JčK- Oznámení o konání zastupitelstva kraje

Navrh programu 15. zasedani Zastupitelstva Jihoceskeho kraje
dne 31. brezna 2022

 1. Zahajeni
 2. Zprava o cinnosti Rady Jihoceskeho kraje za obdobi od 21. 1. 2022 do 3. 3. 2022
 3. Zprava o pineni usneseni Zastupitelstva Jihoceskeho kraje
 4. Zprava o cinnosti Rady Asociace krajfi
 5. Poskytnuti individualnich dotaci v gesci Odboru kancelai^ hejtmana
 6. Koncepce zdravotnictvi Jihoceskeho kraje 2022-2027
 7. Vyrovnavaci platby za zavazek verejne sluzby nemocnicim JcK na rok 2022
 8. Krajsky investicnf fond, 1. vyzva v roce 2022 – vyber projektfl, zadosti o zmenu projektfl 2021
 9. Plan dopravni obsluznosti uzemi Jihoceskeho kraje 2022 – 2026 s yyhledem do roku 2035
 10. Ukoncenf moznosti vyuziti „Llzemni studie prflmyslove zony letiste Ceske Budejovice – aktualizace“
 11. Zamer majetkopravniho vypoi^adani nemovitosti s obcemi a statnimi organizacemi – vyhlasenf
 12. Zamer prodeje pozemku v k. u. Meslce u Tabora – vyhlasenf
 13. Zamer prodeje pozemku v k. u. Tesovice u Prachatic – vyhlasenf
 14. Zamer darovanf nemovltostf v k. u. Ceske Budejovice 4 do vlastnictvf statutarnfho mesta Ceske Budejovice
 15. Prodej nepotrebnych nemovitostf V k. u. Strakonice
  le.Bezuplatny pi^evod castf pozemku pozemkove parcely KN c. 539/4 v k. u. Cesky Krumlov do vlastnictvf CR –
  UZSVM
  17.0dstranenf stavby technickeho vybavenf v arealu letiste
 16. Souhlas s odstranenfm staveb letnf taborove zakladny Kobyla v k. u. Borecnice
 17. Zadosti o zmenu v ramci dotacnfch programfl Jihoceskeho kraje
 18. Dotacnf program Jihoceskeho kraje Podpora sportovnf infrastruktury, 1. vyzva pro rok 2022 – vyber projektfl
 19. Dotacnf program Jihoceskeho kraje Podpora bezpt^fspevkoveho darcovstvf krve, 1. vyzva pro rok 2022 –
  vyber projektfl
 20. Dotacnf program Podpora venkovskych prodejen v Jihoceskem kraji Obchfldek 2021+ ve spolupraci s MPO,
 21. vyzva pro rok 2022 – vyber projektfl
 22. Dotacnf program Jihoceskeho kraje Podpora odstrariovanf barier v objektech obcanskeho vybavenf,
  V dopravni infrastruktui^e a na verejnych prostranstvfch, 1. vyzva pro rok 2022 – vyber projektfl
 23. Dotacnf program Jihoceskeho kraje Podpora pri’pravy projektove dokumentace vystavby obecni’ch bytfl.
 24. vyzva pro rok 2022 – vyber projektfl
 25. Dotacnf program Podpora rekreacnf dopravy na uzemf Jihoceskeho kraje, 1. vyzva pro rok 2022 – vyber
  projektfl
 26. Dotacnf program Bfia stopa, 1. vyzva pro rok 2022 vyber projektfl
 27. Dotacnf program Jihoceskeho kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. vyzva pro rok 2022 – vyber projektfl
 28. Dotacnf program Jihoceskeho kraje Investicnf dotace pro jednotky sborfl dobrovolnych hasicfl obcf
  Jihoceskeho kraje, 1. vyzva pro rok 2022 – vyber projektfl
 29. Realizace projektu „Kotlfkove dotace pro domacnosti s nizsi’mi pi^fjmy v Jihoceskem kraji“ v ramci OP Zivotnf
  prostredf 2021-2027
 30. Pravidla pro poskytovanf Individualnich dotacf na audiovizuainf tvorbu
 31. Navrh dotace Jihoceskeho kraje na kofinancovanf akcf v ramci dotacni’ho programu MZe 129 410 „Podpora
  vystavby a technickeho zhodnocenf infrastruktury vodovodfl a kanalizacf III“ pro rok 2022 – 2. cast
 32. Realizace projektu „Planovanf socialnfch sluzeb v Jihoceskem kraji IV.“ a jeho financovanf z rozpoctu
  Jihoceskeho kraje
 33. Krajsky dotacnf program na podporu socialnfch sluzeb pro rok 2022
 34. Navrhy na rozdelenf financni’ch prostredkfl v ramci dotacni’ho rfzenf pro poskytovatele socialnfch sluzeb v JcK
  pro rok 2022
 35. Koncepcnf dokumenty v oblasti socialni prevence
 36. Dodatky zrizovaci’ch listin skol a skolskych zari’zenf zhzovanych krajem
 37. Plnenf rozpoctu Jihoceskeho kraje za rok 2021
 38. Poskytnuti individuainf dotace Regionainf agrarnf komore na rok 2022
 39. Poskytnutf individuainf dotace Jihoceske hospodarske komore na rok 2022
 40. Poskytnuti individualnich dotacf na rok 2022 ostatni’m subjektflm v gesci OEKO
 41. Rozpoctove zmeny 6/22
 42. Plan cinnosti Financni’ho vyboru Zastupitelstva Jihoceskeho kraje na rok 2022
 43. Plan cinnosti Vyboru pro venkov, zemedelstvf a zivotnf prostredf Zastupitelstva Jihoceskeho kraje na rok
  2022
 44. Rflzne, diskuze
 45. Zaver
  1

Napsat komentář