Zápis z jednání ZO č. 180/2023 ze dne 25.4.2023

Obec Sousedovice


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 180/2023 konaného dne 25.4.2023 v 19:00hodin na obecním úřadě

Přítomni:

  Polanka Pavel,  Nehéz  Vladimír,  Kateřina Mocová, Jiří Beneš, Marek Milan, Kotrch Vladimír

Nepřítomni: Hejtmánek Pavel-omluven

Hosté: /

Schválený program jednání:

1)  Zahájení
2)  Volba ověřovatelů
3)  Kontrola usnesení
4) Smlouva Eko-Kom- zpětný odběr odpadů
5)  Linka bezpečí- žádost o finanční dar 2023
6)  Fokus Písek- žádost o finanční dar 2023
7)  EG.D- Návrh smlouvy věc. břemeno- přípojka plynu poz. 1017 Sousedovice
8)  Farmtec- změna projektu FVE Farma
9)  Trasa vodovod Sousedovice- Strakonice
10) Vesta auto- nákladní auto pro SDH Sousedovice
11) Návrh KS – část pozemku parc. č. 1029/2 k.ú. Sousedovice
12) Aktualizace Plánu financ. obnovy vodovodu a kanalizace
13) Oprava MK pod DKS k parkovišti- oslovení firem
14) Informace- schválené tech .podmínky- vozidlo pro SDH- dotace
15) KEO4- pořízení modulu EO
16) Nabídka na letní kino
17) Rozpočtové změny č. 1-7/2023
18  Žádost MS Sousedovice Hradiště o finanční dar 2023
19) Žádost FC Znakon Sousedovice  o finanční dar 2023
20) Žádost SDH Sousedovice o finanční dar 2023
21) Diskuze- plánované akce květen a červen 2023, nabídka letní kino

Průběh schůze:

 1. Jednání zahájil starosta obce Pavel Polanka, který seznámil přítomné s programem jednání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo připomínek a zastupitelstvo se jím při jednání řídilo.
 2. Volba ověřovatelů :  Jiří Beneš, Milan Marek
 3. Kontrola usnesení- vše splněno
 4. Zastupitelstvo projednalo Smlouvu Eko-Kom –zpětný odběr odpadů.
 5. Zastupitelstvo projednalo žádost Linky bezpečí o finanční dar na rok 2023.
 6. Zastupitelstvo projednalo žádost Fokusu Písek o finanční dar na rok 2023
 7. Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy věcné břemeno č. ZP-014340000759/001-HRD – přípojka plynu pozemek parc. č. 1017 k.ú. Sousedovice- L. Veselá
 8. Zastupitelstvo projednalo předloženou změnu PD- FVE Farma Sousedovice. 
 9. Starosta seznámil zastupitele s vedením  trasy  vodovodu Sousedovice- Strakonice. 
 10. Starosta seznámil zastupitele s nabídkou Vesta auto- vozidlo pro SDH Sousedovice.
 11. Zastupitelstvo projednalo návrh KS na prodej části nově vzniklého pozemku parc. č. 1029/2 k.ú. Sousedovice, dle GP č. 378/4018/2023. Výměra pozemku 33m2, cena 200Kč/1m2.
 12. Zastupitelstvo projednalo aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace 2023-2026, s návrhem do roku 2031 z důvodu navýšení cen materiálů pro obnovu.
 13. Zastupitelstvo projednalo realizaci akci- „Oprava MK  1045/1 v obci Sousedovice-prodloužení“. Jedná se o opravu ( prodloužení) úseku MK pro napojení nového parkoviště pro zaměstnance DKS na pozemku parc. č. 647/3 Sousedoice.
 14. Starosta informoval zastupitele o schválených tech. podmínkách HZS ČR pro pořízení nákladního auta pro SDH na dotaci
 15. Zastupitelstvo projednalo změnu v automatické aktualizaci MV ČR v evidenci obyvatel.- KEO4. Tato aktualizace bude ukončena 30.6.2023.  Pro automatickou aktualizaci je nutné pořídit modul KEO4 za částku 1750Kč. 
 16. Zastupitelstvo projednalo nabídku na Letní kino, cena za promítání 8500Kč + náklady za licenci cca 4000-9900Kč.
 17. Starosta předložil zastupitelstvu schválené RZ č. 1-7/2023
 18. Zastupitelstvo projednalo žádost MS Sousedovice Hradiště o finanční dar 2023
 19. Zastupitelstvo projednalo žádost FC Znakon Sousedovice  o finanční dar 2023
 20. Zastupitelstvo projednalo žádost SDH Sousedovice o finanční dar 2023
 21. Zastupitelstvo projednalo plánované akce v květnu a červnu 2023. Květen- 12.5.- tvoření pro děti- překvapení pro maminky-materiál zajistí obec,  13.5.- Den Matek – nákup květin cca 60ks-1500Kč, pohoštění do výše cca 2600Kč, muzika 2000Kč- celkem  cca 6500Kč, červen: 10.6. dětský den- sportovní stanoviště, divadlo ( pohádka pro děti cena 3000Kč+doprava), odměny pro děti . Dne 30.4.- Čarodějnický rej- akce pro děti, průvod + soutěže-obec zakoupí 40ks buřtů a pečivo pro děti.

