Zápis z jednání ZO č. 188/2024 ze dne 31.1.2024

Obec Sousedovice


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 188/2024 konaného dne 31.1.2024 v 19:00hodin na obecním úřadě Sousedovice

Přítomni: Polanka Pavel,  Nehéz  Vladimír, Kateřina Mocová, Hejtmánek PavelBeneš Jiří, Marek Milan,                    Kotrch Vladimír,

Nepřítomni: Beneš Jiří, Marek Milan, Kotrch Vladimír,-omluvenI

Hosté: /

Schválený program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. TS Strakonice- Dodatek č.1/2024- svoz komunálního odpadu 2024
 5. MěÚ ST- Dodatek ke smlouvě- MŠ Strakonice
 6. Farma- upravený návrh Pachtovní smlouvy
 7. Zpráva kontrolního výboru za rok 2023
 8. Zpráva finančního výboru za rok 2023
 9. Dělení pozemků – výstavba 9 řadových domů
 10.  p. Harvalík- žádost o finanční dar
 11. Žádost o směnu pozemku- část pozemku 993/4 k.ú. Sousedovice
 12. Žádost o směnu pozemku- oplocení vrtu poz.č. 429 k.ú. Sousedovice
 13. Směna části  pozemků- komunikace u křížku
 14. Podání žádosti o dotaci- Oprava kapličky Smiradice a Sousedovice
 15. Návrh Kupní smlouvy- pozemek parc. č. 661/2 k.ú. Sousedovice
 16. MěÚ ST-Vyúčtování MŠ ST za 2023
 17. FC Westra- vyúčtování vodné za 2023
 18. Jednota Volyně- poplatek odpady 2024, vodné za 2023
 19. Pergola před pohostinství
 20. Komunikace- směr Přední Zborovice
 21. SDH žádost o příspěvek na dětské maškarní 11.2.2024
 22. Darovací smlouva Jednota Volyně- příspěvek mzdy 2024
 23. Nabídka- přednášky o historii p. Šimková
 24.  Podání žádosti o dotaci na opravu kanalizace v tělese chodníku směr od prodejny ke hřišti v obci Sousedovice
 25. Schválené RZ č.15,16/2023
 26.  Omexon- žádost o uložení kabelového vedení- komunikace parc.č. 1052/1 Sousedovice
 27.  Nabídka- bezobslužná prodejna
 28.  Diskuze

Průběh schůze:

