Úřad pro civilní letectví- Veřejná vyhláška, návrh opatření obecní povahy


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA N Á V RH OPAT Ř E NÍ OB E C N É POVAHY
Úřad pro civilní letectví ČR (dále též jako „Úřad“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle
ustanovení § 89 odst. 2 písm. c) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o civilním letectví“), v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona o
civilním letectví návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizují:
Ochranná pásma letiště Strakonice
Článek I.
Ochranná pásma letiště Strakonice se zřizují v katastrálních územích Jihočeského kraje uvedených
níže:
Drachkov u Strakonic 726923 Přední Ptákovice 755931
Dražejov u Strakonic 755940 Přední Zborovice 757161
Droužetice 632571 Radošovice u Strakonic 738590
Kapsova Lhota 738581 Řepice 742121
Libětice 752495 Sousedovice 752517
Mutěnice u Strakonic 700436 Strakonice 755915
Nové Strakonice 755923 Střela 755958
Pracejovice 726940
21/730/0032/OPLKST/02/22
2
Seznam použitých zkratek
ARP vztažný bod letiště (stanovuje zeměpisnou polohu letiště)
L14 letecký předpis L 14 – Letiště
m n. m. (Bpv) výškový systém Balt po vyrovnání, nadmořská výška
ft stopa (délková jednotka, 1 ft = 0,3048 m)
OP ochranná pásma
RWY dráha pro vzlety a přistávání letadel
STRIP dráhový pás
VFR pravidla pro let za viditelnosti
VN vysoké napětí
VVN velmi vysoké napětí
WGS-84 světový geodetický systém 1984
Základní údaje letiště Strakonice
Letiště Strakonice se nachází zhruba 0,8 km jihozápadně od města Strakonice v katastrálním území Nové Strakonice (755923) a Mutěnice u Strakonic (700436).
Legislativní statut: veřejné vnitrostátní letiště
Provozovatel letiště: Aeroklub Strakonice z.s., V Lipkách 96, 386 01 Strakonice,
IČ 00475645
Kódové označení letiště: 1B s nepřístrojovou RWY (VFR den/výsadková činnost)
Nadmořská výška letiště: 420 m n. m. (1378 ft)
Vztažný bod letiště (ARP): WGS-84: 49° 15′ 06″ N, 13° 53′ 34″ E
Dráhový systém letiště: RWY 13/31 a 03/21
RWY 03/21 je uzavřena.
Parametry dráhového systému: RWY Magnetický směr Rozměr RWY [m] Strip RWY [m] Nadmořská výška prahu [m n. m.]
13
127°
788 x 25
840 x 65
419.71
31
307°
417.09
03
029°
900 x 100
960 x 150
416.65
21
209°
418.95
Specifikace ochranných pásem letiště:
Pro letiště Strakonice kódového značení 1B s nepřístrojovou dráhou, se podle leteckého předpisu L14 zřizují dále uvedená ochranná pásma letiště:

 1. Ochranné pásmo se zákazem staveb – ochranné pásmo provozních ploch
 2. Ochranná pásma s výškovým omezením staveb:
 • ochranné pásmo vzletového a přibližovacího prostoru
 • ochranné pásmo vnitřní vodorovné plochy
 • ochranné pásmo kuželové plochy
 • ochranné pásmo přechodových ploch
 1. Ochranné pásmo proti nebezpečným a klamavým světlům
 2. Ochranné pásmo s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN
 3. Ochranná pásma ornitologická – vnitřní ornitologické ochranné pásmo
  Výchozí výšky pro ochranná pásma s výškovým omezením staveb pro dráhu RWY 13/31 a 03/21: RWY Vzletový prostor Přibližovací prostor
  13
  417.09 m n. m.
  419.71 m n. m.
  31
  419.71 m n. m.
  417.09 m n. m.
  03
  418.95 m n. m.
  416.65 m n. m.
  21
  416.65 m n. m.
  418.95 m n. m.