Hlasování a usnesení zastupitelstva:

PROPROTIZDRŽEL SE
50Jiří Beneš
50Milan Marek
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.01/180/23

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.02/180/23

Zastupitelstvo bere na vědomí splnění všech usnesení


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.03/180/23

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu Eko-Kom –zpětný odběr odpadů a pověřuje starostu podpisem.


PROPROTIZDRŽEL SE
060
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.04/179/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a neschvaluje  žádost Linky bezpečí o finanční dar na rok 2023.


PROPROTIZDRŽEL SE
060
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.05/180/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a neschvaluje žádost Fokusu Písek o finanční dar na rok 2023.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.06/180/23

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu věcné břemeno č. ZP-014340000759/001-HRD – přípojka plynu pozemek parc. č. 1017 k.ú. Sousedovice- L. Veselá a pověřuje starostu podpisem.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.07/180/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje předloženou změnu PD- FVE Farma Sousedovice. 


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.08/180/23

Zastupitelstvo bere na vědomí vedení  trasy  vodovodu Sousedovice- Strakonice, výstavba Hangáru na letišti Strakonice. Bude odborný názor na napojení subjektů- Obalovna, MBM Westra.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.09/180/23

Zastupitelstvo bere na vědomí nabídku Vesta auto- vozidlo pro SDH Sousedovice.  Budou obeslání v rámci výzvy výběrového řízení.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.10/180/23

Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu  na prodej části nově vzniklého pozemku parc. č. 1029/2 k.ú. Sousedovice, dle GP č. 378/4018/2023. Výměra pozemku 33m2, cena 200Kč/1m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.11/180/23

Zastupitelstvo schvaluje aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace 2023-2026, s návrhem do roku 2031 z důvodu navýšení cen materiálů pro obnovu.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.12/180/23

Zastupitelstvo bere na vědomí realizaci akce- „Oprava MK  1045/1 v obci Sousedovice-prodloužení“. Jedná se o zemní práce a uložení asfaltového recyklátu.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.13/179/23

Zastupitelstvo bere na vědomí schválené podmínky pro pořízení nákladního automobilu pro SDH Sousedovice.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.14/179/23

Zastupitelstvo bere na vědomí změnu v aktualizacích EO dle MV ČR.  Zastupitelstvo schvaluje pořízení modulu KEO4 pro aktualizaci EO ve výši 1750Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou ALIS.


PROPROTIZDRŽEL SE
060
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.15/179/23

Zastupitelstvo neschvaluje nabídku na Letní kino, cena za promítání 8500Kč + náklady za licenci cca 4000-9900Kč.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.16/180/23

Zastupitelstvo bere na vědomí schválené RZ č. 1-7/2023


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.17/180/23

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru pro Myslivecké sdružení Sousedovice ve výši 7.000Kč na chov polodivoké zvěře a pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.18/180/23

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru pro FC Znakon ve výši 50.000Kč na činnost mládeže, částku ve výši 10.000Kč na bojler do kabin FC a dále schvaluje úhradu nákladů ve výši 40.000Kč na úhradu elektrické energie a vodného. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.19/180/23

Zastupitelstvo schvaluje Poskytnutí finančního daru pro SDH Sousedovice na provoz a  činnost v roce 2023. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.20/180/23

Zastupitelstvo schvaluje

bere na vědomí a schvaluje Plánované akce květen a červen  2023.( 20.5. Den matek- úhrada nákladů na občerstvení, květiny, hudbu a vystoupení, 13.5.- ob.brigáda- úhradu za občerstvení brigádníků, 12.5. Tvořivá dílna pro děti-úhrada náklady na tvoření, 10.6.-Dětský den- stanoviště, pohádka pro děti- úhrada nákladů)
Ověření zápisu

Zápis byl vyhotoven dne 2.3.2023

Zapsal(a) Božena Mikasová

Ověřovatelé: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Předsedající: ………………………………………………………………………

Napsat komentář