Zápis z jednání ZO č. 170/2022 ze dne 05.04.2022

Obec Sousedovice


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 170/2022 konaného dne 05.04.2022 v 19:00hodin na obecním úřadě

Přítomni:  Polanka Pavel , Beneš Jiří, Pavel Hejtmánek,  Nehéz Vladimír, Houdek Milan,

Nepřítomni: Marek Milan, Kotrch Vladimír- omluveni

Hosté: /

Schválený program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Kupní smlouva Vaněčkovi
 5. Zveřejněný záměr a Směnná smlouva pozemky parc. č.44 a 1023/5 Sousedovice
 6. Zveřejněný záměr a Kupní smlouva pozemek 1023/ 6 Sousedovice
 7. Žádost o podporu Linka bezpečí
 8. Žádost o příspěvek FC Znakon Sousedovice
 9. Žádost o příspěvek SDH Sousedovice
 10. Informace- podání žádosti o dotaci – SDH pořízení nákl. automobilu
 11. OSA- Licenční smlouva veřejná produkce
 12. Potravinová banka- smlouva o potravinové pomoci
 13. Informace ubytovací kapacity obce
 14.  Informace prodejna Sousedovice
 15. Diskuze- konání obecní brigády

Průběh schůze:

 1. Jednání zahájil starosta obce Pavel Polanka, který seznámil přítomné s programem jednání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo připomínek a zastupitelstvo se jím při jednání řídilo.
 2. Volba ověřovatelů : Nehéz Vladimír, Houdek Milan
 3. Kontrola usnesení- vše splněno
 4. Zastupitelstvo projednalo návrh Kupní smlouvy na prodej  pozemku  parc. číslo 490/4 v k.ú. Sousedovice o výměře 49m2. Záměr obce na prodej pozemku byl zveřejněn od 02.12.2021 do 20.12.2021. Přihlásili se 2 uchazeči ( p. Vaněček J. a p. Vaněčková D.).
 5. Zastupitelstvo projednalo návrh Směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 1023/5 v k.ú. Sousedovice ve vlastnictví Obce Sousedovice . Záměr obce  byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce od 9.2.2022 do 25.2.2022. Přihlásil se jediný uchazeč        ( manželé Dietzovi).
 6. Zastupitelstvo projednalo  návrh kupní smlouvy- pozemek  parc. č. 1023/6  k.ú. Sousedovice. Záměr obce byl  zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce od 9.2.2022 do 25.2.2022. Přihlásil se jediný uchazeč ( p. Mrázová I.)
 7. Zastupitelstvo projednalo žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek na provoz dětské krizové linky.
 8. Zastupitelstvo projednalo žádost FC Znakon o finanční příspěvek v roce 2022.
 9. Zastupitelstvo projednalo žádost SDH Sousedovice o finanční příspěvek v roce 2022.
 10. Starosta informoval zastupitele o přípravě žádosti o dotaci na pořízení nákladního automobilu pro SDH Sousedovice.
 11. Zastupitelstvo projednalo Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl s OSA. Jedná se o hudební produkci obecního plesu.
 12. Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o potravinové pomoci pro občany obce.
 13. Starosta informoval zastupitele o metodickém doporučení- vyčlenění  ubytovacích kapacit v krajích a obcích.
 14. Starosta informoval zastupitele o prodejně potravin.
 15. Diskuze- termín obecní brigády, zajištění občerstvení pro brigádníky

Hlasování a usnesení zastupitelstva:

PROPROTIZDRŽEL SE
40Nehéz Vladimír
40Houdek Milan
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.01/170/22

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.02/170/22

Zastupitelstvo bere na vědomí splnění všech usnesení


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.03/170/22

Zastupitelstvo schvaluje prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 490/3 v k.ú. Sousedovice o výměře 49m2. Záměr byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce od 2.12.2021 do 220.12.2022 . Přihlásili se jediní uchazečí ( p. Vaněček a p. Vaněčková). Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu zpracovanou Mgr. Nepeřenou, cena pozemku za 1m2 je stanovena ve výši 200Kč/1m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.04/170/22

Zastupitelstvo schvaluje směnu  nově vzniklého pozemku parc. č. 1023/5 a stav. č. parc. 32 a pozemku parc.
č. 44- vše  k.ú. Sousedovice. Záměr byl  zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce od 9.2.2022 do 25.2.2022.  Přihlásili se jediný uchazeči ( manželé Dietzovi).
Zastupitelstvo obce  
schvaluje Směnnou smlouvy, zpracovanou JUDr. Šmrhou, cena pozemku za 1m2 je stanovena ve výši: 200Kč/1m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.05/170/22

Zastupitelstvo schvaluje prodej  nově vzniklého pozemku parc. č. 1023/6   v k.ú. Sousedovice. Záměr byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce od 9.2.2022 do 25.2.2022. Dále ZO schvaluje Kupní  smlouvu, zpracovanou JUDr. Šmrhou, cena pozemku  za 1m2 je stanovena ve výši: 200Kč/1m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.06/170/22

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek na provoz dětské krizové linky ve výši 1.000Kč.  Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí finančního daru.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.07/170/22

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje žádost FC Znakon o finanční příspěvek na náborovou činnost v roce 2022 ve výši 50.000Kč a dále příspěvek na úhradu energií a vodného v částce do 35.000Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí finančního daru


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.08/170/22

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje žádost SDH Sousedovice  o finanční příspěvek na činnost v roce 2022 ve výši 15.000Kč.  Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí finančního daru.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.09/170/22

Zastupitelstvo schvaluje Licenční smlouvu  o veřejném provozování hudebních děl a pověřuje starostu podpisem s OSA-Ochranným svazem autorů, z.s..


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.10/170/22

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o potravinové pomoci pro občany obce a pověřuje starostu podpisem s Potravinovou bankou  JčK Č. Budějovice.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.11/170/22

Zastupitelstvo bere na vědomí informace k ukrajinské krizi, k možnostem obce ubytovacích kapacit obce.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.12/170/22

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o prodejně potravin v obci.  Obec bude požadovat zajištění provozu prodejny dle dohody a podepsané smlouvy o příspěvcích provozu. Pokud jako provozovatel nebude Jednota schopna dostát smluvního závazku, bude Obec  nucena smlouvu ukončit ( odstoupit).


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.13/170/22

Zastupitelstvo schvaluje konání obecní brigády dne  7.5.2022 a zajištění občerstvení pro brigádníky – klobása + 2 ks nápoje.


Ověření zápisu

Zápis byl vyhotoven dne 06.04.2022

Zapsal(a) Božena Mikasová

Ověřovatelé: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Předsedající: ………………………………………………………………………

Napsat komentář