FÚ Strakonice- Veřejná vyhláška Informace daň z nemovitosti

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj v úředních hodinách ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin, středa od 8:00 do 17:00 hodin, po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 977084/22/2200-11460-304688,
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022.
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit. Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství, o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz.

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2022
Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím, jímž je platební výměr, dodatečný platební výměr nebo hromadný předpisný seznam. Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací období roku 2022 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje místně příslušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy, které jsou zpřístupněny k nahlédnutí na územních pracovištích příslušného finančního úřadu. Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za obvod své územní působnosti, tj. za příslušný kraj nebo za hlavní město Prahu. Hromadné předpisné seznamy zpřístupní příslušné finanční úřady k nahlédnutí na svých územních pracovištích v průběhu měsíce dubna a května 2022. Informace o době, kdy lze do hromadných předpisných seznamů nahlédnout, zveřejní jednotlivé finanční úřady veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů budou zveřejněny také na úředních deskách obcí v příslušném kraji. Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně. Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění.
Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení, a to i před jeho doručením. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účinek. Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň z nemovitých věcí stanovena podle zákona o dani z nemovitých věcí ve výši poslední známé daně nebo ve výši shodné s podaným daňovým přiznáním bez oznámení stanovené výše daně platebním výměrem, anebo je oznámena platebním výměrem v případě, že se stanovená daň odchyluje od daně poplatníkem přiznané. Splatnost daně z nemovitých věcí Stanovená daň z nemovitých věcí je splatná: a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,
b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce.
Je-li daň stanovená správcem daně vyšší než daň přiznaná daňovým subjektem, nebo je-li daň stanovená podle § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí vyšší než poslední známá daň, a lhůta splatnosti daně podle hromadného předpisného seznamu již uplynula, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci hromadného předpisného seznamu. Ve stejné náhradní lhůtě je splatná i daň stanovená z moci úřední. Stanovená náhradní lhůta splatnosti daně nemá vliv na běh úroku z prodlení.

