Zpráva kontrolního výboru za rok 2021

ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ  KONTROLNÍHO VÝBORU

OBCE SOUSEDOVICE za rok 2021

Přítomni: Hejtmánek Pavel, Jožák Marek, Jirsová Hana

Kontrolní výbor byl pověřen provedením  kontroly  činnosti Obce Sousedovice.

Stanovený kontrolní úkol:

  1. Kontrola Zápisu č. 163/2021 ze dne  15.6.2021

–  žádosti o příspěvky místní organizace

  • Kontrola  uzavřených smluv  o poskytnutí finančních darů mezi Obcí Sousedovice a místními organizacemi
  • Kontrola úhrad finančních darů místním organizacím

Kontrola dokumentů-

1.    Kontrolní výbor provedl kontrolu zápisu č. 163/2021  ze dne 15.6.2021, kde byli projednány mimo jiné i žádosti  od SDH Sousedovice, a MS Hradiště Sousedovice o finanční dar na provoz na rok 2021. Zastupitelstvo projednalo a schválilo dne 15.6.2021 usnesením č. 9/163/21 dar pro SDH Sousedovice ve výši 15.000Kč, a usnesením číslo 10/163/21 dar pro MS Hradiště Sousedovice ve výši 5.000Kč.

2. Kontrolní výbor provedl kontrolu Smluv o poskytnutí finančních darů pro místní organizace. Smlouva s MS Hradiště Sousedovice byla uzavřena dne 7.7.2021 na výši daru 5.000Kč, smlouva s SDH Sousedovice byla uzavřena dne 17.6.2021 na výši daru 15.000Kč – vše dle schválených usnesení č. 10/163/21 a 9/163/21 ze dne 15.6.2021.

3. Kontrolní výbor provedl kontrolu úhrad darů pro místní organizace.  Dle Smlouvy o poskytnutí finančního daru bude částka uhrazena do 15 dnů od podpisu smlouvy.
Smlouva s MS Hradiště Sousedovice byla podepsána dne 7.7.2021 a dar ve výši 5.000Kč byl zaslán na účet MS dne 12.7.2021- dle výpisu  ČSOB č. 2021/7. Smlouva s SDH Sousedovice byla podepsána dne 17.6.2021 a dar ve výši 15.000Kč byl zaslán na účet SDH dne 22.6.2021- dle výpisu  ČSOB č. 2021/6.

Závěr:

Kontrolní  výbor  neshledal nedostatky při kontrole Smluv o poskytnutí finančního daru pro místní organizace za rok 2021. Úhrady darů byly provedeny dle podmínek smluv.
Nebyly shledány žádné nedostatky.

Výbor předloží zprávu zastupitelstvu obce.

Hlasování:

Pro:                       3

Proti:                    0

Zdržel se.            0

Usnesení:

Kontrolní výbor schvaluje provedenou kontrolní činnost a souhlasí s jejím obsahem.

…………………………………………                                                                                                                              Hejtmánek Pavel, předseda

V Sousedovicích 31.12.2021

Napsat komentář