Zápis z jednání ZO č. 179/2023 ze dne 28.2.2023

Obec Sousedovice


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 179/2023 konaného dne 28.2.2023 v 19:00hodin na obecním úřadě

Přítomni:

  Polanka Pavel,  Nehéz  Vladimír,  Kateřina Mocová, Pavel Hejtmánek,Jiří Beneš

Nepřítomni: Vladimír Kotrch, Marek Milan- omluveni

Hosté: /

Schválený program jednání:

1)  Zahájení
2)  Volba ověřovatelů
3)  Kontrola usnesení
4) Kupní smlouva- pozemky parc. č. 202/3, 203/2 a 285/7 k.ú. Smiradice
5) Mikrozdroj FVE obecní budovy čp.23, čp.41 Sousedovice
6) Plán spol. zařízení- k.ú. Smiradice – k.ú. Kraselov
7) Příkazní smlouva- dotace MMR p. Ivanov
8) Charita Strakonice- Vyúčtování finančního daru- příspěvek na obyvatele
9)  Žádost Charita Strakonice- příspěvek na provoz sociální služby v roce 2023
10) Charita Strakonice- nabídka odkoupení zařízení keramické dílny
11) Plná moc- Honební spol. Sousedovice
12) Žádost – přeložka vedení vodovodu- Hangár Strakonice
13) Doplnění usnesení- mzda zastupitele
14) Darovací smlouva- Jednota Volyně
15) Náhony na rybníky
16) Nákup hlavní ceny- obecní ples
17) Nabídka Codexis
18) Diskuze

Průběh schůze:

 1. Jednání zahájil starosta obce Pavel Polanka, který seznámil přítomné s programem jednání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo připomínek a zastupitelstvo se jím při jednání řídilo.
 2. Volba ověřovatelů :  Mocová Kateřina, Nehéz Vladimír
 3. Kontrola usnesení- vše splněno
 4. Zastupitelstvo projednalo Kupní smlouva- pozemky parc. č. 202/3, 203/2 a 285/7 k.ú. Smiradice
 5. Zastupitelstvo projednalo Mikrozdroj FVE obecní budovy čp.23, čp.41 Sousedovice
 6. Zastupitelstvo projednalo Plán spol. zařízení- k.ú. Smiradice – k.ú. Kraselov
 7. Zastupitelstvo projednalo Příkazní smlouva- dotace MMR p. Ivanov
 8. Zastupitelstvo projednalo vyúčtování finančního daru- příspěvek na obyvatele Charita Strakonice
 9. Zastupitelstvo projednalo  Žádost Charita Strakonice- příspěvek na provoz sociální služby v roce 2023
 10. Zastupitelstvo projednalo nabídku  Charity Strakonice- na  odkoupení zařízení keramické dílny
 11. Zastupitelstvo Plná moc- Honební spol. Sousedovice
 12. Zastupitelstvo projednalo žádost na přeložku vedení vodovodu- Hangár Strakonice
 13. Zastupitelstvo projednalo  výši odměny pro člena zastupitelstva obce, který je současně členem kulturního komise. Odměna je stanovena ve výši 1.300Kč hrubého ode dne  1.3.2023. Zastupitelstvo nepožaduje vrácení finančních prostředků vyplacených p. Kateřině Mocové, za období od 21.10.2022 do 31.1.2022,protože se jedná o nevýznamnou částku.
 14. Zastupitelstvo projednalo Darovací smlouvu od Jednoty Volyně- Dar- 3 dárkové koše do tomboly ob. plesu dne 17.3.2023 v celkové výši 1500Kč s DPH.
 15. Starosta předložil zastupitelstvu situaci skutečného zaměření vedení náhonů na rybníky Haltýř a Velkoholský.
 16. Zastupitelstvo projednalo nákup hlavní ceny na obecní ples do výše 4.000Kč.
 17. Zastupitelstvo projednalo nabídku Codexis – manažer datových schránek a systém Codexis.
 18. Diskuze

