KÚ JčK-Veřejná vyhláška- 4a. aktualizace Zásad územního rozvoje JčK, informace o jejím obsahu a místě zveřejnění

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání 4a. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejím obsahu a místě zveřejnění dokumentace

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), jako orgán příslušný dle § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů, ve vazbě na § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 42 stavebního zákona a § 172 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje,
že Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 14. 12. 2023 pod usnesením č. 436/2023/ZK-31
VYDALO 4A. AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE.

Vzhledem k rozsahu dokumentace vydané 4a. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, kterou není možno kompletně zveřejnit na úřední desce Jihočeského kraje a úředních deskách dotčených obcí, krajský úřad v souladu s ustanovením § 42 odst. 10 stavebního zákona a § 172 odst. 2 správního řádu oznamuje, že kompletní vydaná 4a. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, je zveřejněna a je do ní možno nahlédnout v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, I. patro, č. dveří 2.067, popř. 2.066. Kompletní dokumentace je rovněž vystavena na webových stránkách Jihočeského kraje https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/uzemni-planovani/jihocesky-kraj/zasady-uzemniho-rozvoje-jihoceskeho-kraje/4aktualizace-zur.

Podrobné informace a odpovědi na Vaše případné otázky Vám poskytnou pracovníci oddělení územního plánování, v pracovní době krajského úřadu (tj. v pondělí a ve středu v době od 8:00 do 16:30, úterý, čtvrtek a pátek v době od 8:00 do 14:00), nejlépe po telefonické domluvě termínu návštěvy.

Záměry řešené 4a. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje byly součástí návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání bylo zřejmé, že významnou část záměrů, a to včetně většiny záměrů zajišťujících uvedení Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje do souladu s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění, nebo záměrů celospolečenského veřejného zájmu zejména z oblasti dopravy či technické infrastruktury, je možné předložit zastupitelstvu kraje k vydání. Zejména s ohledem na veřejné zájmy proto Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo na svém zasedání dne 14. 12. 2023 usnesením č. č. 435/2023/ZK-31 o rozdělení 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na 4a. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, která byla následně zastupitelstvem kraje vydána, a dále na 4b. a 4c. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, které řeší záměry vyžadující další projednání.

4a. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje je účinná 15. dnem ode dne jejího vyvěšení. Rozhodné pro počítání lhůt je vyvěšení na úřední desce Jihočeského kraje.
4a. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, včetně dokladů o jejím pořizování, bude uložena u Krajského úřadu Jihočeského kraje. Po nabytí účinnosti bude v souladu s ustanovením § 164 odst. 1 stavebního zákona poskytnuta v rozsahu potřebném pro výkon jejich působnosti stavebním úřadům, úřadům územního plánování na území kraje a krajským úřadům sousedních krajů. Zaslána bude i ministerstvu pro místní rozvoj. Zveřejněna bude na webových stránkách Jihočeského kraje https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/uzemni-planovani/jihocesky-kraj/zasady-uzemniho-rozvoje-jihoceskeho-kraje/4aaktualizace-zur.

    Napsat komentář