Zápis z jednání ZO č. 175/2022 ze dne 1.11.2022

Obec Sousedovice


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 175/2022 konaného dne 1.11.2022 v 19:00hodin na obecním úřadě

Přítomni:

 Polanka Pavel,  Nehéz Vladimír, Marek Milan, Vladimír Kotrch, Jiří Beneš, Pavel Hejtmánek, Kateřina Mocová

Nepřítomni: /

Hosté: /

Schválený program jednání:

1)  Zahájení
2)  Volba ověřovatelů
3)  Kontrola usnesení
4)  Slib člena zastupitelstva- p. Hejtmánek Pavel
5)  Dodatek č.4 ke Směrnici k rozpočtovému hospodaření Obce Sousedovice
6) Smlouva o dílo- JABU Chotýčany- FVE+ žádost o dotaci
7) Zveřejněný záměr obce- věcné břemeno Farma Sousedovice FVE pro čp.50 Sousedovice
8) Fiera J. Hradec- Návrh smlouvy věc. břemeno – Sousedovice-kabel NN, parc.č. 1017“
9) Plán inventur za rok 2022
10) Nádoby na BIO odpad pro místní část Smiradice
11) Rozpočet oprava MK Smiradice
12) Ukončení nájemní smlouvy studny- Farma Sousedovice
13) Informace- výsadba stromů Lachec –višňovka
14)  Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 2022
15) Žádost p. Soukup- pokácení stromu
16) Zaměření komunikace Sousedovice- Drachkov
17) Umístění rychlostního radaru v obci
18) Složení komise VŘ- „Demolice budovy na pozemku parc.č. st. 61/1 a 61/2 v obci Sousedovice“
19)  Diskuze- plánované akce 2022, seminář dig. tech. mapa obce, výměr FÚ    

Průběh schůze:

 1. Jednání zahájil starosta obce Pavel Polanka, který seznámil přítomné s programem jednání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo připomínek a zastupitelstvo se jím při jednání řídilo.
 2. Volba ověřovatelů : Vladimír Kotrch, Vladimír Nehéz
 3. Kontrola usnesení- vše splněno
 4. Pan Pavel Hejtmánek složil slib zastupitele pro volební období roku 2022-2026
 5. Zastupitelstvo projednalo Dodatek č.4 ke Směrnici k rozpočtovému hospodaření Obce Sousedovice.
 6. Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o dílo s firmou JABU Chotýčany na provedení díla FVE, včetně revizí a administrace dotace v celkové částce dle schválené nabídky  č. NV22214 ve výši 1.012.779Kč bez DPH.
 7. Zastupitelstvo projednalo zveřejněný záměr na zřízení věcného břemene na pozemcích číslo parcelní 1064/1, 1040/4 a 1040/3 vše v k.ú. Sousedovice pro realizaci akce-FVE Farma Sousedovice. Záměr byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce od 22.9.2022 do 7.10.222.
 8. Zastupitelstvo projednalo Fiera J. Hradec- Návrh smlouvy věc. břemeno – Sousedovice-kabel NN, parc.č. 1017“
 9. Zastupitelstvo projednalo Plán inventur za rok 2022. Předsedou inventarizační komise je navržen p. Milan Marek, členové komise jsou navržení p. Pavel Hejtmáne a p. Kateřina Mocová.
 10. Zastupitelstvo projednalo nákup 3 ks nádob 240l na bio odpad ( hnědé)  pro místní část Smiradice. Svoz nádob 1x za 14 dní elektrotříkolkou do kontejneru BRKO Sousedovice.
 11. Zastupitelstvo projednalo předložený návrh rozpočtu na opravu povrchu MK v místní části Smiradice.
 12. Zastupitelstvo projednalo ukončení nájemní smlouvy na odběr vody ze studny v majetku ZZN a to z důvodu, že se voda neodebírá
 13. Zastupitelstvo projednalo informace od p. Šípa ( zahradnictví Strakonice) týkající se výsadby stromů v lokalitě Lachec.
 14. Starosta předložil zastupitelstvu  Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 2022- vše bez závad a nedostatků.
 15. Zastupitelstvo projednalo žádost p. Soukupa na pokácení stromu na obecním pozemku parc. č. 1034/3 v k.ú. Sousedovice.
 16. Zastupitelstvo projednalo zaměření skutečného stavu vedení trasy komunikace Sousedovice- Drachkov. OÚ osloví GK Vlasák Strakonice.
 17. Zastupitelstvo projednalo umístění rychlostního  radaru
 18. Zastupitelstvo projednalo složení komise VŘ pro akci: „Demolice budovy na pozemku parc.č. st. 61/1 a 61/2 v obci Sousedovice“. Předsedou je navržen: Vladimír Nehéz,  členy komise jsou navrženi: Jiří Beneš, Kateřina Mocová, Pavel Polanka.
 19. Diskuze- plánované akce 2022-12.11.2022 Turnaj Člověče nezlob se- Obec  zakoupí odměny, SDH zakoupí poháry, 27.11.2022 Rozsvěcování vánočního stromečku- Obec zaplatí občerstvení a muziku, 3.12.2022 Mikulášská besídka- Obec zajistí balíčky pro děti. Cena 1 balíčku do 70Kč, 28.12.2022 Turnaj stolní tenis- Obec zakoupí poháry a odměny. Starosta informoval zastupitele o plánovaném semináři, který pořádá KÚ JČK, týkající se digitálně technické mapy pro obce. Starosta informoval ZO o platebním výměru od FÚ.

