Zápis z jednání ZO č. 185/2023 ze dne 3.10.2023

Obec Sousedovice


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 185/2023 konaného dne 3.10.2023 v 19:00hodin na obecním úřadě

Přítomni: Polanka Pavel,  Nehéz  Vladimír, Kateřina Mocová, Beneš Jiří, Marek Milan,                    Kotrch Vladimír, Hejtmánek Pavel

Nepřítomni: /

Hosté:

Schválený program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Elektrostav- návrh na smlouvu budoucí- „Sousedovice- připojení parcel 925“
 5. Elektrostav- návrh na smlouvu budoucí EON- “ Sousedovice- nové OM parc.č.922″
 6. ČSOP- žádost o finanční dar 2023
 7. Omexon- Žádost o vyjádření ke stavbě – “ Sousedovice- nové OM, kVN parc.č.529″
 8. Charita- žádost o souhlas se změnou PD -přístavba DKS
 9. Keplová G.- žádost o směnu pozemku
 10.  Zpráva- dílčí audit 2023
 11.  Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace- prodloužení termínu realizace akce- „Zpracování PD pro výstavbu obecních bytů v obci Sousedovice“
 12.  D.A.S. -Ukončení  pojistné smlouvy
 13.  Návrh Veřejnoprávní smlouvy- Jednota Volyně o poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové dostupnosti v malé obci
 14. Plánované akce 2024
 15.  Omexon-  projednání s vlastníky-„ Sousedovice-posílení NN, TS Charita“
 16.  Dotace FC Znakon
 17.  Dotace Jednota Volyně
 18.   Stavební úpravy plochy fotbalového hřiště Sousedovice
 19.  Finanční podíl na realizaci projektu „Stavební úpravy plochy fotbalového hřiště Sousedovice
 20. Diskuze

Průběh schůze:

1) Jednání zahájil starosta obce Pavel Polanka, který seznámil přítomné s programem jednání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo připomínek a zastupitelstvo se jím při jednání řídilo.
2)Volba ověřovatelů : Pavel Hejtmánek, Milan Marek
3)Kontrola usnesení- vše splněno
4) Zastupitelstvo projednalo žádost Elektrostavu Strakonice – návrh na smlouvu budoucí- „Sousedovice- připojení parcel 925“. Starosta vyslovil svoji podjatost v uvedené věci a zdržel se hlasování.
5) Zastupitelstvo projednalo žádost Elektrostavu Strakonice – návrh na smlouvu budoucí- “ Sousedovice- nové OM parc.č.922″
6)  Zastupitelstvo projednalo žádost od ČSOP na finanční dar v roce 2023
7) Zastupitelstvo projednalo od firmy Omexon- Žádost o vyjádření ke stavbě – “ Sousedovice- nové OM, kVN parc.č.529″
8) Zastupitelstvo projednalo žádost o souhlas se změnou PD -přístavba DKS od Charity Strakonice
9) Zastupitelstvo projednalo žádost p. Keplové o směnu pozemku parc. č. 922 Sousedovice z důvodu umístění „ kapličky“ pro nové odběrné místo u pozemku parc. č. 922 k.ú. Sousedovice.
10) Starosta předložil zastupitelstvu Zprávu o výsledku dílčího hospodaření obce 2023, vše bez závad a nedostatků.
11) Zastupitelstvo projednalo Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace- prodloužení termínu realizace akce- „Zpracování PD pro výstavbu obecních bytů v obci Sousedovice“. Termín prodloužení realizace je nově stanoven do 31.12.2025.
12) Zastupitelstvo projednalo ukončení pojistné smlouvy s D.A.S. z důvodu Oznámení o fúzi společnosti.
13) Zastupitelstvo projednalo předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy s Jednotou Volyně o poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové dostupnosti v malé obci. Příspěvek ve výši 79.000Kč.
14) Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem  plánovaných akcí na 1 pololetí 2024:
– 10.3. – Velikonoční tvoření s dětmi,  22.3. Obecní ples,   30.4. Čarodějnický rej + májka,  11.5.- Den matek,  březen-květen- zájezd na muzikál Anděl Páně,  1.6. Dětský den- lezecká stěna, skákací boty, ukázky HZS, Policie, konec srpna zájezd do Pohádkového lesa Hořice na Šumavě.
15) Zastupitelstvo se seznámilo s informací od Omexonu o plánované schůzce s vlastníky pozemků s připravovanou akcí: -„ Sousedovice-posílení NN, TS Charita“
16) Zastupitelstvo projednalo žádost FC Znakon o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených se spotřebou elektrické energie za období 08/2022-08/2023 ve výši 43.408,64Kč.
17) Zastupitelstvo projednalo žádost o poskytnutí dotace pro Jednotu spotř. družstvo Volyně na úhradu nákladů spojených se spotřebou elektrické energie za období 08/2022-08/2023, za náklady spojené s komunálním odpadem a za vodné a stočné za rok 2022 v celkové výši  94.101,72Kč.
18) Zastupitelstvo obce se seznámilo s plánovanou realizací projektu „Stavební úpravy plochy fotbalového hřiště Sousedovice“.
19) Zastupitelstvo projednalo finanční podíl obce na realizaci projektu – „Stavební úpravy plochy fotbalového hřiště Sousedovice“. Jedná se o podíl 15% celkových nákladů- což je podle rozpočtových nákladů částka ve výši 264.300Kč.
20) Diskuze

Hlasování a usnesení zastupitelstva:

PROPROTIZDRŽEL SE
60Pavel Hejtmánek
60Milan Marek
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.01/185/23

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.02/185/23

Zastupitelstvo bere na vědomí splnění všech usnesení


PROPROTIZDRŽEL SE
60Polanka Pavel
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ
Starosta vyslovil svoji podjatost v uvedené věci.