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí -Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2022
Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů centrálně zpracovávány a rozesílány poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které nemají zřízenu datovou schránku. Fyzickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku fyzické osoby ani datovou schránku fyzické osoby podnikající, nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO a nejsou přihlášeny ke službě zasílání údajů pro placení daně na e-mail, je zasílána daňová složenka, označená jako Poštovní poukázka A – doklad V/DS, která nepodléhá poštovnímu poplatku. Právnickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku, je zasílána standardní složenka typu A, která podléhá poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty. Fyzickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické osoby podnikající, nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO ani k zasílání údajů pro placení daně e-mailem a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, je namísto složenky zasílána do datové schránky fyzické osoby nebo do datové schránky fyzické osoby podnikající Informace o daňové povinnosti. Právnickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku, a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, je namísto složenky rovněž zasílána do datové schránky Informace o daňové povinnosti.
Daň z nemovitých věcí spravuje v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. Finanční úřady vykonávají správu této daně na území příslušného kraje a hlavního města Prahy (dále jen „příslušný kraj“) prostřednictvím svých územních pracovišť, u nichž jsou uloženy daňové spisy poplatníků.
Daň z nemovitých věcí se stanovuje za všechny nemovité věci poplatníka na území příslušného kraje. Má-li poplatník daně více nemovitých věcí, které se nacházejí v obvodech místní působnosti dvou nebo více finančních úřadů, tj. na území více krajů nebo na území hl. města Prahy a jednoho nebo více krajů, jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady.
Pro platbu daně z nemovitých věcí u každého z dotčených finančních úřadů je poplatníkovi daně zasílána jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5 000 Kč lze však zaplatit i najednou jednou složenkou, a to v termínu první splátky daně.
Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu (tj. toho finančního úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitá věc nachází), kterému je příslušná platba určena. Složenky jsou rozesílány postupně tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května 2022.
Na alonži složenky, tj. na její horní oddělitelné části, jsou uvedeny tyto důležité údaje:
 celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2022,
 výše a termíny splatnosti splátek,
 stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých věcí,
 celková částka k úhradě po zohlednění případného přeplatku nebo nedoplatku je uvedena
v případech, kdy je celá daň splatná najednou v jednom termínu splatnosti,
 QR kód, který poplatník může použít k úhradě daně prostřednictvím mobilní aplikace,
 spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.
NA SLOŽENKU POPLATNÍK DOPLNÍ ČÁSTKU SPLATNÉ DANĚ V KČ ZVÝŠENOU O NEDOPLATEK NEBO SNÍŽENOU O PŘEPLATEK. V případě, že je celá daň splatná najednou v jednom termínu splatnosti, vyplní zde poplatník částku z položky CELKEM K ÚHRADĚ, uvedené na alonži složenky.
V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně jsou složenky rozesílány v pořadí nezávislém na místní působnosti finančních úřadů. Proto je třeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně, ale budou postupně rozesílány tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května 2022.
Jestliže ale poplatník podá daňové přiznání po 31. lednu zdaňovacího období a v něm vypočtená daň se liší od částky daně uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud poplatník uhradil daň z nemovitých věcí na rok 2022 již před obdržením složenky, použije složenku pro kontrolu již uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu.
Ve specifických případech mohou být složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např. prostřednictvím obcí) jednotlivými finančními úřady. Tuto možnost mohou jednotlivé finanční úřady zvolit podle konkrétních podmínek v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení složenek poplatníkům.
Důležité upozornění: Adresa P. O. BOXu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, je určena pouze pro vracení nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli pro zasílání jiné korespondence finančním orgánům. Orgánem, který vyměřuje daň, je vždy místně příslušný finanční úřad. Veškeré dotazy, podněty, odvolání apod. proto zasílejte vždy na adresu územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu, uvedeného na složence.
Upozorňujeme poplatníky, že místo složenky jim může Finanční správa České republiky zaslat údaje po placení daně z nemovitých věcí e-mailem
Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
V souvislosti se zasíláním složenek na úhradu daně z nemovitých věcí (dále jen „daň“) upozorňujeme, že Finanční správa České republiky umožňuje v rámci klientského přístupu k poplatníkům daně využít služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně prostřednictvím e-mailu.
Jestliže se poplatník přihlásí k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, namísto složenky obdrží každoročně před splatností první splátky daně e-mailovou zprávu na jím určenou e-mailovou adresu a v příloze zprávy obdrží kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu PDF. Tato informace bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonži složenky, tj. informace o výši stanovené daně a případného nedoplatku nebo přeplatku, a rovněž údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.
Jestliže poplatník, přihlášený k této službě, neuhradí daň v zákonem stanoveném termínu, a z toho důvodu mu vznikne nedoplatek na dani, obdrží na jím určenou e-mailovou adresu vyrozumění o nedoplatku na dani.
Poplatník může požádat o zasílání údajů pro placení daně pouze na jednu e-mailovou adresu. Zasílání těchto údajů na více e-mailových adres jednoho poplatníka není umožněno.
Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, nebude zaslána složenka.
Služba zasílání údajů pro placení daně e-mailem je určena výhradně pro fyzické osoby, které nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, a pro právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku. Protože tato služba nahrazuje složenku pro placení daně, není určena pro fyzické osoby, které mají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, a pro právnické osoby, které mají zřízenu datovou schránku, neboť ani v současné době se těmto poplatníkům složenka nezasílá.
Od zdaňovacího období roku 2022 byla zavedena možnost přihlášení se k této službě v daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí. Přihlášení ke službě zasílání údajů pro placení daně e-mailem je možné rovněž na tiskopisu Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem č. 25 5559 MFin 5559 – vzor č. 1 (dále jen „Žádost“), který lze ve formátu PDF stáhnout z internetových stránek Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz/email, kde lze najít i další užitečné informace o této službě.
Pokud se poplatník k uvedené službě nepřihlásí v daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí, může podat shora uvedenou Žádost. Pro zaslání údajů pro placení daně e-mailem na dané zdaňovací období musí být Žádost poplatníkem podána správci daně nejpozději 15. března zdaňovacího období. Bude-li Žádost podána později, správce daně tuto službu poplatníkovi poskytne až od dalšího zdaňovacího období. Shora uvedený termín pro podání Žádosti se nevztahuje na vyrozumění o nedoplatku, které může být zasláno v průběhu zdaňovacího období.

Napsat komentář