Zápis z jednání ZO č. 181/2023 ze dne 6.6.2023

Obec Sousedovice


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 181/2023 konaného dne 6.6.2023 v 19:00hodin na obecním úřadě

Přítomni:

  Polanka Pavel,  Nehéz  Vladimír,  Kateřina Mocová, Pavel Hejtmánek, Jiří Beneš, Marek Milan,

Nepřítomni: Kotrch Vladimír -omluven

Hosté: /

Schválený program jednání:

1)  Zahájení
2)  Volba ověřovatelů
3)  Kontrola usnesení
4)  Návrh závěrečného účtu za rok 2022
5) Smlouva věc.břemeno- Přípojka STL parc.č. 1017 Sousedovice-
6) Oslovení firem pro VŘ – Tůně Sousedovice
7) Složení komise VŘ-Tůně Sousedovice
8) Nabídka p. Čechtická- zpracování VŘ a administrace- Tůně Sousedovice
9)  Oslovení firem VŘ pro akci: „Sousedovice –Dopravní automobil“
10)  Složení komise VŘ, text výzvy zadávací dokumentace pro akci: „Sousedovice –Dopravní automobil“
11)  ČSOB- termínovaný vklad
12) Radost- žádost o finanční dar 2023
13)  Dopis MŽP- zálohový systém jednorázových obalů
14) Jmenování kronikáře
15) Jmenování velitele SDH Sousedovice
16) Diskuze

Průběh schůze:

1) Jednání zahájil starosta obce Pavel Polanka, který seznámil přítomné s programem jednání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo připomínek a zastupitelstvo se jím při jednání řídilo.
2) Volba ověřovatelů : Mocová Kateřina, Nehéz Vladimír.
3) Kontrola usnesení- vše splněno
4) Zastupitelstvo projednalo Návrh závěrečného účtu za rok 2022. Návrh ZÚ bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce.
5) Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o zřízení věc.břemene č. ZP-014340000759/001-HRD
6) Zastupitelstvo projednalo oslovení firem pro VŘ na akci: Tůně Sousedovice ( Zaječák)
Budou osloveny firmy:  Garanstav Strakonice, Znakon Sousedovice, Prima Strakonice, Protom Strakonice, Salvete Strakonice a Antistav Karlovy Vary.
7)  Zastupitelstvo projednalo složení komise VŘ k akci: „ Tůně Sousedovice“. Předsedou komise je navržen:Nehéz Vladimír,  členové komise jsou navrženi:  Mocová Kateřina, Marek Milan, Beneš Jiří a Polanka Pavel
8) Zastupitelstvo projednalo Nabídku p. Čechtické na zpracování výběrového řízení a následné administarce k akci: „ Tůně Sousedovice“.
9)  Zastupitelstvo  projednalo oslovení firem pro VŘ k akci: „Sousedovice –Dopravní automobil“. Podmínky VŘ- dle schválených technických podmínek k dotaci. Budou osloveny firmy:  Vesta Auto Praha,, Auto Vinkler Písek, Embefor Praha, , Direct Auto Praha, Techsport Brno, Hogemann Ostrava a Auto Trutnov.
10) Zastupitelstvo projednalo text výzvy zadávací dokumentace a složení komise VŘ k akci: „Sousedovice –Doravní automobil“. Předsedou komise je navržena:  Mocová Kateřina,  členové komise jsou navrženi: Nehéz Vladimír, Marek Milan, Beneš Jiří, Polanka Pavel.
11) Starosta informoval zastupitele o prodloužení termínovaného účtu .
12) Zastupitelstvo projednalo Žádost  Asociace rodičů a přátel zdr. postižených Radost o finanční dar na rok 2023.
13) Zastupitelstvo projednalo dopis MŽP týkající se zapojení obce do zálohového systému odpad. hospodářství- jednorázové nápojové obaly.
14) Zastupitelstvo projednalo vedení kroniky obce Sousedovice. Novou kronikářkou je navržena paní Knetlová Radka.
15) Zastupitelstvo projednalo vedení SDH Sousedovice. Velitelem je navržen pan Petr Jeneš.
16) Diskuze

Hlasování a usnesení zastupitelstva:

PROPROTIZDRŽEL SE
50Nehéz Vladimír
50Mocová Kateřina
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.01/181/23

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.02/181/23

Zastupitelstvo bere na vědomí splnění všech usnesení


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.03/183/23

Zastupitelstvo bere na vědomí návrh závěrečného účtu za rok 2022. Návrh ZÚ bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce. Návrh ZÚ obsahuje- souhrnnou zprávu, výkaz plnění rozpočtu, rozvahu, přílohu, výkaz ZaZ, zprávu audit, tabulku příspěvky a dary obce vše za rok 2022.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.04/181/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje  Smlouvu o zřízení věc.břemene č. ZP-014340000759/001-HRD, „Přípojka STL Sousedovic p.č. 1017“-p. Veselá L a pověřuje starostu podpisem.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.05/181/23

Zastupitelstvo schvaluje Oslovení firem Garanstav Strakonice, Znakon Sousedovice, Prima Strakonice, Protom Strakonice, Salvete Strakonice a Antistav Karlovy Vary pro akci: Tůně Sousedovice ..


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.06/181/23

Zastupitelstvo schvaluje Složení komise pro VŘ k akci: Tůně Sousedovice. Předsedou komise je schválen  Nehéz Vladimír, členové komise jsou schváleni: Mocová Kateřina, Marek Milan, Beneš Jiří, Polanka Pavel.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.07/181/23

Zastupitelstvo schvaluje nabídku p. Čechtické na zpracování výběrového řízení a následné administrace k akci: Tůně Sousedovice ve výši 42.350Kč s DPH. Obecní úřad zašle objednávku p. Čechtické.. 


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.08/181/23

Zastupitelstvo schvaluje oslovení firem Vesta Auto Praha,, Auto Vinkler Písek, Embefor Praha, , Direct Auto Praha, Techsport Brno, Hogemann Ostrava a Auto Trutnov  pro akci: Sousedovice-Dopravní automobil“


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.09/181/23

Zastupitelstvo schvaluje text výzvy zadávací dokumentace a složení komise pro VŘ k akci:“ Sousedovice-Dopravní automobil „. Předsedou komise je schválena  Mocová Kateřina,  členové komise jsou schváleni: Nehéz Vladimír, Marek Milan, Beneš Jiří, Polanka Pavel.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.10/181/23

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o prodloužení termínovaného vkladu u ČSOB.


PROPROTIZDRŽEL SE
060
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.11/181/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a neschvaluje žádost  Asociace rodičů a přátel zdr. postižených Radost o finanční dar na rok 2023 z důvodu vyčerpání objemu finančních prostředků v rozpočtu obce.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.12/181/23

Zastupitelstvo bere na vědomí dopis MŽP týkající se zapojení obce do zálohového systému odpad. hospodářství- jednorázové nápojové obaly..


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.13/181/23

Zastupitelstvo schvaluje paní Radku Knetlovou kronikářkou obce. Výše odměny je 500Kč/měsíc.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.14/181/23

Zastupitelstvo schvaluje velitelem jednotky SDH Sousedovice pana Petra Jeneše..

Ověření zápisu

Zápis byl vyhotoven dne 7.6.2023

Zapsal(a) Božena Mikasová

Ověřovatelé: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Předsedající: ………………………………………………………………………

Napsat komentář