Zápis z jednání ZO č. 187/2023 ze dne 15.12.2023

Obec Sousedovice


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 187/2023 konaného dne 15.12.2023 v 18:00hodin v sále KD Sousedovice

Přítomni: Polanka Pavel,  Nehéz  Vladimír, Kateřina Mocová, Beneš Jiří, Marek Milan,                    Kotrch Vladimír,

Nepřítomni: Hejtmánek Pavel-omluven

Hosté: obyvatelé obce

Schválený program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Schválení rozpočtu na rok 2024
 5. Schválení Střednědobého rozpočtového výhledu na období 2024- 2032
 6. Plán inventur za rok 2023
 7. Charita Strakonice- žádost o finanční dar na rok 2024
 8. Zveřejněný záměr obce- pachtování obecních pozemků
 9. Cena vodného 
 10.  Cena za komunální odpady
 11. Dotace JčK- Oprava MK v místní části Smiradice
 12. Dotace  – Oprava chodníků a kanalizace v obci Sousedovice
 13. Dotace JčK POV- Obnova obecního rozhlasu
 14. Nevajgluj-Návrh smlouvy o úhradě nákladů na úklid tabákových odpadů
 15.  Omexon – Návrh smlouvy o budoucí smlouvě věcného břemene – „Sousedovice-nové OM, kVN parc. č. 529“
 16. Zadání aktualizace rozpočtu inž. sítě 9ŘD
 17. EKO-KOM- návrh smlouvy o spolupráci a o zpracování studie- odpadové hospodářství
 18. Prodloužení termínu realizace akce-„ Tůně Sousedovice“
 19. Zpracování PD-9ŘD-Dodatek č.2 prodloužení termínu realizace PD
 20. Diskuze

Průběh schůze:

1)Jednání zahájil starosta obce Pavel Polanka, který seznámil přítomné s programem jednání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo připomínek a zastupitelstvo se jím při jednání řídilo.
2)Volba ověřovatelů : Jiří Beneš a Milan Marek
3)Kontrola usnesení- vše splněno
4) Zastupitelstvo projednalo zveřejněný rozpočet na rok 2024. Příjmy ve výši 6.139.500Kč, výdaje ve výši 5.613.500Kč, rozpočet je přebytkový ve výši  526.000Kč. rozpočet bude zveřejněn  na webových stránkách obce a na vývěsce.
5) Zastupitelstvo projednalo zveřejněný Střednědobý rozpočtový výhled na období roku 2024-2032.
6)  Zastupitelstvo projednalo Plán inventur za rok 2023. Předsedou inventarizační komise je navržena: Kateřina Mocová.  Členy komise jsou navrženi: p.  Vladimír Nehéz, Vladimír Kotrch.
7) Zastupitelstvo projednalo žádost Charity Strakonice o finanční dar na rok 2024. Finanční dar na poskytnutí mobilní pečovatelské služby a na finanční dar za trvale přihlášené osoby.
8) Zastupitelstvo projednalo zveřejněný záměr obce na pachtování obecních pozemků. Přihlásil se jediný uchazeč a to firma Farma Sousedovice s nabídnutou cenou za pachtovné ve výši 3.500Kč/ha/rok.
9) Zastupitelstvo projednalo náklady za vodné. Cena vodného od 1.1.2024 je navržena 30Kč bez DPH
10) Zastupitelstvo projednalo náklady za odpady. Cena za vyprodukovaný komunální odpad je navržena pro obyvatele 550Kč/osoba/rok, pro firmy 3.300Kč/rok/nádoba včetně DPH.
11) Zastupitelstvo projednalo možnost podání žádosti o dotaci na opravu povrchu MK  ve Smiradicích do programu KÚ JčK  v roce 2024.
12) Zastupitelstvo projednalo podání žádosti o dotaci na opravu chodníků a kanalizace ( umístěné v tělese chodníku) v obci Sousedovice- od pomníků směrem ke sportovnímu areálu.
13) Zastupitelstvo projednalo podání žádosti o dotaci do programu POV KÚ JčK na obnovu rozhlasu v obci Sousedovice.
14) Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy od firmy Nevajgluj, na úhradu nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků.
15) Zastupitelstvo projednalo Návrh smlouvy o budoucí smlouvě věcného břemene – „Sousedovice-nové OM, kVN parc. č. 529“.
16) Zastupitelstvo projednalo zhotovení aktualizace rozpočtu inženýrských sítí ZTV řadové domy.
17) Zastupitelstvo projednalo nabídku od firmy EKO-KOM na zpracování studie Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky.
18) Zastupitelstvo projednalo prodloužení termínu realizace akce: „Tůně Sousedovice“ a to z důvodu upřesnění podmínek ukončení a předání ZVA. Do závěrečného hodnocení musí být zhotovena i kolaudace akce. Termín realizace je dle SOD se zhotovitelem do 28.2.2023. Z tohoto důvodu je návrh na prodloužení realizace ZVA ( i s kolaudací) do 31.5.2024.
19) Zastupitelstvo projednalo prodloužení termínu realizace PD na akci: „Zpracování PD pro výstavbu obecních bytů v obci Sousedovice“. Původní znění dle Dodatku č.1/2022 se zhotovitelem byl do 31.12.2023. Dle schváleného dodatku č.1 s KÚ JčK ze dne 3.10.2023 (poskytovatelem dotace) byl schválen termín realizace PD do 31.12.2025. Z tohoto důvodu je navrženo uzavření Dodatku č.2/2023 se zhotovitelem p. Vačkářem na realizaci PD do 31.12.2025.
19) Diskuze- umístění koše na psí exkrementy, výměna dopravních značek, pořízení kontejneru na kovy, oprava  sběrače na MK směr Smiradice