  Popis jednotlivých ochranných pásem
  1) Ochranné pásmo se zákazem staveb
  Ochranné pásmo se zákazem staveb je tvořeno ochranným pásmem provozních ploch letiště.
  Ochranné pásmo provozních ploch letiště je vymezeno plochou ve tvaru obdélníku s podélnou osou rovnoběžnou s osou RWY. Obdélník má šířku odpovídající šířce navržených letištních provozních ploch a délku přesahující za konce RWY o 100 m, tj. pro RWY 13/31 988 x 100 m a pro RWY 03/21 1100 x 150 m.
  OP provozních ploch letiště je vytvořeno jako kombinace těchto dvou OP.
  V ochranném pásmu se zákazem staveb je zakázáno:
  a) trvale nebo dočasně zřizovat jakékoliv pozemní stavby (budovy, zdi, ploty, komíny, stožáry), vzdušná vedení VN nebo VVN, komunikace apod., s výjimkou staveb sloužících leteckému provozu,
  b) vysazovat stromy, keře nebo jiné výškové porosty,
  c) hloubit, zvyšovat nebo snižovat území tak, že by tím byla narušena plynulost povrchu,
  d) trvale nebo dočasně umísťovat vozidla, hospodářské nebo stavební stroje nebo jiné předměty,
  e) konat jakoukoliv činnost, která by mohla ohrozit bezpečnost leteckého provozu nebo funkci leteckých pozemních zařízení,
  f) realizovat trvalé neletecké stavby (přípustná je pouze realizace staveb dočasných, a to za předpokladu souhlasu provozovatele letiště a Úřadu).
  2) Ochranná pásma s výškovým omezením staveb
  V prostoru ochranných pásem s výškovým omezením staveb, konkrétně v ochranných pásmech přibližovacích prostorů a v ochranných pásmech přechodových ploch, nesmí nové stavby (objekty) přesahovat dále definovaná ochranná pásma s výjimkou, že jsou stíněny stávající stavbou (objektem) resp. terénem, který ochranná pásma již narušuje.
  Ostatní ochranná pásma s výškovým omezením staveb, konkrétně ochranné pásmo vnitřní vodorovné plochy, kuželové plochy a vnější vodorovné plochy mohou být narušeny stavbami (objekty), i když nejsou stíněny stávající stavbou (objektem) resp. terénem ochranná pásma již narušujícím, avšak pouze za předpokladu, že Úřad na základě letecko-provozního posouzení shledá, že překážka nebude bránit leteckému provozu ani neohrozí jeho bezpečnost. Taková překážka musí být označena překážkovým značením dle požadavků leteckého předpisu L14.
  V ochranném pásmu s výškovým omezením staveb není dovoleno zřizovat takové stavby nebo zařízení, nebo vysazovat porosty a umísťovat předměty, které by přesahovaly výšku určenou překážkovými rovinami ochranných pásem.
  2.1) Ochranné pásmo vzletových prostorů
  Plochy ochranného pásma vzletových prostorů mají tvar rovnoramenného lichoběžníku s kratší základnou totožnou s kratší stranou ochranného pásma provozních ploch, s rameny rozevírajícími se o 15 % na každou stranu od osy ochranného pásma provozních ploch do vzdálenosti 3 km, měřené ve směru této osy.
  21/730/0032/OPLKST/02/22
  4
  Plocha stoupá vně od kratší základny ochranného pásma provozní plochy ve sklonu 1:30. Výchozí výškou plochy (kratší základny) je výška nejvyššího bodu prodloužené osy dráhy mezi koncem dráhy a koncem stripu dráhy nebo předpolí, je-li zřízeno.
  2.2) Ochranné pásmo přibližovacích prostorů
  Plochy ochranného pásma přibližovacích prostorů mají tvar rovnoramenného lichoběžníku s kratší základnou totožnou s kratší stranou ochranného pásma provozních ploch, s rameny rozevírajícími se o 15 % na každou stranu od osy ochranného pásma provozních ploch do vzdálenosti 3 km, měřené ve směru této osy.
