Zápis z jednání ZO č. 176/2022 ze dne 29.11.2022

Obec Sousedovice


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 176/2022 konaného dne 29.11.2022 v 19:00hodin na obecním úřadě

Přítomni:

 Polanka Pavel,  Nehéz Vladimír, Marek Milan, Jiří Beneš, Pavel Hejtmánek, Kateřina Mocová

Nepřítomni: Kotrch Vladimír,

Hosté: /

Schválený program jednání:

1)  Zahájení
2)  Volba ověřovatelů
3)  Kontrola usnesení
4)  Návrh rozpočtu na rok 2023
5) Schválení výsledku VŘ- Demolice budovy v obci Sousedovice
6) MěÚ Strakonice- Veřejnoprávní smlouva- přestupky
7) Žádost p. Veselá- odkoupení části pozemku parc. č. 1029/1 k.ú. Sousedovice
8) ROS ST- Informace úprava cen za svoz tříděného odpadu
9) Prevent- žádost o finanční dar
10)  Dotace – výsadba stromů Lachec-  rozpočet       
11) DKS- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby administrativního objektu
12) Stanovisko Policie ČR DI- umístění radaru
13) p. Šíp- návrh  Smlouvy o dílo-Výsadba třešňového sadu, podání žádosti o dotaci
14) Podání žádosti o dotaci MMR- Oprava MK v lokalitě Hradiště
15) Nákup vozíčku na posyp komunikací na sůl
16) Ukončení Smlouvy potravinové pomoci
17) Diskuze

Průběh schůze:

 1. Jednání zahájil starosta obce Pavel Polanka, který seznámil přítomné s programem jednání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo připomínek a zastupitelstvo se jím při jednání řídilo.
 2. Volba ověřovatelů : Marek Milan, Mocová Kateřina
 3. Kontrola usnesení- vše splněno
 4. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2023. Návrh bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce.
 5. Zastupitelstvo projednalo výsledek VŘ na akci- Demolice budovy v obci Sousedovice. Byli osloveny firmy: Znakon Sousedovice, Prima Strakonice, Salvete Strakonice a Protom Strakonice. Výzva byla zveřejněna i na webových stránkách obce. Celkem podalo nabídku  9 firem. Byla vybrána firma s nejnižší nabídkovou cenou a to firma Antistav s.r.o. s cenou 695.465,-Kč bez DPH, celkem  841.513,-Kč s DPH.
 6. Zastupitelstvo projednalo Veřejnoprávní smlouvu  s  Městem Strakonice o řízení přestupků.
 7. Zastupitelstvo projednalo žádost p. Veselé na odkoupení části pozemku parc. č. 1029/1 k.ú. Sousedovice.
 8. Zastupitelstvo projednalo informaci od firmy ROS Strakonice o navýšení cen za svoz tříděného odpadu.
 9. Zastupitelstvo projednalo žádost Prevent na finanční dar.
 10. Starosta informoval zastupitele o postupu žádosti o dotaci na výsadbu stromů v lokalitě Lachec.
 11. Zastupitelstvo projednalo – veřejnoprávní smlouva o umístění stavby administrativního objektu DKS sv. Anny Sousedovice.
 12. Starosta informoval zastupitele o souhlasném stanovisku Policie ČR DI Strakonice o umístění informačního radaru. Podmínkou je, že radar bude instalovat odborná firma.
 13. Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o dílo na zpracování a podání žádosti o dotaci- Výsadba třešňového sadu v obci Sousedovice
 14. Zastupitelstvo projednalo podání žádosti o dotaci MMR- Oprava MK v obci Sousedovice – lokalitě Hradiště
 15. Zastupitelstvo projednalo nákup vozíčku na posyp komunikací na sůl.
 16. Zastupitelstvo projednalo ukončení Smlouvy o potravinové pomoci k 31.12.2022.
 17. Diskuze- konání turnaje ve stolním tenise

Hlasování a usnesení zastupitelstva:

PROPROTIZDRŽEL SE
50Marek Milan
50Mocová Kateřina
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.01/165/22

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.02/176/22

Zastupitelstvo bere na vědomí splnění všech usnesení


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.03/176/22

Zastupitelstvo bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2023. Návrh bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.04/176/22

Zastupitelstvo schvaluje výsledek VŘ na akci- Demolice budovy v obci Sousedovice.  Byla vybrána firma Antistav  Karlovy Vary s cenou 695.465,-Kč bez DPH, celkem  841.513,-Kč s DPH.  Zastupitelstvo pověřuje OÚ rozesláním rozhodnutí zúčastněným firmám a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou Antistav s.r.o. K. Vary.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.05/176/22

Zastupitelstvo schvaluje Veřejnoprávní smlouvu  s Městem Strakonice o řízení přestupků a pověřuje starostu podpisem.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.06/176/22

Zastupitelstvo schvaluje žádost  p. Veselé- odkoupení části pozemku parc. č. 1029/1 k.ú. Sousedovice. Zastupitelstvo pověřuje
OÚ zveřejněním  záměru na prodej části pozemku  parc. č. 1029/1 v k.ú. Sousedovice.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.07/176/22

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o změně výše cen za svoz tříděného odpadu.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.08/176/22

Zastupitelstvo neschvaluje finanční dar pro Prevent Strakonice.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.09/176/22

Zastupitelstvo bere na vědomí Informace k podání žádosti o dotaci na výstavbu stromů v lokalitě Lachec.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.10/176/22

Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouva o umístění stavby administrativního objektu DKS SV. Anny Sousedovice a pověřuje starostu podpisem.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.11/176/22

Zastupitelstvo bere na vědomí souhlasné stanovisko Policie ČR DI Strakonice o umístění informačního radaru. Podmínkou je, že radar bude instalovat odborná firma. Bude oslovena firma Rozhlasy Bártek o zaslání cenové nabídky.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.12/176/22

Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o dílo s firmou Šíp  zahradní architektura a služby Strakonice k akci- Výsadba třešňového sadu v Sousedovicích a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


PROPROTIZDRŽEL SE
601
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.13/176/22

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci do programu MMR ČR na rok 2023 k akci- Oprava MK v obci Sousedovice- lokalita Hradiště


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.14/176/22

Zastupitelstvo schvaluje nákup vozíčku na posypovou sůl pro údržbu komunikací v obci Sousedovice do max . výše 6000Kč.


PROPROTIZDRŽEL SE
600
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.15/176/22

Zastupitelstvo schvaluje Ukončení Smlouvy o potravinové pomoci k datu 31.12.2022.Ověření zápisu

Zápis byl vyhotoven dne 30.11.2022

Zapsal(a) Božena Mikasová

Ověřovatelé: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Předsedající: ………………………………………………………………………

Napsat komentář