Zápis z jednání ZO č. 183/2023 ze dne 18.7.2023

Obec Sousedovice


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 183/2023 konaného dne 18.7.2023 v 19:30hodin na obecním úřadě

Přítomni:

  Polanka Pavel,  Nehéz  Vladimír,  Kateřina Mocová, Jiří Beneš, Marek Milan, Kotrch Vladimír, Hejtmánek Pavel

Nepřítomni: /

Hosté: /

Schválený program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Schválení výsledku VŘ- „Sousedovice-Dopravní automobil“
 5. Zveřejněný záměr- prodej části pozemku parc. č. 933/5 Sousedovice
 6. Zveřejněný záměr- prodej části pozemku parc. č.1029/1 a 1021/5 Sousedovice
 7. Zveřejněný záměr- prodej části pozemku parc. č. 661/1 Sousedovice
 8. Informace- DTM
 9. Nabídka- kamerový systém
 10. Financování akce: „ Sousedovice- Dopravní automobil“
 11. Rozpočtová změna č. 11/2023
 12. Diskuze

Průběh schůze:

1) Jednání zahájil starosta obce Pavel Polanka, který seznámil přítomné s programem jednání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo připomínek a zastupitelstvo se jím při jednání řídilo.
2) Volba ověřovatelů : Kateřina Mocová, Pavel Hejtmánek
3) Kontrola usnesení- vše splněno
4) Zastupitelstvo projednalo výsledek výběrového řízení na Dopravní automobil Sousedovice. Byly osloveny firmy: Vesta Auto Praha,, Auto Vinkler Písek, Embefor Praha, , Direct Auto Praha, Techsport Brno, Hogemann Ostrava a Auto Trutnov. Nabídku podaly tyto firmy: Auto Trutnov, Hagemann Ostrava, Techsport Brno,. Ostatní firmy nabídku nepodaly. Byla vybrána firma s nejnižší nabídkovou cenou Auto Trutnov s.r.o. za cenu 1.003.906,-Kč bez DPH, 1.214.727,-Kč s DPH.
5) Zastupitelstvo projednalo zveřejněný záměr obce na prodej části pozemku 933/5 v k.ú. Sousedovice.  Žádost o prodej pozemku zaslala firma E.ON pro umístění nové kioskové trafostanice. Jedná se o veřejný zájem. Cena je stanovena ve výši  200,-Kč/1m2. Výměra části pozemku je 25m2. Náklady spojené se zaměřením, zpracováním GP, vyhotovení  kupní smlouvy a následný vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.  Žádost o koupi pozemku zaslala firma EG.D pro umístění kioskové trafostanice.
Před projednáním bodu č.6 opustil zasedací místnost pan Beneš Jiří.
6) Zastupitelstvo projednalo zveřejněný záměr obce na prodej části pozemku parc. č.1029/1 a 1021/5  v k.ú. Sousedovice.  Žádost o koupi pozemku zaslal p. Beneš Jiří, Sousedovice. Cena je stanovena ve výši 200,-Kč/1m2, náklady spojené se zaměřením, zpracováním GP, vyhotovení  kupní smlouvy a následný vklad do katastru nemovitostí hradí  kupující. 
Po projednání bodu č.6 se vrátil do zasedací místnosti pan Beneš Jiří.
7) Zastupitelstvo projednalo zveřejněný záměr obce na prodej části pozemku parc. č.661/1  v k.ú. Sousedovice.  Žádost o koupi pozemku zaslal p. Houdek Milan, Sousedovice. Cena je stanovena ve výši 200,-Kč/1m2,náklady spojené se zaměřením, zpracováním GP, vyhotovení  kupní smlouvy a následný vklad do katastru nemovitostí hradí  kupující. 
8) Starosta informoval zastupitele o vyjádření KÚ JčK  týkající se DTM. Obec Sousedovice byla zařazena mezi náhradníky.
9) Zastupitelstvo projednalo pořízení kamerového systému – 3 kamery + záznam zařízení.
10) Zastupitelstvo projednalo financování akce: „Sousedovice- Dopravní automobil“. Obec Sousedovice má připraveny finanční prostředky na financování vlastního podílu k dotaci  na pořízení dopravního automobilu z rozpočtu obce.
11) Starosta informoval zastupitele o schválené RZ č. 11/2023
12) Diskuze- konání pouťové Mše svaté v neděli 13.8.2023

Hlasování a usnesení zastupitelstva:

PROPROTIZDRŽEL SE
60Mocová Kateřina
60Hejtmánek Pavel
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.01/183/23

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.02/183/23

Zastupitelstvo bere na vědomí splnění všech usnesení


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.03/183/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje výsledek výběrového řízení.  Byla vybrána firma s nejnižší nabídkovou cenou. Zastupitelstvo schvaluje firmu Auto Trutnov s.r.o. pro dodání automobilu pro akci: „Sousedovice- Dopravní automobil“.  Vysoutěžená cena je ve výši 1.003.906,-Kč bez DPH1.214.727,-Kč s DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Kupní smlouvy mezi Obcí Sousedovice a firmou Auto Trutnov s.r.o.


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.04/183/23

Zastupitelstvo schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 933/5 v k.ú. Sousedovice. Jedná se o výměru 25m2. Cena je stanovena ve výši 200,-Kč/1m2. Náklady spojené se zaměřením, zpracováním GP, vyhotovení  kupní smlouvy a následný vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy mezi Obcí Sousedovice a firmou EG.D ČR.


PROPROTIZDRŽEL SE
60Beneš Jiří
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.05/183/23

Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1029/1 a 1021/5  v k.ú. Sousedovice. Jedná se o výměru 85m2. Cena je stanovena ve výši 200,-Kč/1m2. Náklady spojené se zaměřením, zpracováním GP, vyhotovení  kupní smlouvy a následný vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy mezi Obcí Sousedovice a p. J.Benešem.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.06/183/23

Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc. č. 661/1 v k.ú. Sousedovice. Jedná se o výměru 240m2. Cena je stanovena ve výši 200,-Kč/1m2. Náklady spojené se zaměřením, zpracováním GP, vyhotovení  kupní smlouvy a následný vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy mezi Obcí Sousedovice a p. M.Houdkem.


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.07/183/23

Zastupitelstvo bere na vědomí Informaci od KÚ JčK o zařazení  Obce Sousedovice mezi náhradníky DTM.


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.08/183/23

Zastupitelstvo schvaluje kamerový systém firmy ROSA Computers – 3 kamery + záznam zařízení, dle předložené nabídky ve výši  34.216,86 Kč.


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.09/183/23

Zastupitelstvo schvaluje dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů k akci: „Sousedovice- Dopravní automobil“.


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.10/183/23

Zastupitelstvo bere na vědomí schválenou RZ č. 11/2023.
Ověření zápisu

Zápis byl vyhotoven dne 18.7.2023

Zapsal(a) Božena Mikasová

Ověřovatelé: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Předsedající: ………………………………………………………………………

Napsat komentář