Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo obce Sousedovice vydává obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 31.08.2021 usnesením č. 9/165/21 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm, h) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecné závaznou vyhlášku (dále jen ,,tato vyhláška“):

čl. I. Úvodní ustanovení

 1. Obec Sousedovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen ,,poplatek“).
 2. Správcem poplatku je úřad obce.

čl.lI. Předmět, poplatník a plátce poplatku

 1. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.
 2. Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen ,,poplatník“).
 3. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen ,,plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

čl. III. OhIašovací povinnost

 1. Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení Činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této
  činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.
 2. V ohlášení plátce uvede:
  a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, je-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě jeho další adresu pro korespondenci; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  b) čísla svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, a to v pro
  případ, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,
  c) další rozhodné údaje pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízeni, případně též období roku, v nichž poskytuje pobyt.
 3. Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
  švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
 5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

čl. IV. Evidenční povinnost

 1. Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.
 2. Údaje podle odstavce 1 jsou:
  a) den počátku a den konce pobytu,
  b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,
  c) datum narození,
  d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být
 3. občanský průkaz,
 4. cestovní doklad,
 5. potvrzení o přechodném pobytu na území,
 6. pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
 7. průkaz o povolení k pobytu,
 8. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
 9. průkaz o povolení k trvalému pobytu,
 10. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany,
 11. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany,
  e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.
 12. Zápis v evidenční knize musí být veden správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně
  z časového hlediska.
 13. Plátce je Povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6let ode dne provedení posledního zápisu.

čl. V. Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu

 1. Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud:
  a) předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 200 účastníkům této akce,
  b)oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku.
 2. Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníků akce, kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede základní údaje o
  kulturní nebo sportovní akci, alespoň tyto údaje:
  a) den počátku a den konce konání této akce,
  b) název a druh této akce,
  c) jednotlivé zařízení nebo místa, ve kterých se bude pobyt poskytovat.
 3. Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce
 4. O zákazu plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b).
 5. Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou pouze:
  a) údaje podle odstavce 2 písm. a) až c),
  b) souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného poplatku v členění podle
  1. dne poskytnutí pobytu,
  2. zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut,
  3. důvodu osvobození.

čl. VI. Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 10 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

čl. VII.SpIatnost poplatku

 1. Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do posledního dne následujícího čtvrtletí.

čl. VIII. osvobození od poplatku z pobytu

 1. Osvobozeny jsou osoby vymezené v zákoně o místních poplatcích.
 2. Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba:
  a) nevidomá, osoba, která je považován a za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem
  průkazu ZTP/P, a její průvodce,
  b) mladší 18let,
  c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně
  rehabilitační péče,
  d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví na území obce,
  e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu,
  f) pobývající na území obce
 3. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 4. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
 5. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob,
 6. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému,
 7. Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

čl.IX. Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.
 2. Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

čl. X. Přechodné ustanovení

 1. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů

čl. XI. zrušovací ustanovení

 1. Tato obecně závazná vyhláška č.1/2021 nahrazuje část obecně závazné vyhlášky č. 02/2004 o místních poplatcích a to v rozsahu části III. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, článku 10 až článku 16, ze dne 1.5.2004.

čl.XII. Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Jiří Beneš
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Pavel Polanka, MBA
starosta

Sejmuto z úřední desky dne:

Napsat komentář