1)Jednání zahájil starosta obce Pavel Polanka, který seznámil přítomné s programem jednání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo připomínek a zastupitelstvo se jím při jednání řídilo.
2)Volba ověřovatelů : Nehéz Vladimír, Kateřina Mocová
3)Kontrola usnesení- vše splněno
4) Zastupitelstvo projednalo Dodatek č.1/2024 ke Smlouvě o sběru, přepravě a třídění komunálních odpadů Obec Sousedovice a TS Strakonice na rok 2024.
5) Zastupitelstvo projednalo Dodatek č.1 ke smlouvě č. 2021-00410 o zajištění  předškolního vzdělávání dětí v MŠ Strakonice na rok 2024.
6)  Zastupitelstvo projednalo upravený návrh Pachtovní smlouvy  s Farmou Sousedovice.
7) Zastupitelstvo projednalo Zprávu kontrolního výboru za rok 2023.
8) Zastupitelstvo projednalo Zprávu finančního výboru za rok 2023.
9) Zastupitelstvo projednalo dělení pozemků pod řadovými domy dle předloženého konceptu  GP pro budoucí prodej stavebních parcel.
10) Zastupitelstvo projednalo žádost o finanční dar p. Harvalíka na provoz pojízdné prodejny.
11) Zastupitelstvo projednalo žádost o směnu části pozemku č. 993/4 v k.ú. Sousedovice.
Jedná se o směnu s částí pozemku parc. č. 1022/1 a 1062/7 kde se nachází komunikace z důvodu  přístupu k RD čp.74.
12) Zastupitelstvo projednalo žádost o směnu pozemku parc. č. 429 za pozemek parc. č. 694 z důvodu oplocení nového vrtu.
13) Zastupitelstvo projednalo směnu pozemků 422/14, 422/13, 422/10, 422/9, 422/8 vše v k.ú. Sousedovice v majetku D. Nového a za oddělenou část pozemku č. 1038/3 o výměře 44m2.
14) Zastupitelstvo projednalo podání žádosti o dotaci na opravu kapliček v obci Sousedovice a Smiradice. Jedná se o udržovací práce ( oprava fasády, nátěry dveří a oken). Dotace ve výši 70%, podíl obce 30%, celkové náklady dle rozpočtu ve výši 387.379,08Kč s DPH. Podání žádosti provede na základě zplnomocnění p. Eva Čechtická, Sedlečko u Soběslavě.
15) Zastupitelstvo projednalo Kupní smlouvy- nově vytvořený pozemek parc. číslo 661/6 v k.ú. Sousedovice.
16) Starosta předložil zastupitelstvu vyúčtování MěÚ Strakonice za umístění dětí v MŠ Strakonice za rok 2023.
17) Zastupitelstvo projednalo vyúčtování vodného za rok 2023 pro FC Znakon. Obec Sousedovice poskytne dar  na úhradu nákladů za vodné za rok 2023.
18) Zastupitelstvo projednalo vyúčtování vodného za rok 2023 a poplatku za odpady na rok 2024 pro Jednotu Volyně. Obec Sousedovice poskytne dotaci na úhradu nákladů za vodné za rok 2023 a úhradu nákladů za komunální odpady na rok 2024.
19) Zastupitelstvo projednalo předložený návrh PD pergoly, která bude umístěna před budovou místního pohostinství a projednala nabídku od p. V.Samce na zhotovení pergoly ve výši  146.040Kč.
20) Zastupitelstvo projednalo terénní úpravy na komunikaci parc. č. 1046 směr např. Zborovice. Jedná se o zaměření komunikace, odstranění  či rozdrcení navezených  materiálů v komunikaci
21) Zastupitelstvo projednalo poskytnutí finančního příspěvku pro SDH Sousedovice na pokrytí části nákladů spojených s odměnami  pro děti na dětské maškarní dne 11.2.2024.
22) Zastupitelstvo projednalo žádost Jednoty Volyně o poskytnutí finančního daru a návrh Darovací smlouvy na částečnou úhradu mzdových nákladů pro prodejnu Sousedovice v roce 2024 ve výši 36.000Kč.
23) Zastupitelstvo projednalo nabídku přednášek o historii od p. Šimkové.
24) Zastupitelstvo projednalo podání o dotaci na opravu kanalizace v tělese chodníku směr od prodejny ke hřišti v obci Sousedovice do programu KÚ JčK v roce 2024.
25) Starosta předložil zastupitelstvu schválené RZ č. 15 a 16/2023
26) Zastupitelsvo projednalo uložení kabelového vedení el. energie v pozemku parc.č. 1052/1 Sousedovice.
27) Zastupitelstvo projednalo nabídku na bezobslužnou prodejnu v obci Sousedovice.
28) Diskuze- keramická dílna- ukončení v DKS Sousedovice, problematika pec na výpal

Hlasování a usnesení zastupitelstva:

PROPROTIZDRŽEL SE
30Vladimír Nehéz
30Kateřina Mocová
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.01/188/24

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.02/188/24

Zastupitelstvo bere na vědomí splnění všech usnesení


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.03/188/24

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č.1/2024 ke Smlouvě o sběru, přepravě a třídění komunálních odpadů Obec Sousedovice a TS Strakonice na rok 2024 a pověřuje starostu podpisem uvedeného Dodatku č.1/2024.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.04/188/24

Zastupitelstvo schvaluje  Dodatek č.1 ke smlouvě č. 2021-00410 o zajištění předšk. vzdělávání dětí v MŠ Strakonice na rok 2024 a pověřuje starostu podpisem uvedeného Dodatku č.1.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.05/188/24

Zastupitelstvo schvaluje Pachtovní smlouvu  s Farmou Sousedovice na pachtovné pozemků dle přiloženého soupisu, který je nedílnou součástí Pachtovní smlouvy. Pachtovné ve výši 3.500Kč/1ha/rok. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Pachtovní smlouvy.

PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.06/188/24

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje Zprávu kontrolního výboru za rok 2023.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.07/188/24

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje Zprávu finančního výboru za rok 2023.

PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.08/188/24

Zastupitelstvo schvaluje dělení pozemků pod řadovými domy dle předloženého konceptu  GP pro budoucí výstavbu ŘD na stavebních parcelách.


PROPROTIZDRŽEL SE
040
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.09/188/24

Zastupitelstvo neschvaluje žádost o finanční dar p. Harvalíka na provoz pojízdné prodejny. Finanční dar nebude zpětně poskytnut. Pro případ, že bude provoz obnoven, obec je připravena finanční dar poskytnout.


