Zápis finančního výboru za rok 2021

Zápis z jednání finančního výboru obce Sousedovice

Ke dni 31.12.2021

Přítomni: Milan Marek,  Mikas Ladislav, Nehézová Marie

Finanční výbor byl pověřen zastupitelstvem obce provedením kontroly nakládání s finančními prostředky obce.

Stanovený kontrolní úkol:

  1. Rozpočet na rok 2021
  2. Účetní závěrka k 31.12.2020
  3. Závěrečný účet  za rok 2020

Popis kontroly:

  1. Finanční výbor  provedl kontrolu návrhu rozpočtu obce na rok 2021. Návrh rozpočtu byl předložen zastupitelstvu obce dne 24.11.2020. Návrh rozpočtu byl poté zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách obce Sousedovice ode dne 26.11.2020 do 12.12.2020. Zastupitelstvo projednalo na svém zasedání dne 15.12.2020 návrh rozpočtu na rok 2021 a schválilo jej usnesením 3/158/20 a to bez výhrad. Příjmy jsou ve výši 4.993.500Kč, výdaje ve výši 4.470.500Kč, rozpočet je přebytkový ve výši 523.000Kč a bude použit na úhradu splátek úvěru.

Kontrolní závěr:

Finanční výbor  provedl kontrolu Zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 157/2020 ze dne 24.11.2020, dále potvrzení zveřejněného návrhu rozpočtu a kontrolu zápisu č. 158/2020 ze dne 15.12.2020. Nedostatky nebyly zjištěny.

  • Finanční výbor  provedl kontrolu účetní závěrky za rok 2020. Účetní závěrka je součástí zápisu a obsahuje  předepsané podklady pro schválení- protokol o schválení, výkaz  pro hodnocení plnění rozpočtu ( FIN), rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu, zprávu z jednání kontrolního výboru 2020, zprávu finančního výboru 2020, inventarizační zprávu za rok 2020
    a zprávu o výsledku hospodaření Obce za rok 2020. Účetní závěrka byla schválena 25.5.2021 usnesením číslo 4/162/21 včetně výsledků hospodaření obce Sousedovice za účetní období 2020 sestavenou ke dni 31.12.2020 a to bez výhrad. Schválená účetní závěrka byla zveřejněna v období od 26.05.2021 do 30.06.2022.

Kontrolní závěr:

Finanční výbor  provedl kontrolu Zápisu ze zasedání zastupitelstva obce č. 162/2021 ze dne 25.5.2021, kde se projednala  a schválila účetní závěrku za rok 2020. Nedostatky nebyly zjištěny.

  • Finanční výbor  provedl  kontrolu Závěrečného účtu za rok 2020 spolu se Zprávou o výsledku hospodaření Obce za rok 2020. Návrh závěrečného účtu za rok 2020 byl předložen zastupitelstvu obce dne 25.5.2021. Návrh rozpočtu byl zveřejněn spolu se Zprávou o výsledku hospodaření Obce Sousedovice za rok 2020 v daném termínu na úřední desce a na internetových stránkách obce od 26.5.2021 do 15.6.2021. Poté byl předložen dne  15.6.2021 zastupitelstvu obce ke schválení. Zastupitelstvo schválilo usnesením č. 3/163/21 Závěrečný účet Obce Sousedovice za rok 2020 a Zprávu o výsledku hospodaření Obce Sousedovice za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením  Obce, a to bez výhrad.

Kontrolní závěr:

Finanční výbor  provedl kontrolu Zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 162/2021 ze dne 25.5.2021, dále potvrzení zveřejnění návrhu Závěrečného účtu spolu se Zprávou o výsledku hospodaření Obce Sousedovice za rok 2020, Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 163/2021 ze dne 15.6.2021. Dále byla provedena kontrola zveřejnění schváleného závěrečného účtu. Schválený ZÚ je  zveřejněn na webových stránkách obce  od 23.6.2021 do 30.6.2022. Nedostatky nebyly zjištěny.

Návrh opatření nebyl přijat.

Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce, kdy přílohou je vyjádření kontrolovaného subjektu.

Hlasování:

Pro:     3

Proti:  0

Zdržel se:   0

Usnesení:

Finanční výbor schvaluje provedenou kontrolní činnost a souhlasí s jejím obsahem.

……………………………………………..

Milan Marek

Předseda  finančního výboru

V Sousedovicích dne: 31.12.2021

Vyjádření  za  kontrolovaný subjekt:

Obec Sousedovice- Pavel Polanka, MBA starosta

Napsat komentář