Zápis z jednání ZO č. 190/2024 ze dne 9.4.2024

Obec Sousedovice


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 190/2024 konaného dne 9.4.2024 v 19:00hodin na obecním úřadě Sousedovice

Přítomni: Polanka Pavel, Beneš Jiří, Mocová Kateřina, Nehéz Vladimír, Kotrch Vladimír

Nepřítomni: Hejtmánek Pavel, Marek Milan-omluven

Hosté: /

Schválený program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Fiera- návrh smlouvy věc. břemeno PI-014330095984/002-FIA
 5. Fiera- návrh smlouvy věc. břemeno PI-014330095320/002-FIA
 6. Zveřejněný záměr obce prodej části pozemku parc. č. 1025/1 Sousedovice
 7. Znakon- navýšení cen za uložení biodpadu
 8. Příprava podmínek pro VŘ dešťová kanalizace Hradiště
 9. Obecní brigáda
 10.  Přihláška- členství SMS ČR
 11.  Informace- předání vozidla SDH Sousedovice
 12. Navýšení částky na jubileum
 13. Stavební úpravy Jednota
 14.  Diskuze

Průběh schůze:

1)Jednání zahájil starosta obce Pavel Polanka, který seznámil přítomné s programem jednání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo připomínek a zastupitelstvo se jím při jednání řídilo.
2)Volba ověřovatelů : Vladimír Kotrch, Vladimír Nehéz
3)Kontrola usnesení- vše splněno
4) Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI-014330095984/002-FIA, „ Sousedovice-připojení parcel 925“.
5) Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI-014330095320/002-FIA, „Sousedovice- nové OM parc.č. 922“
6)Zastupitelstvo projednalo zveřejněný záměr na prodej části pozemku parc. č. 1025/1 v k.ú. Sousedovice. Záměr byl zveřejněn od 13.3.2024 do 28.3.2024. Přihlásil se jediný zájemce a to pan Stanislav Schneedorfler.
7) Zastupitelstvo projednalo Dodatek č.5 ke Smlouvě o zajištění svozu bioodpadu a jeho následné zpracování uzavřenou mezi Obcí Sousedovice a Znakon a.s.. Jedná se o navýšení ceny na částku 510Kč za 1 tunu bez DPH.
8) Zastupitelstvo projednalo podmínky pro VŘ na realizaci dešťové kanalizace v lokalitě Hradiště Sousedovice.
9) Zastupitelstvo projednalo termín konání obecní brigády- dne 27.4.2024.
10) Zastupitelstvo projednalo členství v SMS ČR a podání přihlášky
11) Starosta informoval zastupitele o termínu předání vozidla pro SDH Sousedovice.
12) Diskuze

Hlasování a usnesení zastupitelstva:

PROPROTIZDRŽEL SE
40Vladimír Kotrch
40Vladimír Nehéz
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.01/190/24

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.02/190/24

Zastupitelstvo bere na vědomí splnění všech usnesení


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.03/190/24

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PI-014330095984/002-FIA, „ Sousedovice-připojení parcel 925“ a pověřuje starostu podpisem.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.04/190/24

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu zřízení věcného břemene č. PI-014330095320/002-FIA, „Sousedovice- nové OM parc.č. 922“ a pověřuje starostu podpisem.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.05/190/24

Zastupitelstvo bere na vědomí zveřejněný záměr obce na prodej části pozemku 1025/1  v k.ú. Sousedovice. Záměr obce byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce od 13.3.2024 do 28.3.2024. Přihlásil se jediný uchazeč p. Stanislav Schneedorfler.
Zastupitelstvo  schvaluje prodej části pozemku  parc. č. 1025/1  v k.ú. Sousedovice za cenu 200,-Kč/m2. Zájemce zajistí na své náklady vyhotovení kupní smlouvy a náklady spojené s převodem a vkladem do KN Strakonice.

PROPROTIZDRŽEL SE
40Kotrch Vladimír
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.06/190/24

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č.5 ke Smlouvě o zajištění svozu bioodpadu a jeho následné zpracování uzavřenou mezi Obcí Sousedovice a Znakon a.s.. Jedná se o navýšení ceny na částku 510Kč za 1 tunu bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Dodatku č.5.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.07/190/24

Zastupitelstvo

bere na vědomí a schvaluje Podmínky na realizaci dešťové kanalizace v lokalitě Hradiště Sousedovice, dopracování rozpočtové části s přepadem do rybníka Močidlo.

PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.08/190/24

Zastupitelstvo bere na vědomí konání obecní brigády dne 27.4.2024. V rámci brigády se provede čištění kanálů dešťové kanalizace, oprava vývěsky, údržba veřejného prostranství, hřiště, umístění koše na psí exrementy.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.09/190/24

Zastupitelstvo schvaluje přistoupení obce Sousedovice do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky  a pověřuje  starostu obce zasláním příslušné přihlášky na  Sdružení místních samospráv ČR.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.10/190/24

Zastupitelstvo bere na vědomí termín předání vozidla pro SDH Sousedovice.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.11/190/24

Zastupitelstvo schvaluje navýšení částky na 500Kč pro jubilea ( poukázka) od 10.4.2024.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.12/190/24

Zastupitelstvo schvaluje Instalaci 2 topných panelů v prodejně Jednoty.Ověření zápisu

Zápis byl vyhotoven dne 10.4.2024

Zapsal(a) Božena Mikasová

Ověřovatelé: …………………………………………………………………………….

ředsedající: ………………………………………………………………………

Napsat komentář