Zápis z jednání ZO č. 171/2022 ze dne 24.05.2022

Obec Sousedovice


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 171/2022 konaného dne 24.5.2022 v 19:00hodin na obecním úřadě

Přítomni: Polanka Pavel, Pavel Hejtmánek, Nehéz Vladimír, Houdek Milan, Marek Milan,

Nepřítomni: Kotrch Vladimír, Beneš Jiří

Hosté: Bc. Medlínová Olga

Schválený program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Informace o záměru rozšíření budovy DKS
 5. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro nadcházející volby
 6. Návrh závěrečného účtu za rok 2021
 7. Zpráva hospodaření obce za rok 2021
 8. Účetní závěrka za rok 2021
 9. Dodatek č.4/2022 – svoz BRKO
 10. Informace o provedení oprav vodovodu- technologie
 11.  Smlouva o poskytnutí dotace JčK- Obnova kanalizačního řadu v obci Sousedovice
 12. Oslovení firem pro VŘ k akci: Obnova kanalizačního řadu v obci Sousedovice
 13. Složení komise VŘ pro akci: Obnova kanalizačního řadu v obci Sousedovice
 14. Žádost MS Hradiště- finanční příspěvek na rok 2022
 15. Žádost Klub Radost o finanční příspěvek na rok 2022
 16. Informace o jedovatých nástrahách a pohybu psů
 17. Zařízení pro odvod spodních vod v budově OÚ
 18. Dodatek č.2/2022 TS Strakonice- navýšení cen svozů komunální odpad
 19. Soutěž Šumava
 20. Náhon rybníky
 21. Demolice sušky
 22. Diskuze

Průběh schůze:

 1. Jednání zahájil starosta obce Pavel Polanka, který seznámil přítomné s programem jednání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo připomínek a zastupitelstvo se jím při jednání řídilo.
 2. Volba ověřovatelů : Hejtmánek Pavel. Houdek Milan
 3. Kontrola usnesení- vše splněno
 4. Paní Olga Medlínová  seznámila  zastupitele se záměrem Charity Strakonice o rozšíření budovy DKS s parkovištěm pro zaměstnance a pozvala občany na den otevřených dveří-pátek 27.5.2022, kde bude záměr prezentován.
 5. Zastupitelstvo projednalo stanovení počtu členů zastupitelstva pro nadcházející volby. Počet  bude celkem 7 členů zastupitelstva.
 6. Zastupitelstvo projednalo  návrh závěrečného účtu za rok 2021. Návrh bude zveřejněn spolu se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2021 na úřední desce a webových stránkách obce.
 7. Zastupitelstvo projednalo Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2021- vše je bez výhrad a nedostatků.
 8. Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku za rok 2021. Přílohou úč. závěrky jsou tyto dokumenty:  Protokol o schválení úč. závěrky, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ,rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát- vše k 31.12.2021, zpráva kontrolního výboru za rok 2021, zpráva finančního výboru za 2021, Inventarizační zpráva obce za rok 2021.
 9. Zastupitelstvo projednalo Dodatek č.4 /2022 – svoz BRKO
 10. Starosta informoval zastupitele o provedení oprav vodovodu- technologie
 11. Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o poskytnutí dotace JčK- Obnova kanalizačního řadu v obci Sousedovice.
 12. Zastupitelstvo projednalo oslovení firem pro VŘ k akci Obnova kanalizačního řadu v obci Sousedovice.  Budou osloveny tyto firmy: Garantstav stavební Strakonice, Znakon Sousedovice, Prima Strakonice a Protom Strakonice.
 13. Zastupitelstvo projednalo složení komise pro VŘ k akci Obnova kanalizačního řadu v obci Sousedovice.  Předsedou je navržen: Pavel Hejtmánek, členové komise jsou navrženi: Milan Houdek, Vladimír Nehéz, Milan Marek, Pavel Polanka.
 14. Zastupitelstvo projednalo Žádost MS Hradiště- finanční příspěvek na rok 2022.
 15. Zastupitelstvo projednalo Žádost Klub Radost o finanční příspěvek na rok 2022
 16. Zastupitelstvo projednalo informace o jedovatých nástrahách a pohybu psů
 17. Zastupitelstvo projednalo pořízení zařízení pro odvod spodních vod v budově OÚ z důvodu velké vlhkosti zdí budovy.
 18. Zastupitelstvo projednalo Dodatek č.2/2022 s Technickými službami za svoz komunálního odpadu od 1.června 2022.
 19. Zastupitelstvo projednalo soutěž Šumavou a žádost o poskytnutí finančního daru pro Prostor pro historii techniky, o.p.s.
 20. Starosta informoval zastupitele o schůzce týkající se náhonu na rybníky v obci Sousedovice.
 21. Zastupitelstvo projednalo demolici stávající budovy sušky na pozemku parc. 61/1 a 61/2 v obci Sousedovice.
 22. Diskuze- konání dětského dne 4.6.2022