Hlasování a usnesení zastupitelstva:

PROPROTIZDRŽEL SE
40Mocová Kateřina
40Nehéz Vladimír
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.01/179/23

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.02/179/23

Zastupitelstvo bere na vědomí splnění všech usnesení


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.03/179/23

Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu- na prodej nově vzniklých pozemků  parc. č. 202/3, 203/2 a 285/7 k.ú. Smiradice a pověřuje starostu podpisem.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.04/179/23

Zastupitelstvo bere na vědomí schvaluje  Mikrozdroj FVE obecní budovy čp.23, čp.41 Sousedovice.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.05/179/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje Plán společného  zařízení- k.ú. Smiradice – k.ú. Kraselov.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.06/179/23

Zastupitelstvo schvaluje Příkazní smlouvu na přípravu a podání žádosti o dotaci MMR – komunikace Hradiště a pověřuje starostu podpisem s A. Ivanovem.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.07/179/23

Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování finančního daru- příspěvek na obyvatele od Charity Strakonice. Za rok 2022 bylo celoročně v DKS Sousedovice  hlášeno k TP 15 osob ve smyslu smlouvy ze dne 14.2.2022. Tzn. účelná částka činí 75.000Kč. Částka přeplatku ve výši 5.000Kč převádíme na období roku 2023. Obecní úřad osloví Charitu Strakonice na dodání návrhu Darovací smlouvy na rok 2023 ve výši 70.000Kč


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.08/179/23

Zastupitelstvo bere na vědomí

Žádost Charity Strakonice- příspěvek na provoz sociální služby v roce 2023. V roce 2022 bylo poskytnuto dle Darovací smlouvy 35.000Kč, vyúčtování daru bylo naplněno, služba byla poskytnuta 7 osobám obce.

Zastupitelstvo schvaluje Příspěvek na provoz sociální služby v roce 2023 ve výši 2000Kč/obyvatele obce  ( služby rozsah cca 140Kč hod), celkem ve výši 14.000Kč. Obecní úřad osloví Charitu Strakonice na dodání návrhu Darovací smlouvy na rok 2023 ve výši daru 14.000Kč.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.09/179/23

Zastupitelstvo bere na vědomí nabídku Charity Strakonice na odkoupení vybavení keramické dílny.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.10/179/23

Zastupitelstvo bere na vědomí Plnou moc pro Honební spol. Sousedovice.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.11/179/23

Zastupitelstvo bere na vědomí žádost na přeložku  vedení vodovodu v majetku Obce Sousedovice-  Hangár Strakonice. Investor bude požádán o osobní schůzku za účelem vysvětlení situace.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.12/179/23

Zastupitelstvo schvaluje výši odměny pro člena zastupitelstva obce, který je současně členem kulturního komise. Odměna je stanovena ve výši 1.300Kč hrubého ode dne  1.3.2023.
Zastupitelstvo nepožaduje vrácení finančních prostředků vyplacených p. Kateřině Mocové, za období od 21.10.2022 do 31.1.2022,protože se jedná o nevýznamnou částku.


PROPROTIZDRŽEL SE
501
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.13/179/23

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje Darovací smlouvu Jednota Volyně na poskytnutí daru-3ks dárkových košů na obecní  ples v celkové částce 1.500Kč a pověřuje starostu podpisem.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.14/179/23

Zastupitelstvo bere na vědomí předložený zákres skutečného zaměření náhonu na rybníky Haltýř a Velkoholský


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.15/179/23

Zastupitelstvo schvaluje nákup hl. ceny ob. plesu do výše 5.000Kč.


PROPROTIZDRŽEL SE
050
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.16/179/23

Zastupitelstvo neschvaluje Nabídku Codexis- – manažer datových schránek a systém Codexis .
Ověření zápisu

Zápis byl vyhotoven dne 2.3.2023

Zapsal(a) Božena Mikasová

Ověřovatelé: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Předsedající: ………………………………………………………………………

Napsat komentář