Zápis z jednání ZO č. 172/2022 ze dne 28.06.2022

Obec Sousedovice


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 172/2022 konaného dne 28.06.2022 v 19:30hodin na obecním úřadě

Přítomni: Polanka Pavel, Hejtmánek Pavel, Nehéz Vladimír, Houdek Milan, Marek Milan

Nepřítomni: Kotrch Vladimír, Beneš Jiří- omluveni

Hosté: /

Schválený program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Schválení výsledku výběr. řízení – Obnova kanalizačního řadu v obci Sousedovice
 5. Schválení zveřejněného závěrečného účtu za rok 2021
 6. Vyhlášení záměru za účelem zřízení věcného břemene služebnosti- zprac. GP poz. č. parc. 338/1 Sousedovice
 7. Nabídka na odvlhčení zdí budovy OÚ
 8. Rozpočet na demolici budovy sušky- p. Vačkář
 9. Smlouva E.ON- připojení nového odb. místa pro obecní domy
 10. Pořízení zahradního traktůrku
 11. Vyjádření k PD-přístavba budovy DKS
 12. Schválené rozpočtové změny č. 1-5/2022
 13. Čištění Smiradického potoka
 14. Odkalovací šachta před ČOV
 15. Diskuze

Průběh schůze:

 1. Jednání zahájil starosta obce Pavel Polanka, který seznámil přítomné s programem jednání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo připomínek a zastupitelstvo se jím při jednání řídilo.
 2. Volba ověřovatelů : Hejtmánek Pavel, Marek Milan
 3. Kontrola usnesení- vše splněno
 4. Zastupitelstvo projednalo výsledek VŘ k akci: Obnova kanalizačního řadu v obci Sousedovice. Osloveny byly firmy: Garantstav stavební Strakonice, Znakon Sousedovice, Prima Strakonice a Protom Strakonice. Nabídku podaly firmy: Garantstav stavební Strakonice, Znakon Sousedovice, Prima Strakonice. Firma Protom nabídku nepodala. Byla vybrána firma s nejnižší nabídkovou cenou a to firma Znakon a.s., Sousedovice 44, s  cenovou nabídkou ve výši 735.160,35Kč bez DPH, 889.544,02Kč s DPH.
 5. Zastupitelstvo projednalo zveřejněný závěrečný účet za rok 2021.ZÚ byl zveřejněn na webových stránkách obce a úřední desce od 26.5.2021do 28.6.2022 spolu se Zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 2021a výkazy za rok 2021.
 6. Zastupitelstvo projednalo zveřejnění záměru obce za účelem zřízení věcného břemene služebnosti- zprac. GP poz. č. parc. 338/1 Sousedovice. Záměr bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce.
 7. Zastupitelstvo projednalo  nabídku firmy DryPol na odvlhčení zdiva. Jedná se o pořízení přístroje na odvod podzemní vody budovy OÚ a knihovny.
 8. Zastupitelstvo projednalo rozpočet na demolici stávající budovy sušky na pozemcích 61/2 a 61/2 v obci Sousedovice.
 9. Zastupitelstvo projednaloSmlouvu o připojení k distribuční soustavě pro novou výstavbu obecní domů v obci Sousedovice s provozovatelem distribuční soustavy s firmou Eg.d.
 10. Zastupitelstvo projednalo cenovou nabídku na pořízení zahradního traktůrku od firmy Strom Praha.
 11. Zastupitelstvo projednalo žádost Ing. Arch. Novákové o souhlas s PD přístavby budovy DKS pro společné řízení.
 12. Starosta předložil zastupitelstvu schválené RZ Č. 1-5/2022.
 13. Starosta informoval zastupitele o podané žádosti na Povodí Vltavy o čištění koryta Smiradického potoka od hřiště po náves ( po čp.52). Při větších deštích stoupá hladina voda ohrožuje majetek obce.
 14. Zastupitelstvo projednalo zřízení odkalovací šachty před ČOV Sousedovice.
 15. Diskuze- konání pouťového posezení dne 14.8.2022 ( kolotoče, harmonikáři)

Hlasování a usnesení zastupitelstva:

PROPROTIZDRŽEL SE
40Hejtmánek P.
40Marek M.
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.01/172/22

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.02/172/22

Zastupitelstvo bere na vědomí splnění všech usnesení


PROPROTIZDRŽEL SE
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.03/172/22

Zastupitelstvo schvaluje výsledek výběrového řízení k akci: Obnova kanalizačního řadu v obci Sousedovice. Zastupitelstvo schvaluje firmu Znakon a.s., Sousedovice 44 jako dodavatele akce s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 735.160,35Kč bez DPH, 889.544,02Kč s DPH a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo. Obecní úřad rozešle Rozhodnutí zúčastněným firmám.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.04/172/22

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný  účet Obce Sousedovice za rok 2021  a  Zprávu o výsledku hospodaření Obce Sousedovice za rok 2021, souhlasí s celoročním hospodařením Obce a to bez výhrad. Součástí závěrečného účtu je: Souhrnná zpráva ZÚ, Výkaz zisku a ztrát, rozvaha, příloha, Výkaz hodn. plnění rozpočtu a zpráva o hospodaření obce za rok 2021. Schválený ZÚ bude zveřejněn na webových stránkách obce a vývěsce.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.05/172/22

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru za účelem zřízení věcného břemene služebnosti- zprac. GP
poz. č. parc. 338/1 Sousedovice. Záměr bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.06/172/22

Zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy DryPol na odvlhčení zdiva budovy OÚ ve výši 32.665 Kč bez DPH, 39.525 Kč s DPH.
Zastupitelstvo pověřuje OÚ objednáním systému DryPol za uvedenou cenu.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.07/172/22

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočet na demolici stávající budovy sušky na pozemcích 61/2 a 61/2 v obci Sousedovice.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.08/172/22

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě pro novou výstavbu obecní domů v obci Sousedovice s provozovatelem distribuční soustavy s firmou Eg.d. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou EG.d.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.09/172/22

Zastupitelstvo bere na vědomí cenovou nabídku na pořízení zahradního traktůrku od firmy Strom Praha. Pořízení se bude projednávat na příštím zasedání zastupitelstva obce.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.10/172/22

Zastupitelstvo bere na vědomí a souhlasí s předloženou PD stavebních úprav a přístavby budovy DKS v obci Sousedovice.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.11/172/22

Zastupitelstvo bere na vědomí schválené RZ č. 1-5/2022.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.12/172/22

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o čištění koryta Smiradického potoka.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.13/172/22

Zastupitelstvo schvaluje pořízení projektové dokumentace na zřízení odkalovací šachty před ČOV Sousedovice.


PROPROTIZDRŽEL SE
500
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.14/172/22

Zastupitelstvo schvaluje konání pouťového posezení dne 14.8.2022 ( Osloví se p. Kadlec-kolotoče, p. Maroušek- harmonikáři, konání mše)


Ověření zápisu

Zápis byl vyhotoven dne 01.07.2022

Zapsal(a) Božena Mikasová

Ověřovatelé: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Předsedající: ………………………………………………………………………

Napsat komentář