Hlasování a usnesení zastupitelstva:

PROPROTIZDRŽEL SE
4P. Hejtmánek
4M. Houdek
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.01/171/22

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.02/171/22

Zastupitelstvo bere na vědomí splnění všech usnesení


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.03/171/22

Zastupitelstvo bere na vědomí informace od paní Medlínové k záměru rozšíření budovy DKS a s parkovištěm  pro zaměstnance a termín otevřených dveří v DKS.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.04/171/22

Zastupitelstvo schvaluje počet 7 členů zastupitelstva pro nacházející volební období roku 2022-2026.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.05/171/22

Zastupitelstvo bere na vědomí návrh závěrečného účtu za rok 2021. Návrh ZÚ bude zveřejněn spolu se zprávou
o výsledku hospodaření za rok 2021 na úřední desce a webových stránkách obce.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.06/171/22

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2021. Vše bez  závad  a nedostatků.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.07/171/22

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje účetní závěrku za rok 2021 včetně výsledků hospodaření obce Sousedovice za účetní období 2021  sestavenou ke dni 31. 12. 2021 a  to bez výhrad . Přílohou úč. závěrky jsou tyto dokumenty: Protokol o schválení úč. závěrky, výkaz pro hodnocení  plnění rozpočtu ,rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát- vše k 31.12.2021, zpráva kontrolního výboru za rok 2021, zpráva finančního výboru za 2021, Inventarizační zpráva obce za rok 2021. Schválená ÚZ bude zveřejněna na webových stránkách obce a vývěsce.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.08/171/22

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č.4/2022 – svoz BRKO a pověřuje starostu podpisem.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.09/171/22

Zastupitelstvo bere na vědomí provedení oprav vodovodu- technologie v přečerpávací stanici.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.10/171/22

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace JčK- Obnova kanalizačního řadu v obci Sousedovice. Dotace je poskytnuta ve výši  550.000Kč, celkové náklady akce ve výši 785.714Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/873/22.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.11/171/22

Zastupitelstvo schvaluje oslovení firem pro VŘ k akci Obnova kanalizačního řadu v obci Sousedovice.  Osloveny budou tyto firmy: Garantstav stavební Strakonice, Znakon Sousedovice, Prima Strakonice a Protom Strakonice.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.12/171/22

Zastupitelstvo schvaluje složení komise pro VŘ k akci Obnova kanalizačního řadu v obci Sousedovice.  Předsedou je schválen p. Pavel Hejtmánek, členové komise jsou schváleni: Milan Houdek, Vladimír Nehéz, Milan Marek, Pavel Polanka.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.13/171/22

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje Žádost MS Hradiště o finanční příspěvek. Příspěvek  bude poskytnut ve výši 7.000Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí finančního daru.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.14/171/22

Zastupitelstvo bere na vědomí a neschvaluje žádost Klubu Radost o finanční příspěvek.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.15/171/22

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o jedovatých nástrahách a pohybu psů.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.16/171/22

Zastupitelstvo schvaluje oslovení firmy Drypol o zaslání nabídky na odvod vody a vlhkosti z budovy OÚ čp.23 v obci Sousedovice.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.17/171/22

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č.2/2022 s Technickými službami za svoz komunálního odpadu od 1.června 2022. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Dodatku č.2/2022.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.18/171/22

Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ve výši 4.000Kč pro Prostor pro historii techniky, o.p.s. a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.19/171/22

Zastupitelstvo bere ne vědomí informace k náhonu na rybníky v obci Sousedovice. Obec  ve spolupráci s Blatenskou rybou bude řešit pasportizaci. Obec zajistí zaměření a uhradí  zpracování GP, ostatní náklady budou v režii Blatenské ryby.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.20/171/22

Zastupitelstvo schvaluje provedení demolice stávající sušky na pozemcích č. parcelní 61/2 a 61/1 v obci Sousedovice.  OÚ osloví projektanta na zpracování rozpočtu demolice .


Ověření zápisu

Zápis byl vyhotoven dne 30.5.2022

Zapsal(a) Božena Mikasová

Ověřovatelé: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Předsedající: ………………………………………………………………………

Napsat komentář