Zápis z jednání ZO č. 189/2024 ze dne 12.3.2024

Obec Sousedovice


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 189/2024 konaného dne 12.3.2024 v 19:00hodin na obecním úřadě Sousedovice

Přítomni: Polanka Pavel, Hejtmánek Pavel, Marek Milan,  Beneš Jiří

Nepřítomni: Kateřina Mocová, Nehéz  Vladimír, Kotrch Vladimír,-omluveni

Hosté: /

Schválený program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Revokace usnesení- KS Houdek M.
 5. Zpráva konečný audit za rok 2023
 6. Zveřejněný záměr obce- směna pozemek parc. č.  1022/1 a 1062/7 k.ú. Sousedovice
 7. Zveřejněný záměr obce- směna pozemek parc. č. 694 k.ú. Sousedovice
 8. Zveřejněný záměr obce- směna pozemky u pomníku č.1038/3 k.ú. Sousedovice
 9. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1025/1 k.ú. Sousedovice
 10. Žádost o prodej pozemku parc. č. 1025/4 k.ú. Sousedovice
 11. SDH Sousedovice- žádost o finanční dar na rok 2024
 12. Žádost o finanční dar- Linka bezpečí na rok 2024
 13. Žádost o koupi pozemku parc.č. 199 k.ú. Smiradice
 14. Kontejnery bio odpad- BRKO, skládka větví
 15. Rekonstrukce pohostinství- postup
 16. MK směr Př. Zborovice-způsob řešení
 17. Fiera- Návrh smlouvy o věcném břemeni „ Sousedovice-nové OM-řadovky“
 18.  Členství obce ve SMS ČR
 19.  Pořízení radiostanice pro SDH
 20.  Diskuze

Průběh schůze:

1)Jednání zahájil starosta obce Pavel Polanka, který seznámil přítomné s programem jednání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo připomínek a zastupitelstvo se jím při jednání řídilo.
2)Volba ověřovatelů : Hejtmánek Pavel, Marek Milan
3)Kontrola usnesení- vše splněno
4) Zastupitelstvo projednalo revokaci usnesení číslo 14/188/24 ze zasedání zastupitelstva dne 31.1.2024. Kupní smlouva nebyla podepsána z důvodů komplikace s umístěním stavby na uvedeném nově vzniklém pozemku parc. č. 661/6 k.ú. Sousedovice. Pan Houdek nepodepsal uvedenou KS.
5) Starosta seznámil zastupitelstvo se  Zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 2023- vše bez vad a nedostatků.
6)  Zastupitelstvo projednalo zveřejněný záměr obce na směnu části pozemku 1022/1 a 1062/7 v k.ú. Sousedovice. Záměr obce byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce od 2.2.2024 do 20.2.2024. Přihlásil se jediný uchazeč p. Polanková Marcela.
7) Zastupitelstvo projednalo zveřejněný záměr obce na směnu  pozemku 694 v k.ú. Sousedovice. Záměr obce byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce od 2.2.2024 do 20.2.2024. Přihlásil se jediný uchazeč p. Mikas Ladislav.
8) Zastupitelstvo projednalo zveřejněný záměr obce na směnu části pozemku 1038/3 v k.ú. Sousedovice. Záměr obce byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce od 2.2.2024 do 20.2.2024. Přihlásil se jediný uchazeč p. Nový Daniel.
9) Zastupitelstvo žádost p. St. Schneedorflera na koupi části pozemku parc. č. 1025/1 v k.ú. Sousedovice o výměře cca 70m2.  Jedná se o závazek z minulých let.
10) Zastupitelstvo projednalo žádost p. E. Holého o koupi pozemku parc. č. 1025/4 v k.ú. Sousedovice. Na uvedeném pozemku se nachází zahrádka, nyní v nájmu žadatele.11) Zastupitelstvo projednalo žádost SDH Sousedovice o poskytnutí finančního daru na
provozní náklady SDH na rok 2024 ve výši 20.000Kč.
12) Zastupitelstvo projednalo žádost Linky bezpečí z.s., o poskytnutí finančního daru v roce 2024 ve výši 1.000Kč.
13) Zastupitelstvo projednalo žádost p.Fr. Biskupa o koupi pozemku parc. č. 199 v k.ú. Smiradice o výměře 311m2.
14) Zastupitelstvo projednalo umístění kontejnerů na bio odpad ( BRKO) a vyznačení místa pro uložení větví ze zahrad.
15) Zastupitelstvo projednalo postup rekonstrukce pohostinství- změna dle PD, postup prací.
16)  Zastupitelstvo projednalo postup a způsob řešení obnovy komunikace směrem na Př. Zborovice.
17) Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy na uzavření smlouvy o věcném břemeni č. PI-014330088244/001-FIA, na akci- „Sousedovice-nové OM-řadovky“
18) Zastupitelstvo projednalo členství obce Sousedovice ve SMS ČR.
19) Zastupitelstvo projednalo pořízení radiostanice pro SDH Sousedovice.
20)  Diskuze- MěÚ ST- 6 aktualizace analit. podkladů ORP Strakonice ,  Keramická dílna- ukončení v DKS Sousedovice z důvodu bouracích prací, problematika pec na výpal- úvaha nákup nové pece.