  Plocha stoupá od kratší základny ochranného pásma provozních ploch ve sklonu 1:30. Výchozí výškou plochy (kratší základny) je výška nejvyššího bodu prodloužené osy dráhy mezi koncem dráhy a koncem stripu dráhy.
  2.3) Ochranné pásmo vnitřní vodorovné plochy
  Plocha ochranného pásma je vymezena kruhovými oblouky se středy nad průsečíky osy dráhy s kratšími stranami ochranného pásma provozních ploch o poloměrech 2 000 m a jejich společnými tečnami.
  Plocha leží ve výšce 45 m nad průměrnou nadmořskou výškou pohybové plochy letiště (462.84 m n.m.).
  Tvar OP je složený z vnitřních vodorovných ploch pro obě RWY.
  2.4) Ochranné pásmo kuželové plochy
  Plocha ochranného pásma stoupá od kraje ochranného pásma vnitřní vodorovné plochy ve sklonu 1:20 až do dosažení výšky 35 m nad ochranné pásmo vnitřní vodorovné plochy (497.84 m n.m.).
  Tvar OP je složený z kuželových ploch pro obě RWY.
  2.5) Ochranné pásmo přechodové plochy
  Plochy ochranného pásma stoupají od krajů ochranného pásma provozních ploch a od krajů ochranných pásem vzletových a přibližovacích prostorů až do výšky ochranného pásma vodorovné plochy, případně ochranného pásma kuželové plochy ve sklonu 1:5.
  Poznámka:
  V prostoru ochranných pásem s výškovým omezením staveb (porostů), konkrétně v ochranných pásmech vzletových a přibližovacích prostorů a v ochranném pásmu přechodové plochy, nesmí nové stavby (porosty) přesahovat výše definovaná ochranná pásma s výjimkou, že jsou v zákrytu za stávající stavbou (porostem), resp. terénem ochranná pásma již narušujícím.
  Ostatní ochranná pásma s výškovým omezením staveb, konkrétně ochranné pásmo vnitřní vodorovné plochy a ochranné pásmo kuželové plochy mohou být narušena stavbami, porosty, i když nejsou v zákrytu za stávající stavbou, porostem, resp. terénem ochranná pásma již narušujícím, avšak pouze za předpokladu, že Úřad na základě letecko-provozního posouzení shledá, že překážka nebude bránit leteckému provozu ani neohrozí jeho bezpečnost. Taková překážka musí být označena překážkovým značením dle požadavků předpisu L14.
  3) Ochranné pásmo proti nebezpečným a klamavým světlům
  Ochranné pásmo je vymezeno obdélníkem s podélnou osou totožnou s osou ochranného pásma provozních ploch. Obdélník má šířku 1 000 m a délku přesahující za kratší strany ochranného pásma provozních ploch o 1000 m, tj. pro RWY 13/31 2988 x 1000 m a pro RWY 03/21 3100 x 1000 m.
  OP proti nebezpečným a klamavým světlům je vytvořeno jako společná plocha těchto dvou OP.
  21/730/0032/OPLKST/02/22
  5
  Poznámka:
  Umístění nových světel v tomto ochranném pásmu, která by mohla být nebezpečná, resp. klamavá pro letecký provoz, podléhá souhlasu Úřadu.
  4) Ochranné pásmo s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN
  Ochranné pásmo je vymezeno obdélníkem s podélnou osou totožnou s osou ochranného pásma provozních ploch. Obdélník má šířku 2 000 m a délku přesahující za kratší strany ochranného pásma provozních ploch 2 000 m, tj. pro RWY 13/31 4988 x 2000 m a pro RWY 03/21 5100 x 2000 m.
  OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN je vytvořeno jako společná plocha těchto dvou OP.
  Poznámka:
  Umístění nových vzdušných vedení VN a VVN v tomto ochranném pásmu podléhá souhlasu Úřadu.