PROPROTIZDRŽEL SE
30Polanka P.
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.10/188/24


Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje žádost o směnu části pozemku č. 993/4 v k.ú. Sousedovice.
Jedná se o směnu s částí pozemku, č. 1022/1 a 1062/7 k.ú. Sousedovice, kde se nachází komunikace z důvodu  přístupu k RD čp.74. Zastupitelstvo pověřuje OÚ zveřejněním záměru obce na směnu části uvedených pozemků č. 1022/1 a 1062/7 v k.ú. Sousedovice.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.11/188/24

Zastupitelstvo schvaluje žádost o směnu pozemku parc. č. 694  v k.ú. Sousedovice.
Jedná se o směnu pozemku z důvodu provedeného nového oplocení vrtu, které zasahuje do pozemku parc. č. 429. Zastupitelstvo pověřuje OÚ zveřejněním záměru obce na směnu uvedeného pozemku parc.  č. 694  v k.ú. Sousedovice.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.12/188/24

Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků 422/14, 422/13, 422/10, 422/9, 422/8 vše v k.ú. Sousedovice v majetku pana D. Nového  za oddělenou část pozemku č. 1038/3 o výměře 44m2.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.13/188/24

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu kapliček v obci Sousedovice a Smiradice. Jedná se o udržovací práce ( oprava fasády, nátěry dveří a oken). Dotace ve výši 70%, podíl obce 30%, celkové náklady dle rozpočtu ve výši 387.379,08Kč s DPH. Podání žádosti provede na základě zplnomocnění p. Eva Čechtická, Sedlečko u Soběslavě dle schválené cenové nabídky ve výši 18.150Kč s DPH.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.14/188/24

Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu na prodej nově vytvořeného pozemku parc. číslo 661/6 v k.ú. Sousedovice a pověřuje starostu podpisem.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.15/188/24

Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování MěÚ Strakonice za umístění dětí v MŠ Strakonice za rok 2023.

PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.16/188/24

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru na úhradu nákladů za vodné za rok 2023 pro FC Znakon Sousedovice. Vodné za rok 2023 je ve výši 2.079Kč s DPH.

PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.17/188/24

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace na úhradu nákladů za vodné za rok 2023 a úhradu nákladů za komunální odpady na rok 2024 pro Jednotu Volyně. Vodné a stočné za rok 2023 ve výši 812,30Kč bez DPH a poplatek za komunální odpady na rok 2024 ve výši 3.300Kč s DPH.

PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.18/188/24

Zastupitelstvo  schvaluje předložený návrh PD pergoly, která bude umístěna před budovou místního pohostinství Zastupitelstvo schvaluje  nabídku od p. V.Samce na zhotovení pergoly ve výši  146.040,-Kč. Zastupitelstvo pověřuje OÚ zasláním objednávky p. Samcovi.

PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.19/188/24

Zastupitelstvo  schvaluje provedení terénních úprav na komunikaci parc. č. 1046 směr např. Zborovice. Jedná se o zaměření komunikace, odstranění  či rozdrcení navezených  materiálů v komunikaci.

PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.20/188/24

Zastupitelstvo  schvaluje poskytnutí příspěvku pro SDH Sousedovice ve výši 2.000,-Kč na úhradu části nákladů za odměny pro děti na dětské maškarní dne 11.2.2024.

PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.21/188/24

Zastupitelstvo  schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 36.000Kč na částečnou úhradu provozních nákladů prodejny Sousedovice na rok 2024. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy mezi Obcí Sousedovice a Jednotou Volyně.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.22/188/24

Zastupitelstvo bere na vědomí nabídku přednášek o historii od p. Šimkové a pověřuje kulturní komisi o projednání.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.23/188/24

Zastupitelstvo  schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu kanalizace v tělese chodníku směr od prodejny ke hřišti v obci Sousedovice do programu KÚ JčK v roce 2024.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.24/188/24

Zastupitelstvo  bere na vědomí schválené RZ č. 15 a 16/2023.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.25/188/24

Zastupitelstvo  schvaluje uloženíkabelového vedení el.energie do pozemku parc.č. 1052/1 v k.ú. Sousedovice dle předložené žádosti od firmy Omexon.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.26/188/24

Zastupitelstvo  bere na vědomí nabídku na bezobslužnou prodejnu.
Ověření zápisu

Zápis byl vyhotoven dne 01.02.2024

Zapsal(a) Božena Mikasová

Ověřovatelé: …………………………………………………………………………….

ředsedající: ………………………………………………………………………

Napsat komentář