KÚ JčK- Oznámení o konání zastupitelstva Jihočeského kraje dne 16.6.2022

zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek 16. června 2022 od 10:00 hodin.
Zasedání se koná v sídle Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, velký zasedací sál, 2. podlaží.

Příloha:
Návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 16. června 2022

Zahájení

Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 5. 5. 2022 do 2. 6. 2022

Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje

Zpráva o činnosti Rady Asociace krajů

Založení společnosti South Bohemian nuclear park, s.r.o.

Návrh harmonogramu zasedání zastupitelstva kraje ve II. pololetí roku 2022

Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje

Účetní závěrka Jihočeského kraje za rok 2021

Návrh – Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2021

Krajský investiční fond – žádosti o změnu projektu

Petice – „Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 -Slapy“

Volba členů dozorčí rady a členů představenstva společnosti RERA, a. s.

Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ pro rok 2022 – 4. část

Individuální dotace na ztrátu z činnosti JVTP, a.s.

Aktualizace základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2022-2024

Návrhy dotací v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2022

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2023

Metodika pro poskytování účelové dotace dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2023

Realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI“ a jeho financování z rozpočtu Jč. kraje

Realizace projektu „Podpora ohrožených rodin a pěstounské péče v Jihočeském kraji“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Realizace projektu „Prevence duševního zdraví dětí v Jihočeském kraji“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje

Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje – schválení žadatelů za období 26. 4. 2022 – 23. 5. 2022

Digitální technická mapa Jihočeského kraje – změna osoby oprávněné v rámci Dohody o spolupráci krajů při pořízení a provozu informačního systému Digitální technické mapy zmocněné usnesením zastupitelstva kraje č. 254/2020/ZK-29

Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – ZUŠ, Milevsko

Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – Gymnázium, Č. Krumlov

Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – DDM, J. Hradec

Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – DDM, Tábor

Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – DDM, Prachatice

Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – DDM, Č. Budějovice – Přední Výtoň

Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – DDM, Č. Budějovice – Mrhal (Mgr. Pavel Klíma)

Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – DDM, Č. Budějovice

Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – ZUŠ F. Pišingera, T. Sviny

Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – ZUŠ, Velešín

Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – ZUŠ, Dačice

Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – ZUŠ Vítězslava Nováka, J. Hradec
Stránka 3 z 3

Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – ZUŠ, Třeboň

Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – ZUŠ, Strakonice

Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – ZUŠ, Volyně – hudební obor

Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – ZUŠ, Volyně – výtvarný obor

Návrh na poskytnutí peněžitých darů

Rozpočet školství – rozpis rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2022

Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem

Žádosti o změny v rámci dotačních programů Jihočeského kraje

Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, opatření 2 Chov ryb ve vodních tocích, 2. výzva pro rok 2022 – výběr projektů

Cena hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje

Individuální dotace – Mezinárodní hudební festival České Budějovice Hvězdy nad Vltavou

Poskytnutí peněžitého daru na podporu kandidatury – Evropské hlavní město kultury pro rok 2028

Vydání 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Aktualizace Tarifu IDS JK a Přílohy IDS JK

Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Jihočeským krajem a Krajem Vysočina

Dodatek č. 6 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce

Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti mezi Středočeským a Jihočeským krajem

Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2022

Program investiční a neinvestiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2022

Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (mimo páteřní a základní síť) – aktualizace 2022

Realizace projektu „Nákup elektromobilů a příslušného nabíjecího zařízení“ z programu Národního plánu obnovy a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

SFDI 2022 – BESIP 2021 uzavření Smluv – příjemce SÚS JčK

SFDI 2022 – uzavření Smlouvy č. 157S/2022 a Dod. č. 157S/2022/1 – příjemce SÚS JčK

Rozpočtové změny 13/22
Majetkové dispozice

Záměr směny pozemků v k. ú. Chyšky – vyhlášení

Záměr směny pozemků v k. ú. Rapotice u Malont – vyhlášení

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Rudolfov u Českých Budějovic – vyhlášení

Záměr budoucího prodeje částí pozemků v k. ú. Smrkovice – vyhlášení

Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi – vyhlášení

Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi – ukončení záměru

Prodej pozemku v k. ú. Lažiště – ukončení záměru

Záměr prodeje areálu „Chata Mládí“ v k. ú. Stachy

Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Sedlec u Českých Budějovic

Koupě pozemku v k. ú. České Budějovice 7 od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Darování nemovitostí v k. ú. České Budějovice 4 do vlastnictví statutárního města České Budějovice

Směna částí pozemků v k. ú. Písek – dodatek č. 1

Zpráva o činnosti Finančního výboru za období od 1. 12. 2021 do 6. 6. 2022

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za období od 30. 9. 2021 do 25. 5. 2022

Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období od 9. 11. 2021 do 18. 5. 2022

Zpráva o činnosti Dopravního výboru za období od 8. 12. 2021 do 7. 6. 2022

Zpráva o činnosti Hospodářského výboru za období od 25. 11. 2021 do 18. 5. 2022

Zpráva o činnosti Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí za období od 7.12.2021 do 6.6.2022

Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví za období od 7. 12. 2021 do 9.5. 2022

Různé, diskuze

Závěr

Napsat komentář