  5) Vnitřní ornitologické ochranné pásmo
  Ochranné pásmo je vymezeno obdélníkem s podélnou osou totožnou s osou ochranného pásma provozních ploch. Obdélník má šířku 1 000 m a délku přesahující za kratší strany ochranného pásma provozních ploch o 1 000 m, tj. pro RWY 13/31 2988 x 1000 m a pro RWY 03/21 3100 x 1000 m.
  OP vnitřní ornitologické je vytvořeno jako společná plocha těchto dvou OP.
  Poznámky:
 4. Ve vnitřním ornitologickém ochranném pásmu nesmí být zřizovány skládky, stohy, siláže, vodní plochy, hnojiště, krmelce a jiná zařízení zvyšující výskyt ptactva na letišti.
  Dodržování předepsaných omezení v rámci půdorysného rozsahu ochranných pásem s výškovým omezením staveb, ochranného pásma proti nebezpečným a klamavým světlům, ochranného pásma s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN a vnitřního ornitologického ochranného pásma bude zajišťovat místně příslušný obecný stavební úřad. Limitní, resp. kolizní stavební záměry musí být dávány k posouzení Úřadu.
  Ochranná pásma jsou zakreslena v samostatných přílohách:
  1) Ochranná pásma (viz příloha B1)
  2) Ochranná pásma a výškové překážky (viz příloha B2)
  3) OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN (viz příloha B4)
  Vyhodnocení ochranných pásem
  1) Ochranné pásmo se zákazem staveb
  Ze zákresu ochranných pásem (viz příloha B2) vyplývá, že do OP se zákazem staveb zasahují překážky označené body 12-13 komunikace, 106 strom, 22 a 24-28 komunikace.
  2) Ochranná pásma s výškovým omezením staveb
  Ze zákresu ochranných pásem (viz příloha B2) vyplývá, že do ochranných pásem zasahují překážky uvedené níže.
  Oblast 1 – max. přesah 90 m
  Oblast 2 – max. přesah 55 m
  Oblast 3 – max. přesah 90 m
  Oblast 4 – max. přesah 100 m
  Oblast 5 – max. přesah 15 m
  Oblast 6 – max. přesah 25 m
  Oblast 7 – max. přesah 35 m
  21/730/0032/OPLKST/02/22
  6
  Oblast 8 – max. přesah 25 mČÍSLO
  PŘEKÁŽKY
  DRUH
  PŘEKÁŽKY
  MAX. PŘESAH OP
  9-13
  komunikace
  (abs. výška 421,70 až
  421.84 m n.m.)
  2,90 m
  provozní a vzlet. a přibližovací
  22-29
  komunikace
  (abs. výška 419,74 až 423,17 m n.m.)
  6,04 m
  provozní a přechodová
  102-106
  stromy
  (abs. výška 428,55 až 433,91 m n.m.)
  11,98 m
  provozní a vzlet. a přibližovací
  107
  sloup
  (abs. výška 423,43 m n.m.)
  1,79 m
  přechodová
  108
  komín
  (abs. výška 542,92 m n.m.)
  80,08 m
  vnitřní vodorovná
  109
  vysílač
  (abs. výška 503,98 m n.m.)
  41,14 m
  vnitřní vodorovná
  110
  vysílač
  (abs. výška 564,40 m n.m.)
  78,89 m
  kuželová
  124-127
  sloupy
  (abs. výška 474,01 až 498,38 m n.m.)
  35,54 m
  vnitřní vodorovná a kuželová
  128-129
  stromy
  (abs. výška 420,71 až 423,39 m n.m.)
  4,71 m
  přechodová
  131-134
  stromy
  (abs výška 440,38 až 445,11 m n.m.)
  17,50 m
  vzlet. a přibližovací a přechodová
  135
  sloup
  (abs. výška 467,58 m n.m.)
  3,23 m
  kuželová
  137-139
  stromy
  (abs. výška 474,10 až 478,76 m n.m.)
  12,64 m
  vnitřní vodorovná a kuželová
  140
  hromosvod
  (abs. výška 472,8 m n.m.)
  3,24 m
  kuželová
  141
  strom
  (abs. výška 459,22 m n.m.)
