Zápis z jednání ZO č. 186/2023 ze dne 14.11.2023

Obec Sousedovice


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 186/2023 konaného dne 14.11.2023 v 19:30hodin na obecním úřadě

Přítomni: Polanka Pavel,  Nehéz  Vladimír, Kateřina Mocová, Beneš Jiří, Marek Milan,                    Kotrch Vladimír,

Nepřítomni: Hejtmánek Pavel

Hosté:

Schválený program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Návrh rozpočtu na rok 2024
 5. ZVA dotace Jednota Volyně
 6. ZVA dotace FC Znakon
 7. Kamerový systém- směrnice
 8. Náklady obce vodovod a kanalizace
 9. Náklady obce za odpady
 10. Podmínky připojení nových odb. míst vodovod
 11. Zveřejněný záměr obce- směna části pozemku 1052/7 Sousedovice
 12.  PD-návrh úprav vnitřních prostor pohostinství
 13. DAS- Návrh smlouvy o pojištění práv. ochrany
 14. R.Vačkář- informace zamítnutí dělení pozemků- 9ŘD
 15. Prevent- žádost o dotaci na rok 2024
 16. Smlouva o úhradě nákladů na likvidaci vybraného plastového odpadu
 17. Nabídka divadlo- hra „Znovu a líp“
 18. Farma Sousedovice- žádost o novou pachtovní smlouvu
 19. Schválené rozpočtové změny č.12-14/2023
 20. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2024-2030
 21.  Diskuze

Průběh schůze:

1)Jednání zahájil starosta obce Pavel Polanka, který seznámil přítomné s programem jednání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo připomínek a zastupitelstvo se jím při jednání řídilo.
2)Volba ověřovatelů : Vladimír Nehéz, Kateřina Mocová
3)Kontrola usnesení- vše splněno
4) Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2024. Příjmy ve výši 6.139.500Kč, výdaje ve výši 5.613.500Kč, rozpočet je přebytkový ve výši  526.000Kč. Návrh rozpočtu bude zveřejněn na webových stránkách obce a na vývěsce.
5) Zastupitelstvo projednalo předložené ZVA FC Znakon- dotace na úhradu provozních nákladů. ZVA podáno v daném termínu.
6)  Zastupitelstvo projednalo předložené ZVA Jednoty Volyně- dotace na úhradu provozních nákladů. ZVA podáno v daném termínu.
7) Zastupitelstvo projednalo kamerový systém v obci Sousedovice a s tím spojenou Směrnici o provozu kamerového bezpečnostního systému a Zásady zpracování osobních údajů při provozování kamerového systému.
8) Zastupitelstvo projednalo náklady spojené s provozem vodovodního a kanalizačního řadu v roce 2023.
9) Zastupitelstvo projednalo náklady spojené s odpady (tříděný odpad, velkoobjemový odpad a tříděný odpad) v roce 2023.
10) Zastupitelstvo projednalo možnosti a podmínky připojení nových odběrných míst na obecní vodovod.
11) Zastupitelstvo projednalo Zveřejněný záměr obce- směna části pozemku 1052/7 Sousedovice. Záměr byl zveřejněn od 4.10.2023 do 20.10.2023. Přihlásil se jediný uchazeč a to p. Gabriela Keplová.
12) Zastupitelstvo projednalo předložený návrh PD na úpravy budovy čp.50 Sousedovice- pohostinství. Jedná se o stavbu venkovního přístřešku před budovou pohostinství a o úpravu místnosti výčepu- nové uspořádání.
13) Zastupitelstvo projednalo předložený návrh Pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany č. 4097574 – DAS Praha.
14) Starosta informoval zastupitele o komplikaci s dělením pozemků pod novými řadovými domy na pozemku parc. č. 1019/7 k.ú. Sousedovice.
15) Zastupitelstvo projednalo žádost Prevent o poskytnutí finančního daru v roce 2024.
16) Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o úhradě nákladů na likvidaci a soustřeďování plastového odpadu s firmou Procter & Gamble ČR. OÚ zašle žádost o úpravu čl.IV. bodu 4.2 smlouvy.
17) Zastupitelstvo projednalo nabídku na divadelní představení s názvem „Znovu a líp“ od divadelního spolku Čelakovský Strakonice.
18) Zastupitelstvo projednalo žádost Farma Sousedovice o uzavření nové pachtovní smlouvy na pozemky. OÚ zveřejní záměr na pachtování uvedených pozemků.
19) Starosta předložil zastupitelstvu schválené rozpočtové změny č. 12-14/2023
20) Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem střednědobého rozpočtového výhledu na období roku 2024- 2030.
21) Diskuze

Hlasování a usnesení zastupitelstva:

PROPROTIZDRŽEL SE
50Mocová Kateřina
50Nehéz Vladimír
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.01/186/23

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.02/186/23

Zastupitelstvo bere na vědomí splnění všech usnesení


PROPROTIZDRŽEL SE
60Polanka Pavel
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ
Starosta vyslovil svoji podjatost v uvedené věci.