Hlasování a usnesení zastupitelstva:

PROPROTIZDRŽEL SE
30Hejtmánek Pavel
30Marek Milan
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.01/189/24

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.02/189/24

Zastupitelstvo bere na vědomí splnění všech usnesení


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.03/189/24

Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení číslo 14/188/24 ze zasedání zastupitelstva dne 31.1.2024. Kupní smlouva nebyla podepsána p. Houdkem z osobních důvodů.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.04/189/24

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje Zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 2023- vše bez vad a nedostatků.


PROPROTIZDRŽEL SE
30Polanka Pavel
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.05/189/24

Zastupitelstvo bere na vědomí zveřejněný záměr obce na směnu části pozemku 1022/1 a 1062/7 v k.ú. Sousedovice. Záměr obce byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce od 2.2.2024 do 20.2.2024. Přihlásil se jediný uchazeč p. Polanková Marcela. Zastupitelstvo  schvaluje směnu části pozemků parc. č. 1022/1 a 1062/7  za část pozemku parc. č. 993/4 vše v k.ú. Sousedovice. Zájemce zajistí na své náklady vyhotovení kupní smlouvy a náklady spojené s převodem a vkladem do KN Strakonice.

PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.06/189/24

Zastupitelstvo bere na vědomí zveřejněný záměr obce na směnu  pozemku 694 v k.ú. Sousedovice. Záměr obce byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce od 2.2.2024 do 20.2.2024. Přihlásil se jediný uchazeč p. Mikas Ladislav.
Zastupitelstvo schvaluje směnu  pozemků parc. č. 694  za pozemek parc. č. 429 vše v k.ú.Sousedovice. Cena za rozdílnou výměru 165m2  je ve výši  200,-Kč/m2. Zájemce zajistí na své náklady vyhotovení kupní smlouvy a náklady spojené s převodem a vkladem do KN Strakonice.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.07/189/24

Zastupitelstvo bere na vědomí zveřejněný záměr obce na směnu části pozemku 1038/3 v k.ú. Sousedovice. Záměr obce byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce od 2.2.2024 do 20.2.2024. Přihlásil se jediný uchazeč p. Nový Daniel. Zastupitelstvo schvaluje směnu  části pozemku parc. č. 1038/3  za pozemky  parc. č. 421/2, 422/8, 422/9, 422/10, 422/13, 422/14 vše v k.ú.Sousedovice. Cena za rozdílnou výměru je ve výši  200,-Kč/m2. Obec zajistí na své náklady vyhotovení kupní smlouvy a náklady spojené s převodem a vkladem do KN Strakonice.

PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.08/189/24

Zastupitelstvo bere na vědomí žádost p. St. Schneedorflera na koupi části pozemku parc. č. 1025/1 v k.ú. Sousedovice o výměře cca 70m2. Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 1025/1 v k.ú. Sousedovice o výměře cca 70m2.


PROPROTIZDRŽEL SE
040
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.09/189/24

Zastupitelstvo bere na vědomí žádost p. E. Holého o koupi pozemku parc. č. 1025/4 v k.ú. Sousedovice. Na uvedeném pozemku se nachází zahrádka, nyní v nájmu žadatele.
Zastupitelstvo neschvaluje prodej  pozemku parc. č. 1025/4 v k.ú. Sousedovice o výměře 44m2 z důvodu, že uvedený pozemek je veden jako komunikace/ost.plocha


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.10/189/24

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje žádost SDH Sousedovice o poskytnutí finančního daru na provozní náklady SDH na rok 2024 ve výši 20.000,-Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí finančního daru na rok 2024.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.11/189/24

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje žádost Linky bezpečí z.s., o poskytnutí finančního daru v roce 2024 ve výši 1.000,-Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí finančního daru na rok 2024.


PROPROTIZDRŽEL SE
040
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.12/189/24

Zastupitelstvo bere na vědomí a neschvaluje žádost p.Fr. Biskupa o koupi pozemku parc. č. 199 v k.ú. Smiradice o výměře 311 m2 a to z důvodu, že pozemku zasahuje komunikace a dále pozemek slouží k míjení aut, které projíždějí.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.13/189/24

Zastupitelstvo schvaluje nové umístění kontejneru na bio odpad ( BRKO). Nově zřízené místo bude na pozemku parc. č. 661/1  k.ú. Sousedovice a dále vyznačené místa pro uložení větví ze zahrad bude na pozemku parc. č.661/1 u rybníka Močidlo Sousedovice.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.14/189/24

Zastupitelstvo schvaluje postup rekonstrukce pohostinství- změna dle PD, postup prací- oslovení:  zednické práce p. Jeneš P., Houdek M., rozvody elektriky p. Marek M., podlahy p. Hrbek, truhlářské práce p. Rataj Mil., instal. Práce p. Matašovský, bílení prosto p. Hejtmánek Ant.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.15/189/24

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje
postup a způsob řešení obnovy komunikace směrem např. Zborovice. Bude osloven pan Potužník Milan, Strašice.

PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.16/189/24

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení  věcného břemene č. PI-014330088244/001-FIA, na akci- „Sousedovice-nové OM-řadovky“ a pověřuje starostu podpisem.

PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.17/189/24

Zastupitelstvo schvaluje členství Obce Sousedovice ve SMS ČR.

PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.18/189/24

Zastupitelstvo  schvaluje pořízení nové radiostanice do vozidla SDH Sousedovice.

PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ


Ověření zápisu

Zápis byl vyhotoven dne 13.3.2024

Zapsal(a) Božena Mikasová

Ověřovatelé: …………………………………………………………………………….

ředsedající: ………………………………………………………………………

Napsat komentář