Volby Zastupitelstva obce- Oznámení o konání voleb, počtu a sídlech volebních okrsků

O z n á m e n í o době konání voleb do Zastupitelstva obce 

1. Volby do Zastupitelstva obce  se uskuteční: v   pátek   dne  23. září 2022 od  14 : 00   hodin   do  22 : 00   hodin, v   sobotu  dne  24. září  2022 od  8 : 00  hodin do  14 : 00   hodin

2.  Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 Sousedovice je volební místnost v budově obecního úřadu  na adrese Sousedovice čp. 23, pro voliče, přihlášené trvalému pobytu v obci Sousedovice, včetně části Smiradice.

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji osobní totožnost a státní občanství České republiky, případně státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

4.    Voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.  V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5.   Svoji totožnost prokazuje volič občanským průkazem nebo cestovním pasem, stejně jako státní občanství České republiky. Neprokáže-li občan skutečnosti, uvedené v první větě tohoto odstavce způsobem tam uvedeným, nebude mu hlasování umožněno.

      Volič hlasuje osobně a zastoupení není přípustné.

Napsat komentář