FÚ Strakonice- Veřejná vyhláška daň z nemovitosti 2023


V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), oznamuje, že ode dne 25.04.2023 do dne 25.05.2023 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj v úředních hodinách ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 920554/23/2200-11530-304688,
hromadný předpisný seznam čj. 920555/23/2200-11530-304688, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit. Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz.Napsat komentář