Hlasování a usnesení zastupitelstva:

PROPROTIZDRŽEL SE
50Beneš Jiří
50Marek Milan
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.01/187/23

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.02/187/23

Zastupitelstvo bere na vědomí splnění všech usnesení


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.03/187/23

Zastupitelstvo schvaluje zveřejněný rozpočet na rok 2024. Příjmy ve výši 6.139.500Kč, výdaje ve výši 5.613.500Kč, rozpočet je přebytkový ve výši  526.000Kč. Schválený  rozpočet bude zveřejněn na webových stránkách obce a na vývěsce.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.04/187/23

Zastupitelstvo schvaluje  zveřejněný Střednědobý rozpočtový výhled na období roku 2024-2032. Schválená střednědobý výhled bude zveřejněn pod dobu jeho platnosti ( do 31.12.2032)


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.05/187/23

Zastupitelstvo schvaluje Plán inventur za rok 2023. Předsedou inventarizační komise je schválena: K. Mocová, členy komise jsou schváleni: pVl. Nehéz a Vl. Kotrch.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.06/187/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje poskytnutí finančního daru pro Charitu Strakonice v roce 2024 na mobilní pečovatelskou službu 2.000,-Kč/osobu/rok a finanční dar na trvale přihlášené osoby ve výši 5.000Kč/osobu/rok.
V roce 2023 poskytnut dar na trvale přihlášené osoby ve výši 70.000Kč a převod z roku 2022 na rok 2023 byl 5000Kč. Celkem v roce 2023 dar ve výši 75.000Kč. Vyúčtování dle přihlášení osob = 67.500Kč. Rozdíl ve výši 7.500Kč bude převeden na rok 2024 a bude poskytnut dar ve výši 60.000Kč. Celkem bude na rok 2024 poskytnut dar ve výši 67.500Kč. Zastupitelstvo pověřuje v roce 2024 podpisem Smlouvy o poskytnutí daru ve výši 16.000Kč na mobilní pečovatelskou službu a podpisem Smlouvy na poskytnutí daru ve výši 60.000Kč za trvale přihlášené osoby.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.07/187/23

Zastupitelstvo schvaluje zveřejněný záměr na pachtovné pozemků ve vlastnictví obce. Přihlásil se jediný uchazeč a to firma Farma Sousedovice.
Zastupitelstvo schvaluje pachtovné ve výši 3.500Kč/ha/rok a pověřuje starostu podpisem Pachtovní smlouvy s firmou Farma Sousedovice.

PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.08/187/23

Zastupitelstvo schvaluje cenu za vodné ve výši 30Kč/1m3 bez DPH s platností od 1.1.2024.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.09/187/23

Zastupitelstvo schvaluje Cenu za komunální odpady ve výši 550Kč/osobu/rok včetně DPH a cenu pro právnické osoby podnikající ve výši 3.300Kč/rok včetně DPH.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.10/187/23


Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu povrchu MK  ve Smiradicích do programu KÚ JčK  v roce 2024.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.11/187/23

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu chodníků a kanalizace ( umístěné v tělese chodníku) v obci Sousedovice- od pomníků směrem ke sportovnímu areálu. OÚ vyčká na vypsané dotační tituly v roce 2024.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.12/187/23

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci do programu POV KÚ JčK na obnovu rozhlasu v obci Sousedovice.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.13/187/23

Zastupitelstvo bere na vědomí návrh smlouvy od firmy Nevajgluj, na úhradu nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků.
Zastupitelstvo pověřuje OÚ zasláním požadavku na doplnění návrhu smlouvy- doložení způsobu výpočtu kompenzace, výše úhrady náležijící obci.


PROPROTIZDRŽEL SE
05Kotrch Vl.
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.14/187/23

Zastupitelstvo schvaluje Návrh smlouvy o budoucí smlouvě věcného břemene – „Sousedovice-nové OM, kVN parc. č. 529“ a pověřuje starostu podpisem.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.15/185/23

Zastupitelstvo schvaluje zhotovení aktualizace rozpočtu inženýrských sítí ZTV řadové domy.

PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.16/187/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a neschvaluje nabídku od firmy EKO-KOM na zpracování studie Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky.

PROPROTIZDRŽEL SE
060
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.17/187/23

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení termínu realizace akce: „Tůně Sousedovice“ do 31.5.2024 a to z důvodu upřesnění podmínek ukončení a předání ZVA. Do závěrečného hodnocení musí být zhotovena i kolaudace akce. Termín realizace je dle SOD se zhotovitelem do 28.2.2023. Zastupitelstvo pověřuje starostu zasláním žádosti o prodloužení termínu na AOPK ČR.

PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.18/186/23

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení termínu realizace PD na akci: „Zpracování PD pro výstavbu obecních bytů v obci Sousedovice“. Původní znění dle Dodatku č.1/2022 se zhotovitelem byl do 31.12.2023. Dle schváleného dodatku č.1 s KÚ JčK ze dne 3.10.2023 (poskytovatelem dotace) byl schválen termín realizace PD do 31.12.2025. Z tohoto důvodu je navrženo uzavření Dodatku č.2/2023 se zhotovitelem p. Vačkářem na realizaci PD do 31.12.2025. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Dodatku č.2/2023 na prodloužení termínu realizace PD  se zhotovitelem p. Vačkářem do 31.12.2025.
Ověření zápisu

Zápis byl vyhotoven dne 18.12.2023

Zapsal(a) Božena Mikasová

Ověřovatelé: …………………………………………………………………………….

ředsedající: ………………………………………………………………………

Napsat komentář