Zápis z jednání ZO č. 184/2023 ze dne 29.8.2023

Obec Sousedovice


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 184/2023 konaného dne 29.8.2023 v 19:00hodin na obecním úřadě

Přítomni:

  

Polanka Pavel,  Nehéz  Vladimír, Kateřina Mocová, Beneš Jiří

Nepřítomni:

Hosté: Kotrch Vladimír, Hejtmánek Pavel, Marek Milan- omluveni

Schválený program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Schválení výsledku VŘ- „Tůně Sousedovice“
 5.  EG.D.- Smlouva o smlouvě budoucí kupní- část pozemku parc. č. 933/5 k.ú. Sousedovice
 6. Jednota Volyně- žádost
 7. Informace –plán akcí
 8. Informace- vodovod
 9. Nadace Via- výsadba třešňového sadu
 10. Informace kamery
 11. Diskuze

Průběh schůze:

1) Jednání zahájil starosta obce Pavel Polanka, který seznámil přítomné s programem jednání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo připomínek a zastupitelstvo se jím při jednání řídilo.
2) Volba ověřovatelů : Nehéz Vladimír, Beneš Jiří
3) Kontrola usnesení- vše splněno
4) Zastupitelstvo projednalo výsledek výběrového řízení na akci: „Tůně Sousedovice“.  Byly osloveny firmy: Znakon Sousedovice, Garantstav stavební Strakonice, Prima Strakonice, Protom Strakonice a Salvete Strakonice. Výzva byla zveřejněna na webových stránkách obce. Nabídku podaly tyto firmy: Prima Strakonice, Garantstav stavební Strakonice a Bones Praha. Firma Prima Strakonice se omluvila z VŘ, ostatní firmy nabídku nepodaly. Byla vybrána firma s nejnižší nabídkovou cenou Garantstav stavební Strakonice  za cenu 681.750,-Kč bez DPH.
5) Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s firmou  EG.D Brno, na prodej části pozemku parc. č. 933/5  v k.ú. Sousedovice  pro umístění nové kioskové trafostanice.
6) Zastupitelstvo projednalo žádost o příspěvek  od Jednota spotř. Družstvo Volyně. Zastupitelstvo projednalo návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veř. Služby pro zajištění potravinové obslužnosti v malé obci.
7)  Starosta informoval zastupitele s návrhem akcí za období září-prosinec 2023.
8) Starosta informoval zastupitele o opravě vodovodu dne 1.9.2023.
9) Starosta informoval zastupitele o možnosti podání žádosti o grant do programu Nadace Via Kaufland na výsadbu třešňového sadu z důvodu neobdržení dotace z programu Nadace Partnerství. Nadace Via- spoluúčast obce 30% z celkových nákladů, mulčování, pracovníci- dobrovolníci obce při výsadbě, osazení lavičky, občerstvení.
10) Zastupitelstvo projednalo kamerový systém od firmy Rosa computers- Pořízení 3 ks kamer s příslušenstvím. Jednáním s firmou Rosa computers je pověřen J. Beneš.
11) Diskuze

Hlasování a usnesení zastupitelstva:

PROPROTIZDRŽEL SE
30Beneš J.
30Nehéz Vl.
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.01/184/23

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.02/184/23

Zastupitelstvo bere na vědomí splnění všech usnesení


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.03/184/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje výsledek výběrového řízení.  Byla vybrána firma s nejnižší nabídkovou cenou. Zastupitelstvo schvaluje firmu Garantstav stavební Strakonice  pro realizaci  akci: „Tůně Sousedovice“. Vysoutěžená cena je ve výši 681.750Kč bez DPH.  Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo mezi Obcí Sousedovice a firmou Garantstav stavební Strakonice.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.04/184/23

Zastupitelstvo schvaluje  Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku parc. č. 933/5 v k.ú. Sousedovice. Jedná se o výměru 25m2. Cena je stanovena ve výši 200,-Kč/1m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Obcí Sousedovice a firmou EG.D ČR Brno.


PROPROTIZDRŽEL SE
40Beneš Jiří
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.05/184/23

Zastupitelstvo bere na vědomí návrh veřejnoprávní smlouvy, podmínky: určitá doba na 6 měsíců, 7.000Kčúměsíc, případná ztráta do 30.000Kč, drobné úpravy v textu smlouvy. Následně provést prezentaci možností budoucí spolupráce např. model 24/7.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.06/184/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje plánované akce do konce roku 2023.
Dne 6.10.2023- divadlo DS Čelakovský Strakonice, 14.10.2023 Posvícení-soutěž o nejlepší hnětýnku, 21.10.2023- Drakiáda, 25.11.2023- Turnaj člověče nezlob se,  3.12.2023 – rozsvěcování stromečku, 9.12.2023- Mikulášská besídka a turnaj ve stolním tenisu.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.07/184/23

Zastupitelstvo schvaluje opravu vodovodu v části obce – propojovací cesta na Drachkov.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.08/183/23

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o grant do programu Nadace Via Kaufland v celkové výši nákladů do 110.000Kč, podíl obce 30%.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.09/184/23

Zastupitelstvo bere na vědomí informace na kamerový systém firmy Rosa computers. Zastupitelstvo pověřuje jednáním s firmou Rosa computers p. J.Beneše.

Ověření zápisu

Zápis byl vyhotoven dne 30.8.2023

Zapsal(a) Božena Mikasová

Ověřovatelé: …………………………………………………………………………….

Předsedající: ………………………………………………………………………

Napsat komentář