 338/1 k.ú. Sousedovice. Přihlášený uchazeč Znakon Reality uhradí náklady spojené s GP, zajištění Smlouvy věcného břemene, poplatky na KN Strakonice. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č. 07/173/22

Zastupitelstvo schvaluje konání pouťového posezení dne 14.8.2022. Pro děti kolotoče zajistí firma Al Rašíd Strakonice- 2 atrakce, nafukovací skákací hrad, občerstvení a muzika.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č. 08/173/22

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na SÚS JčK o převzetí MK ( Sousedovice- Drachkov, Sousedovice-  Smiradice) do správy SÚS JčK.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č. 09/173/22

Zastupitelstvo bere na vědomí nabídku ČSOB Strakonice na termínovaný vklad a pověřuje starostu rozčleněním finančních prostředků na jednotlivé termínované vklady.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č 10/173/22

Zastupitelstvo bere na vědomí žádost SDH Sousedovice o nákup výčepního zařízení pro kulturní akce. Zastupitelstvo schvaluje úhradu za provedení opravy ( servisu) stávajícího zařízení opravy do max. výše 8000Kč.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č. 11/173/22

Zastupitelstvo bere na vědomí schválené RZ č. 6-9/2022.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č. 12/173/22

Zastupitelstvo schvaluje pořádání akce- Rozloučení s prázdninami, promítání filmu, cena za film a promítání je ve výši 5900Kč


PROPROTIZDRŽEL SE
6
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.13/173/22

Zastupitelstvo schvaluje nákup 3 setů ( stůl a 2 lavice) na předzahrádku do místního pohostinství do výše 15.000Kč.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.14/173/22

Zastupitelstvo schvaluje oslovení p. Vačkáře Strakonice o návrh řešení předzahrádky místního pohostinství. Dále zastupitelstvo projednalo a schvalilo zrušení jímky a propojení do obecní kanalizace.


Ověření zápisu

Zápis byl vyhotoven dne 10.8.2022

Zapsal(a) Božena Mikasová

Ověřovatelé: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Předsedající: ………………………………………………………………………

Napsat komentář