USNESENÍ č.03/185/23

Zastupitelstvo schvaluje žádost Elektrostavu Strakonice ,návrh na smlouvu budoucí- „Sousedovice- připojení parcel 925“ a pověřuje místostarostu podpisem.


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.04/185/23

Zastupitelstvo schvaluje  žádost Elektrostavu Strakonice – návrh na smlouvu budoucí- „Sousedovice- nové OM-parc.č. 922“ a pověřuje starostu podpisem.


PROPROTIZDRŽEL SE
70Beneš Jiří
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.05/185/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje žádost od ČSOP na finanční dar v roce 2023. Finanční dar bude poskytnut ve výši =1.000,-Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.


PROPROTIZDRŽEL SE
60Kotrch Vladimír
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.06/185/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje žádost o vyjádření ke stavbě od firmy Omexon k akci – “ Sousedovice- nové OM, kVN parc.č.529″ ( u obalovny). Zastupitelstvo pověřuje OÚ vydáním vyjádření.


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.07/185/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje žádost o souhlas se změnou PD -přístavba DKS od Charity Strakonice. Zastupitelstvo pověřuje OÚ vydáním souhlasu se změnou PD.


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.08/185/23

Zastupitelstvo bere na vědomí žádost p. Keplové o směnu pozemku parc. č. 922 Sousedovice z důvodu umístění „ kapličky“ pro nové odběrné místo u pozemku parc. č. 922 k.ú. Sousedovice.
Zastupitelstvo schvaluje zveřejněním záměru na směnu části pozemku parc. č. 1052/7 v k.ú. Sousedovice. Zaměření obou pozemků, vyhotovení směnné smlouvy a poplatek hradí žadatel.


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.09/185/23

Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o výsledku dílčího hospodaření obce 2023, vše bez závad a nedostatků.


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.10/185/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje Dodatek č.1  ke smlouvě o poskytnutí dotace- prodloužení termínu realizace akce- „Zpracování PD pro výstavbu obecních bytů v obci Sousedovice“. Termín prodloužení realizace je nově stanoven do 31.12.2025. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Dodatku č.1 ke smlouvě
o poskytnutí dotace na akci: „Zpracování PD pro výstavbu obecních bytů v obci Sousedovice“


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.11/185/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje ukončení pojistné smlouvy s D.A.S. z důvodu Oznámení o fúzi společnosti. Zastupitelstvo pověřuje Obec Sousedovice o zasláním žádosti o ukončení smlouvy.


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.12/185/23

Zastupitelstvo bere na vědomí předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy s Jednotou Volyně o poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové dostupnosti v malé obci. Příspěvek ve výši 79.000Kč.
Zastupitelstvo neschvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové dostupnosti v malé obci a pověřuje starostu zasláním vyjádření pro Jednotu spotř. družstvo Volyně.


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.13/185/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje plánované akce na 1 pololetí roku 2024.


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.14/185/23

Zastupitelstvo bere na vědomí informací od Omexonu o plánované schůzce s vlastníky pozemků s připravovanou akcí: -„Sousedovice-posílení NN, TS Charita“ a pověřuje p. Beneše účastí dne 24.10.2023.


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.15/185/23

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace pro FC Znakon na úhradu nákladů spojených se spotřebou elektrické energie za období 08/2022-08/2023 ve výši 43.408,64Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o poskytnutí dotace.

PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.16/185/23

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace pro Jednotu spotř. družstvo Volyně na úhradu nákladů spojených se spotřebou elektrické energie za období 08/2022-08/2023, za náklady za komunální odpad a za vodné a stočné za rok 2022 ve celkové výši  94.101,72Kč- dle zaslané žádosti o dotaci.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace s Jednotou Volyně.

PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.17/185/23

Zastupitelstvo schvaluje předložený záměr na realizaci projektu „Stavební úpravy plochy fotbalového hřiště Sousedovice“. Obec Sousedovice je majitelem sportovního areálu, který dlouhodobě pronajímá spolku FC Znakon Sousedovice. Na pozemku parc.č.996/2 pro k.ú.Sousedovice realizací projektu dojde k technickému zhodnocení a vznikne plocha tréninkového hřiště.

PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.18/185/23

Zastupitelstvo schvaluje finanční podíl Obce Sousedovice na realizaci projektu „Stavební úpravy plochy fotbalového hřiště Sousedovice“ ve výši 15% celkových nákladů akce, což představuje podle rozpočtových nákladů částku 264.300,-Kč.

Ověření zápisu

Zápis byl vyhotoven dne 4.10.2023

Zapsal(a) Božena Mikasová

Ověřovatelé: …………………………………………………………………………….

ředsedající: ………………………………………………………………………

Napsat komentář