USNESENÍ č.03/186/23

Zastupitelstvo bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2024. Příjmy ve výši 6.139.500Kč, výdaje ve výši 5.613.500Kč, rozpočet je přebytkový ve výši  526.000Kč. Návrh rozpočtu bude zveřejněn na webových stránkách obce a na vývěsce.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.04/186/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje  předložené ZVA Jednoty Volyně- dotace na úhradu provozních nákladů. ZVA podáno v daném termínu a bez závad a nedostatků.


PROPROTIZDRŽEL SE
60Beneš Jiří
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.05/186/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje předložené FC Znakon Sousedovice – dotace na úhradu provozních nákladů. ZVA podáno v daném termínu a bez závad a nedostatků.


PROPROTIZDRŽEL SE
60Kotrch Vladimír
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.06/186/23

Zastupitelstvo schvaluje Směrnici o provozu kamerového bezpečnostního systému a Zásady zpracování osobních údajů při provozování kamerového systému. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.12.2023.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.07/186/23

Zastupitelstvo bere na vědomí náklady spojené s provozem vodovodního a kanalizačního řadu v roce 2023.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.08/186/23

Zastupitelstvo bere na vědomí spojené s odpady ( tříděný odpad, velkoobjemový odpad a tříděný odpad) v roce 2023.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.09/186/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje možnosti a podmínky připojení nových odběrných míst na obecní vodovod.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.10/186/23

Zastupitelstvo bere na vědomí zveřejněný záměr obce- směna části pozemku 1052/7 Sousedovice. Záměr byl zveřejněn od 4.10.2023 do 20.10.2023. Přihlásil se jediný uchazeč a to p. Gabriela Keplová.
Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku parc. č. 1052/7 v k.ú. Sousedovice za část pozemku parc. č. 922 k.ú. Sousedovice. Žadatel uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením GP, vkladu do KN, vyhotovení směnné smlouvy.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.11/186/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje předložený návrh PD na úpravy budovy čp.50 Sousedovice- pohostinství. Jedná se o stavbu venkovního přístřešku před budou pohostinství a o úpravu místnosti výčepu- nové uspořádání. OÚ zajistí přípravu rozpočtů, vlastní realizace jaro 2024.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.12/186/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje předložený návrh Pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany č. 4097574 – DAS Praha. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem uvedené smlouvy č. 4097574 s firmou DAS Praha.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.13/186/23

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o komplikaci s dělením pozemků pod novými řadovými domy na pozemku parc. č. 1019/7 k.ú. Sousedovice.


PROPROTIZDRŽEL SE
051
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.14/186/23

Zastupitelstvo neschvaluje žádost Prevent o poskytnutí finančního daru v roce 2024.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.15/185/23

Zastupitelstvo bere na vědomí Návrh smlouvy o úhradě nákladů na likvidaci a soustřeďování plastového odpadu s firmou Procter & Gamble ČR. Zastupitelstvo projedná návrh na příštím zasedání zastupitelstva.

PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.16/186/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje nabídku na divadelní představení s názvem „Znovu a líp“ od divadelního spolku Čelakovský Strakonice. Zastupitelstvo pověřuje kulturní komisi o objednání a zajištění termínu divadelního představení v roce 2024.

PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.17/186/23

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru na pachtování pozemků dle uvedeného soupisu.

PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.18/186/23

Zastupitelstvo bere na vědomí schválené rozpočtové změny č. 12-14/2023.

PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.19/186/23

Zastupitelstvo schvaluje Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období roku 2024- 2030. Návrh bude zveřejněn na webových stránkách a úřední desce.
Ověření zápisu

Zápis byl vyhotoven dne15.11.2023

Zapsal(a) Božena Mikasová

Ověřovatelé: …………………………………………………………………………….

ředsedající: ………………………………………………………………………

Napsat komentář