  8,15 m
  vzlet. a přibližovací
  142
  strom
  (abs. výška 463,14 m n.m.)
  0,3 m
  vnitřní vodorovná
  143
  strom
  (abs. výška 468,78 m n.m.)
  6,05 m
  vnitřní vodorovná a přechodová
  144-146
  stromy
  (abs. výška 486,43 až 490,65 m n.m.)
  19,07 m
  kuželová
  147
  smrk
  (abs. výška 431,25 m n.m.)
  7,54 m
  vzlet a přibližovací
  21/730/0032/OPLKST/02/22
  7
  Ochranné pásmo proti nebezpečným a klamavým světlům
  Ze zákresu ochranného pásma (viz příloha B1) vyplývá, že v ochranném pásmu se nenachází žádná nebezpečná nebo klamavá světla.
  3) Ochranné pásmo s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN
  Ze zákresu ochranného pásma (viz příloha B4) vyplývá, že stávající vzdušná vedení VN a VVN procházející ochranným pásmem jsou součástí mapového podkladu.
  4) Vnitřní ornitologické ochranné pásmo
  V severní části OP teče řeka Otava. Ve východní části OP teče vodní tok Volyňka, která napájí rozsáhlou vodní plochu Blatenský rybník. Menší vodní plochy se nachází J od prahu RWY 31. Do OP zasahuje soustava rybníků Velkoholský rybník, Zlý rybník a Křemelný rybník (viz příloha B1)
  Článek II.
  Odůvodnění
  Úřad na základě podnětu provozovatele letiště Strakonice, kterým je Aeroklub Strakonice, z.s., se sídlem V Lipkách 96, 386 01 Strakonice, IČ 00475645, na zřízení ochranných pásem letiště Strakonice a ve smyslu ustanovení § 37 zákona o civilním letectví, zahájil z moci úřední příslušné kroky ke zřízení ochranných pásem formou předepsanou v ustanovení § 37 zákona o civilním letectví a postupem podle části šesté správního řádu. Ochranná pásma zajišťují bezpečnost leteckého provozu, spolehlivou funkci leteckých staveb a jejich výhledový rozvoj. V případě souběhu ochranných pásem podle účelu různých druhů leteckých staveb se uplatní přísnější omezení. Úřad přezkoumal dokumentaci ochranných pásem letiště Strakonice postupem podle hlavy 11 leteckého předpisu L14 a shledal, že dokumentace je úplná a zcela v souladu s požadavky uvedenými v tomto předpisu. Dokumentace ochranných pásem tvoří podklad pro umísťování staveb a pro ochranu důležitých veřejných zájmů v území.
  Zřízením ochranných pásem se vytvářejí omezující opatření v území, která nemají vliv na krajinný ráz dotčené lokality a nevyžadují další opatření v území.
  Ve smyslu ustanovení § 40 zákona o civilním letectví lze v ochranných pásmech leteckých staveb zřizovat zařízení a provádět činnosti jen se souhlasem Úřadu. Úřad souhlas udělí, nebude-li zařízení nebo činnost bránit leteckému provozu ani ohrožovat jeho bezpečnost a nepůjde-li o objekt vyžadující ochranu před hlukem. V případě objektu vyžadujícího ochranu před hlukem, který nebrání leteckému provozu ani neohrožuje jeho bezpečnost, je souhlas Úřadu dále podmíněn souhlasným závazným stanoviskem místně příslušného dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví. Za účelem projednání návrhu opatření obecné povahy podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona o civilním letectví Úřad oslovil dotčené orgány územního plánování, na jejichž území má být záměr uskutečněn a to:
 • Městský úřad Strakonice – Odbor rozvoje
  a požádal o projednání návrhu opatření obecné povahy, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti o projednání, když spolu s žádostí o projednání byl dotčeným orgánům zaslán i samotný návrh opatření obecné povahy včetně grafických příloh. K návrhu opatření obecné povahy se vyjádřily výše uvedené dotčené orgány následovně:
 • Městský úřad Strakonice – Odbor rozvoje, č.j.:OR/22had-18/V-72, spis.zn.: MUST/015082/2022, doručeno den 20. 4. 2022 tak že:
  21/730/0032/OPLKST/02/22
  8
  Vyjádření:
  Městský úřad Strakonice Odbor rozvoje
  Velké náměstí 2
  386 01 Strakonice
  Váš dopis: č.j. 3553-22-701
  Ze dne 05.04.2022
  Naše č.j. OR/22/had-18/V-72
  p. zn: MUST/015082/22
  Vyřizuje Ing. Denisa Hlaváčová
  Telefon: 383 700 831
  E-mail: Denisa.hlavacovau-st.cz
  Datum ´: 20.4.2022
  Vypraveno:
  Vyjádření
  Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále podle ustanovení § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a dle § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, obdržel Vaši žádost o vyjádření z hlediska územního plánování k připravovanému návrhu opatření obecné povahy, týkajícího se zřízení ochranného pásma letiště Strakonice.
