Zápis z jednání ZO č. 167/2021 ze dne 30.11.2021

Obec Sousedovice


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 167/2021 konaného dne 30.11.2021 v 19:00hodin na obecním úřadě

Přítomni: :  Polanka Pavel , Nehéz  Vladimír,  Beneš Jiří,  Marek Milan,  Pavel Hejtmánek

Nepřítomni: Vladimír Kotrch, Pavel Hejtmánek,  M. Houdek -omluveni                              

Hosté: /

Schválený program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Schválení výsledku VŘ – PD na výstavbu ob. domů
 5. Návrh rozpočtu na rok 2022
 6. Plán inventur 2021
 7. Návrh kupní smlouvy- prodej budovy čp 40 Sousedovice
 8. Žádost Oblastní charita- finanční příspěvek 2021
 9. Žádost Hospic Prachatice- finanční příspěvek 2022
 10. Žádost Jatky Hradčany- finanční příspěvek 2022
 11. Aktualizace Strateg. rozvojového plánu 2022-2028 s výhledem do roku 2031
 12. Nabídka ISATS- Oprava elektroinstalace v úpravně vody Sousedovice
 13.  Záměr obce- prodej části pozemku 490/3  k.ú. Sousedovice
 14. Cenová nabídka- známky komun. odpad 2022
 15. Rozpočtové změny č. 11, 12, 13/2021
 16.  Nákup židlí pohostinství
 17. Spolek CVČ Sousedovice- finanční příspěvek na připravované akce 2021
 18. Vyhláška o místním poplatku za provoz a shromažďování  odpadu č.4/2021
 19. Diskuze

Průběh schůze:

 1. Jednání zahájil starosta obce Pavel Polanka, který seznámil přítomné s programem jednání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo připomínek a zastupitelstvo se jím při jednání řídilo.
 2. Volba ověřovatelů :
 3. Kontrola usnesení- vše splněno
 4. Zastupitelstvo projednalo výsledek VŘ k akci: „Zpracování PD pro výstavbu obecních domů v obci Sousedovice“. Osloveny byli firmy: Ing. Martin Škoda Strakonice, Ing. Radek Vačkář Dražejov,  Ateliér Penta Strakonice. Nabídku podali: Ing. Radek Vačkář , Dražejov, Strakonice. Nabídku  nepodali: Ing. Martin Škoda Strakonice , Ateliér Penta Strakonice . Byla vybrána firma s nejnižší nabídkovou cenou a to firma Ing. Radek Vačkář , Dražejov, Strakonice ve výši 480.000Kč s DPH ( Není plátce DPH).
 5. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2022. Návrh bude zveřejněn na webových stránkách obce a úřední desce do 21.12.2021.
 6. Zastupitelstvo projednalo Plán inventur 2021. Předsedou inv. komise je navržen p. Milan  Marek, členové komise jsou navrženi p. Jiří Beneš a p. Vladimír Nehéz. Termín inventarizace je 31.12.2021 a 21.1.2021.
 7. Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy- prodej budovy čp 40 Sousedovice.
 8. Zastupitelstvo pojednalo žádost Oblastní charity o  finanční příspěvek 2022
 9. Zastupitelstvo pojednalo Žádost Hospic Prachatice o  finanční příspěvek 2022
 10. Zastupitelstvo pojednalo Žádost Jatky Hradčany o  finanční příspěvek 2021
 11. Zastupitelstvo pojednalo aktualizaci Strategického rozvojového plánu na období roku 2021-2028 s výhledem do roku 2031.
 12. Starosta předložil zastupitelstvu nabídku firmy ISATS na opravu elektroinstalace v úpravně vody v Sousedovicích.
 13. Zastupitelstvo projednalo zveřejnění záměru na prodej části pozemku č. parc. 490/3 k.ú. Sousedovice,  nově vzniklého pozemku parc. č.  490/4 k.ú. Sousedovice .
 14. Zastupitelstvo projednalo cenovou nabídku za zpracování známek na popelnice na komunální odpad v roce 2022.
 15. Starosta předložil zastupitelstvu schválené RZ č. 11, 12, 13/2021
 16. Zastupitelstvo projednalo nákup židlí do místního pohostinství
 17. Zastupitelstvo projednalo poskytnutí finančního příspěvku SVČ Sousedovice na pořádání akcí- Silvestr a Turnaj ve stolním tenisu  ve výši 10.000Kč a dále příspěvek na uskutečněné akce pro děti- Lampionový průvod, haloweenské odpoledne, rozsvěcování stromečku ve výši 3.000Kč
 18. Zastupitelstvo projednalo Vyhlášku o místním poplatku za provoz a shromažďování  odpadu č.4/2021, byla upravena cena za rekreační objekty ve výši 500Kč/rok.
 19. Diskuze

Hlasování a usnesení zastupitelstva:

PROPROTIZDRŽEL SE
30Milan Marek
30Vladimír Nehéz
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.01/167/21

