Zápis z jednání ZO č. 182/2023 ze dne 27.6.2023

Obec Sousedovice


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 182/2023 konaného dne 27.6.2023 v 19:00hodin na obecním úřadě

Přítomni:

  Polanka Pavel,  Nehéz  Vladimír,  Kateřina Mocová, Jiří Beneš, Marek Milan,

Nepřítomni: Kotrch Vladimír, Hejtmánek Pavel

Hosté: /

Schválený program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Schválení závěrečného účtu za rok 2022
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2022
 6. Přijetí nápravných opatření- audit za rok 2022
 7. Žádost o finanční dar- Soutěž Šumavou ( Prostor pro historii techniky)
 8. Žádost-prodej části pozemku parc. č.  661/1 k.ú. Sousedovice
 9. Schválené RZ č. 8,9,10/2023
 10.  Nákup stolu- sezení před prodejnou
 11. EON-Investiční záměr-umístění kioskové trafostanice, odkup pozemku
 12. Žádost o prodej části pozemku 1021/5 a 1029/1 v k.ú. Sousedovice
 13. Diskuze

Průběh schůze:

1) Jednání zahájil starosta obce Pavel Polanka, který seznámil přítomné s programem jednání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo připomínek a zastupitelstvo se jím při jednání řídilo.
2) Volba ověřovatelů : Vladimír Nehéz, Milan Marek
3) Kontrola usnesení- vše splněno
4) Zastupitelstvo projednalo zveřejněný závěrečný účet za rok 2022. ZÚ je zveřejněn na webových stránkách obce a úřední desce od 7.6.2023 do 30.6.2023  spolu se Zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 2021a výkazy za rok 2022.
5) Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku za rok 2022.  Přílohou úč. závěrky jsou tyto dokumenty:  Protokol o schválení úč. závěrky, výkaz pro hodnoc. plnění rozpočtu ,rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát- vše k 31.12.2022, zpráva kontrolního výboru za rok 2022, zpráva finančního výboru za 2022, Inventarizační zpráva obce za rok 2022.
6) Zastupitelstvo projednalo přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě
o výsledku hospodaření obce za rok 2022.
    a) výše mzdy – projednáno a schváleno na ZO dne 28.2.2023
    b) Obec bude používat u věcných břemen odpovídající analytické členění, aby informace o pozemcích byla přenesena správně na řádek H.5.
   c) Obec bude u dlouhodobých přijatých záloh používat účet 472.
7) Zastupitelstvo projednalo žádost o finanční dar na akci „Soutěž Šumavou“- veteránský závod motocyklů, organizátor Prostor pro historii techniky Strakonice.
8) Zastupitelstvo obce projednalo žádost na prodej části pozemku parc. č. 661/1 k.ú. Sousedovice. Jedná se cca o 240m2.
9) Starosta předložil zastupitelstvu schválené RZ č. 8,9, 10/2023
10)Zastupitelstvo projednalo nákup stolu na sezení před prodejnu. Stůl z hliníku ( tahokov) do částky 5.500Kč.
11) Zastupitelstvo projednalo investiční záměr firmy EON na umístění kioskové trafostanice. EONN žádá o prodej části pozemku parc. č. 933/5 v k.ú. Sousedovice o výměře 25m2.
12) Zastupitelstvo projednalo žádost o prodej části pozemku parc. č. 1021/5 a 1029/1 v k.ú. Sousedovice
13) Diskuze

Hlasování a usnesení zastupitelstva:

PROPROTIZDRŽEL SE
40Nehéz Vladimír
40Marek Milan
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.01/182/23

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.02/182/23

Zastupitelstvo bere na vědomí splnění všech usnesení


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.03/182/23

Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný  účet Obce Sousedovice za rok 2022  a  Zprávu o výsledku hospodaření Obce Sousedovice za rok 2022, souhlasí s celoročním hospodařením Obce a to bez výhrad. Součástí závěrečného účtu je: Souhrnná zpráva ZÚ, Výkaz zisku a ztrát, rozvaha, příloha, Výkaz hodn. plnění rozpočtu a zpráva o hospodaření obce za rok 2022. Schválený ZÚ bude zveřejněn na webových stránkách obce a vývěsce.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.04/182/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje  účetní závěrku za rok 2022 včetně výsledků hospodaření obce Sousedovice za účetní období 2022  sestavenou ke dni 31. 12. 2022  a  to bez výhrad .
Přílohou úč. závěrky jsou tyto dokumenty: Protokol o schválení úč. závěrky, výkaz pro hodnoc.  plnění rozpočtu ,rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát- vše k 31.12.2022, zpráva kontrolního výboru za rok 2022, zpráva finančního výboru za 2022, Inventarizační zpráva obce za rok 2022. Schválená ÚZ bude zveřejněna na webových stránkách obce a vývěsce.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.05/182/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku hospodaření obce za rok 2022. Zastupitelstvo pověřuje OÚ zasláním přijetí nápravních opatření na KÚ JčK.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.06/182/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje Žádost o finanční dar na motocyklovou  „ Soutěž Šumavou“ pro Prostor pro historii techniky. Výše poskytnutého daru je 4.000Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.07/182/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje žádost o prodej části pozemku 661/1 v k.ú. Sousedovice. Jedná se o výměru cca 240m2. Zastupitelstvo pověřuje OÚ zveřejněním  záměru na prodej části uvedeného pozemku.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.08/182/23

Zastupitelstvo bere na vědomí schválené RZ č.8,9, 10/2023.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.09/182/23

Zastupitelstvo schvaluje nákup hliníkového stolu ( tahokov) do výše 5.500Kč na posezení před prodejnou.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.10/182/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje Záměr firmy EON o výstavbu kioskové trafostanice. Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc. č. 933/5 v k.ú. Sousedovice. Zastupitelstvo pověřuje OÚ zveřejněním záměru na prodej části uvedeného pozemku.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.11/182/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a neschvaluje Žádost o prodej části pozemku parc. č. 2021/5 a 1029/1 v k.ú. Sousedovice. Zastupitelstvo pověřuje OÚ zveřejněním záměru na prodej části uvedeného pozemku.Ověření zápisu

Zápis byl vyhotoven dne 29.6.2023

Zapsal(a) Božena Mikasová

Ověřovatelé: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Předsedající: ………………………………………………………………………

Napsat komentář