Rozhodnutí hejtmana JčK- Ukončení období nebezpečí požárů

Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 2/2022 ze dne 31.3.2022 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Podle Nařízení Jihočeského kraje č. 2/2016 ze dne 21. dubna 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje č.2/2016“) vydaného dle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, na základě zmocnění usnesením č. 397/2016RK-86 Rady Jihočeského kraje a na základě posouzení situace a návrhu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje
v y h l a š u j i
pro celé území Jihočeského kraje
KONEC OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU
které bylo vyhlášeno Rozhodnutím hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2022 ze dne 28. března 2022, a to dne 31. března 2022 s účinností od 24:00 hodin z důvodu pominutí důvodů, pro které bylo období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vydáno.
Článek 1
Omezení a opatření
Ukončuje se zákaz následujících činností, které byly ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení kraje č. 2/2016 zakázány
a) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
b) používání pyrotechnických výrobků,
c) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně, svítící munice nebo jiné osvětlovací prostředky,
dále se ukončuje na místech uvedených v článku 3 nařízení kraje č.2/2016 zákaz:
d) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek),
e) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
f) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
Článek 2
Účinnost
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 1.dubna 2022 od 0:00 hodin.

Napsat komentář