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu


PROPROTIZDRŽEL SE
4
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.02/167/21

Zastupitelstvo bere na vědomí splnění všech usnesení


PROPROTIZDRŽEL SE
4
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.03/167/21

Zastupitelstvo schvaluje výsledek VŘ k akci: „Zpracování PD pro výstavbu obecních domů v obci Sousedovice“. Osloveny byli firmy: Ing. Martin Škoda Strakonice, Ing. Radek Vačkář, Ateliér Penta Strakonice. Nabídku podali: Ing. Radek Vačkář, Dražejov Strakonice Byla vybrána firma s nejnižší nabídkovou cenou a to firma Ing. Radek Vačkář,Dražejov Strakonice ve výši 480.000Kč- není plátce DPH.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo – „Zpracování PD pro výstavbu obecních domů v obci Sousedovice“ se schválenou firmou.


PROPROTIZDRŽEL SE
4
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.04/167/21

Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022. Návrh bude zveřejněn na webových stránkách obce a úřední desce do 21.12.2021.


PROPROTIZDRŽEL SE
4
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.05/167/21

Zastupitelstvo schvaluje Plán inventur 2021. Předsedou inv. komise je Milan Marek,  členové komise jsou Jiří Beneš a Vladimír Nehéz. Termín inventarizace je 31.12.2021 a 21.1.2022.


PROPROTIZDRŽEL SE
4
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.06/167/21

Zastupitelstvo schvaluje

návrh kupní smlouvy na prodej  pozemku parc. č. St. 39 o výměře 668m2 včetně budovy čp 40, která je součástí pozemku, pozemek parc. č. St. 138 o výměře 53m2 a pozemek parc. č. 638 o výměře 515m2 vše v k.ú. Sousedovice  za ujednanou kupní cenu ve výši 3.800.000Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy uzavřenou mezi Obcí Sousedovice a  Oblastní Charitou Strakonice zastoupenou ředitelkou Bc. Olgou Medlínovou, DiS  za účasti Biskupství českobudějovického.


PROPROTIZDRŽEL SE
4
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.07/167/21

Zastupitelstvo schvaluje žádost Oblastní charity o  finanční příspěvek 2021 . Finanční dar bude ve výši 35.000Kč na poskytnutí mobilní pečovatelské služby pro 7 klientů (obyvatel obce) v roce 2021 . Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy.


PROPROTIZDRŽEL SE
4
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.08/167/21

Zastupitelstvo schvaluje Žádost Hospic Prachatice o  finanční dar 2022. Finanční dar bude poskytnut ve výši  2.000Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy.


PROPROTIZDRŽEL SE
4
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.09/167/21

Zastupitelstvo schvaluje Žádost Jatky Hradčany o  finanční dar 2021. Bude poskytnut finanční dar ve výši 1.000,-Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy.


PROPROTIZDRŽEL SE
4
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.10/167/21

Zastupitelstvo schvaluje Strategický rozvojový plán obce Sousedovice na období roků 2022-2028 s výhledem do roku 2031.


PROPROTIZDRŽEL SE
4
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.11/167/21

Zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy ISATS na opravu elektroinstalace v ÚV v Sousedovicích ve výši 123.928Kč bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje OÚ zasláním objednávky fi. ISATS.


PROPROTIZDRŽEL SE
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.12/167/21

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku č.parc. 490/3 k.ú. Sousedovice,  nově vzniklého pozemku parc. č.  490/4 k.ú. Sousedovice o výměře 49m2 . Záměr bude zveřejněn do 20.12.2021.


PROPROTIZDRŽEL SE
4
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.13/167/21

Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku za zpracování známek na popelnice na rok 2022. Zastupitelstvo pověřuje OÚ zasláním objednávky firmě Jihočeská reklama.


PROPROTIZDRŽEL SE
4
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.14/167/21

Zastupitelstvo schvaluje schválené RZ č. 11, 12, 13/2021.


PROPROTIZDRŽEL SE
4
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.15/167/21

Zastupitelstvo schvaluje nákup židlí do místního pohostinství ve výši 8.150Kč.


PROPROTIZDRŽEL SE
4
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.16/167/21

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku CVČ Sousedovice ve výši 10.000Kč ( v případě konání akcí Turnaj stolní tenis a Silvestr) a dále 3.000Kč za proběhlé akce (Lampionový průvod, halloweenské odpoledne, rozsvěcování stromečku)


PROPROTIZDRŽEL SE
4
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.17/167/21

Zastupitelstvo schvaluje Vyhlášku č.4/2021 o  místním poplatku za provoz a shromažďování  odpadu, která bude v platnosti od 1.1.2021. Tímto se ruší vyhláška č.3/2021 ze dne 12.10.2021.


Ověření zápisu

Zápis byl vyhotoven dne 01.12.2021

Zapsal(a) Božena Mikasová

Ověřovatelé: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Předsedající: ………………………………………………………………………

Napsat komentář