Hlasování a usnesení zastupitelstva:

PROPROTIZDRŽEL SE
60Kotrch Vladimír
60Nehéz Vladimír
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.01/175/22

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.02/175/22

Zastupitelstvo bere na vědomí splnění všech usnesení


PROPROTIZDRŽEL SE
60Hejtmánek Pavel
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.03/175/22

Zastupitelstvo bere na vědomí složení slibu zastupitele pana Pavla Hejtmánka.


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.04/175/22

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č.4 ke Směrnici k rozpočtovému hospodaření Obce Sousedovice a pověřuje starostu schvalováním rozpočtových opatření, které nastanou v průběhu jednotlivého účetního roku v příjmech do neomezené výše částky, ve výdajích do maximální výše částky 500.000Kč na jednu položku.


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.05/175/22

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo s firmou JABU Chotýčany na dodávku fotovoltaickému systému, včetně revize a podání žádosti o dotaci dle schválené nabídky č. NV22214, s místem plnění Sousedovice čp.50- pohostinství ve výši 1.012.779Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem.


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.06/175/22

Zastupitelstvo schvaluje zveřejněný záměr obce o zřízení věcného břemene – FVE Farma Sousedovice. Záměr byl zveřejněn od 22.9.2022 do 7.10.2022. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem . Úhrada bude v souladu se směrnicí obce za věcné břemeno.


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.07/175/22

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PI- 014330071426/003-FIA pro akci „Sousedovice-kabel NN, parc. č. 1017“ a pověřuje starostu podpisem. Úhrada věcnéo břemen je v souladu se směrnicí obce za věcná břemena.


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.08/175/22

Zastupitelstvo schvaluje Plán inventur pro rok 2022. Předseda inventarizační komise p. Milan Marek, členové komise p. Pavel Hejtmánek a p. Kateřina Mocová.


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.09/175/22

Zastupitelstvo schvaluje zakoupení 3 ks nádob na BIO odpad pro místní část Smiradice.  Nádoby budou přistaveny na návsi  místě umístění kontejnerů na tříděný odpad.


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.10/175/22

Zastupitelstvo bere na vědomí návrh rozpočtu na opravu povrchu MK v místní části Smiradice. Obecní úřad zjistí možnosti dotačních titulů na opravu MK. OÚ podá ohlášení oprav MK.


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.11/175/22

Zastupitelstvo schvaluje Jednání o ukončení Nájemní smlouvy uzavřené mezi Obcí Sousedovice a Farmou Sousedovice . Obec navrhuje ukončení smlouvy dohodou.


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.12/175/22

Zastupitelstvo schvaluje Informaci k výsadbě stromů v lokalitě Lachec- višňovka.


PROPROTIZDRŽEL SE
701
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.13/175/22

Zastupitelstvo bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 2022- vše bez závad a nedostatků.


PROPROTIZDRŽEL SE
070
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.14/175/22

Zastupitelstvo neschvaluje žádost p. Soukupa o pokácení stromu na ob. pozemku parc. č. 1034/3 v k.ú. Sousedovice a navrhuje provedení úprav koruny stromu v části, která zasahuje do sjezdu k RD p. Soukupa čp.73 Sousedovice.


PROPROTIZDRŽEL SE
000
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.15/175/22

Zastupitelstvo schvaluje oslovení GK Vlasák Strakonice na zaměření skutečného stavu vedení trasy komunikace Sousedovice- Drachkov.


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.16/175/22

Zastupitelstvo bere na vědomí informace k umístění rychlostního radaru v obci Sousedovice při vjezdu do obce od Strakonice a od Libětic.


PROPROTIZDRŽEL SE
700
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.17/175/22

Zastupitelstvo schvaluje

Členy komise pro VŘ na akci: Demolice budovy na pozemku parc.č. st. 61/1 a 61/2 v obci Sousedovice“. Zastupitelstvo schvaluje předsedu  p. Vladimíra Nehéze a členy komise: p. Kateřinu Mocovou, p. Jiřího Beneše a p. Pavla Polanku.


Ověření zápisu

Zápis byl vyhotoven dne 02.11.2022

Zapsal(a) Božena Mikasová

Ověřovatelé: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Předsedající: ………………………………………………………………………

Napsat komentář