  Po prostudování zaslaného návrhu opatření obecné povahy ochranného pásma letiště Strakonice úřad územního plánování dospěl k závěru, že k navrhovanému nemá žádné připomínky ani námitky.
  Ing. arch. Marta Slámová v. r. vedoucí odboru
  Zřízení ochranných pásem leteckých staveb, mezi které patří i letiště Strakonice, vyplývá z požadavku ustanovení § 37 zákona o civilním letectví; minimální parametry jednotlivých druhů ochranných pásem vázané na stávající dráhový systém letiště, zejména pak na kódové číslo dráhy určené pro vzlety a přistávání letadel a na její provozní statut, jsou jednoznačně stanoveny v hlavě 11 leteckého předpisu L14. Od těchto parametrů se nelze odchýlit.
  Závaznost leteckého předpisu L14 vyplývá ze skutečnosti, že Česká republika podepsala mezinárodní smlouvu „Úmluva o mezinárodním civilním letectví“ (též známá jako „Chicagská úmluva“) ze dne 7. prosince 1944 a tato smlouva se publikací ve Sbírce zákonů pod č. 147/1947 Sb. stala součástí právního řádu České republiky. K této mezinárodní úmluvě je připojeno 19 příloh, tzv. annexů, v řadě Annex 1 až Annex 19, v České republice publikovaných jako letecké předpisy L1 až L19. Tyto předpisy definují mezinárodní standardy civilního leteckého provozu a jsou pro státy, které k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví přistoupily, závazné. Letecký předpis L14 byl zveřejněn Ministerstvem dopravy ČR pod č.j. 641/2009-220-SP/4 (aktuální znění ze dne 12. srpna 2021).
  Závaznost leteckých předpisů, tedy i předpisu L14, je podpořena ustanoveními § 96 a § 102 zákona o civilním letectví. Jedná se o závazné letecké předpisy, které jsou v souladu s mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky a jsou vydávány Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO), a to ve znění přijatém Českou republikou.
  Zřízení ochranných pásem letišť obecně je jedním ze základních požadavků bezpečnosti civilního i vojenského leteckého provozu, přičemž bezpečnost leteckého provozu je zcela nepochybně veřejným zájmem.
  Ze shora uvedených skutečností a důvodů vyplývá, že návrhu opatření obecné povahy ke zřízení ochranných pásem letiště Strakonice ve smyslu a podle požadavků ustanovení § 37 odst. 1 zákona o civilním letectví a ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu je nezbytné vyhovět, jelikož parametry
  21/730/0032/OPLKST/02/22
  9
  ochranného pásma nemohou být stanoveny odchylně od požadavků leteckého předpisu L14 Letiště, kterými je Úřad právně vázán.
  Vypořádáním písemných připomínek k návrhu opatření obecné povahy doručených Úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění se bude zabývat článek III opatření obecné povahy.
  Rozhodnutím o písemných námitkách k návrhu opatření obecné povahy doručených Úřadu ve lhůtě 30 dnů od jeho zveřejnění a jejich odůvodněním se bude zabývat článek IV opatření obecné povahy.
