Obec-pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 29.11.2022

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce dne 29.11.2022 od 19 hodin na obecním úřadě Sousedovice

Program:

1)  Zahájení
2)  Volba ověřovatelů
3)  Kontrola usnesení
4)  Návrh rozpočtu na rok 2023
5) Schválení výsledku VŘ- Demolice budovy v obci Sousedovice
6) MěÚ Strakonice- Veřejnoprávní smlouva- přestupky
7) Žádost p. Veselá- odkoupení části pozemku parc. č. 1029/1 k.ú. Sousedovice
8) ROS ST- Informace úprava cen za svoz tříděného odpadu
9) Prevent- žádost o finanční dar
10)  Dotace – výsadba stromů Lachec-  rozpočet       
11) DKS- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby administrativního objektu
12) Stanovisko Policie ČR DI- umístění radaru
13) p. Šíp- návrh  Smlouvy o dílo-Výsadba třešňového sadu, podání žádosti o dotaci
14) Podání žádosti o dotaci MMR- Oprava MK v lokalitě Hradiště
15) Nákup vozíčku na posyp komunikací na sůl
16) Ukončení Smlouvy potravinové pomoci
17) Diskuze                                                            

Napsat komentář