  Článek III.
  Vyhodnocení připomínek
  Bude doplněno.
  Ve smyslu ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu se k tomuto návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky ve lhůtě 30 dnů od jeho vyvěšení. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.
  Článek IV.
  Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
  Bude doplněno.
  Ve smyslu ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemně odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává.
  Jestliže by vyřízení námitky vedlo k řešení, které přímo ovlivní oprávněné zájmy některé osoby jiným způsobem než návrh opatření obecné povahy, a není-li změna zjevně též v její prospěch, zjistí správní orgán její stanovisko. Rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy (§ 173 odst. 1 správního řádu). Proti rozhodnutí se nelze odvolat ani podat rozklad. Změna nebo zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách může být důvodem změny opatření obecné povahy
  Článek V.
  Poučení
   Ve smyslu ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu se k tomuto návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky ve lhůtě 30 dnů od jeho vyvěšení. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.
   Podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemně odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. Jestliže by vyřízení námitky vedlo k řešení, které přímo ovlivní oprávněné zájmy některé osoby jiným způsobem než návrh opatření obecné povahy, a není-li změna zjevně též v její prospěch, zjistí
  21/730/0032/OPLKST/02/22
  10
  správní orgán její stanovisko. Rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy (§ 173 odst. 1 správního řádu). Proti rozhodnutí se nelze odvolat ani podat rozklad. Změna nebo zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách může být důvodem změny opatření obecné povahy.
   Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 může do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.
   Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
   Ve smyslu ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.
  Článek VI.
  Účinnost
  Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
  Doba platnosti ochranných pásem je spojena s existencí letecké stavby nebo realizovaného zařízení, jejich platnost nelze jinak omezit.
  Nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy zanikají předchozí ochranná pásma zřízená kolem letiště Strakonice podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona o civilním letectví nebo dle právní úpravy účinné do 1. ledna 2010, neboť i tato ochranná pásma se považují dle ustanovení v čl. II. odst. 6 zákona č. 301/2009 Sb., kterým byla provedena, kromě dalších, i změna zákona o civilním letectví (dále jen „novela“), za ochranná pásma zřízená opatřením obecné povahy podle § 37 odst. 1 zákona o civilním letectví ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti novely.
  Seznam příloh:
  1) B1 – Ochranná pásma.pdf
  2) B2 – Ochranná pásma a výškové překážky.pdf
  3) B4 – OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN.pdf
  4) C1 – Tabulka zaměřených bodů.pdf
  Kompletní dokumentace je k nahlédnutí na Úřadu pro civilní letectví, leteckém stavebním úřadu.
  Ing. Jiří Kříž otisk úředního razítka
  úředně pověřená osoba
  Letecký stavební úřad
  Vyvěšeno dne: 2. 5. 2022
  Svěšeno dne: 17. 5. 2022
  21/730/0032/OPLKST/02/22
  11
  Obdrží:
  Provozovatel:
  Aeroklub Strakonice z.s., (IDDS hveuxq2)
  Ostatní (veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce po dobu 15 dnů):
  Orgány územního plánování:
   Městský úřad Strakonice – Odbor rozvoje (IDDS 4gpbfnq)
  Zřizovatel:
  Úřad pro civilní letectví ČR (IDDS v8gaaz5)
  Dotčená města a obce:
   Město Strakonice (IDDS 4gpbfnq)
   Obec Drachkov (IDDS tx6aju4)
   Obec Droužetice (IDDS v4vaygd)
   Obec Libětice (IDDS jiranan)
   Obec Mutěnice (IDDS uqsamxn)
   Obec Pracejovice (IDDS ruzancf)
   Obec Přední Zborovice (IDDS 576am2u)
   Obec Radošovice (IDDS 2j6b5a7)
   Obec Řepice (IDDS 8a2bijq)
   Obec Sousedovice (IDDS fmhbsrq)

Napsat komentář